Proglas 3

P R O G L A S 37 80 80 Veì hoc ten muÏ poznal v‰etky jazyky, nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosÈ. Predsa v‰ak svoje podobenstvo prikladám, v˘znamu mnoho v málo slovách hovoriac: Lebo sú bez kníh nahé v‰etky národy, 80 Ni a‰te umiejet7 jeNzyky visjeN, MoÏet7 s7kazati nemo‰t6 sich7. Obaãe svojoN prit7ãjoN da pristavljoN, m7nog7 um7 v7 malie rieãi kaÏeN: Nazi bo v6si bes k7nig7 jeNzyci Even if this man knew all the tongues he could not spell out their infinite helplessness. Yet hear my parable, much meaning in few words expressed: Naked are nations without books

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==