Proglas 3

2 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Venované 90. v˘roãiu narodenia v˘znamného slovenského básnika, prekladateºa a literárneho vedca PhDr. Viliama Turãányho. Zo staroslovienãiny preloÏil univ. prof. PhDr. Eugen Pauliny a prebásnil PhDr. Viliam Turãány Úvod napísal Ján Chryzostom kardinál Korec Doslov a Poznámky napísal PhDr. Viliam Turãány Do angliãtiny preloÏila Mgr. Michaela Chorváthová Do talianãiny preloÏil a v spolupráci s Viliamom Turãánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav Vallo Do ‰panielãiny preloÏili doc. Dr. Salustio Alvarado a doc. Mgr. Renáta Bojniãanová, PhD. Do macedónãiny preloÏil Stojan Lekoski Recenzovali doc. PhDr. Milan Rúfus a prof. PhDr. ThDr. ·tefan Vraga‰ Ilustroval Vincent HloÏník Graficky upravil Stanislav Stankoci Venované 90. v˘roãiu narodenia v˘znamného slovenského básnika, prekladateºa a literárneho vedca PhDr. Viliama Turãányho. Translated from the Old Slavonic into modern Slovak by Prof. Eugen Pauliny, PhD and Viliam Turãány, PhD Foreword by Ján Chryzostom Cardinal Korec Afterword and Comments by Viliam Turãány, PhD Translated into English by Michaela Chorváthová, MA Translated into Italian by a v spolupráci s Viliamom Turãánym a Marcom Belocchim prebásnil Stanislav Vallo Translated into Spanish by doc. Dr. Salustio Alvarado and doc. Mgr. Renáta Bojniãanová, PhD. Translated into Macedonian by Stojan Lekoski Reviewers Assoc. Prof. Milan Rúfus, PhD and Prof. ·tefan Vraga‰, PhD, DD Illustrated by Vincent HloÏník Graphic Design Stanislav Stankoci Issued by © HERBA, spol. s r. o., 2018 Translation © Eugen Pauliny, Viliam Turãány 2018 © Prologue Ján Chryzostom Cardinal Korec, 2018 © Epilogue Viliam Turãány, 2018 Translation into English © Michaela Chorváthová, MA, 2018 Ilustration © Vincent HloÏník, 2018 Tretie, upravené a roz‰írené vydani ISBN 978-80-89631-74-2

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==