Proglas 3

P R O G L A S 73 P R AME N E Záujemcom o hlb‰ie poznanie cyrilo-metodskej literatúry odporúãame aspoÀ niektoré knihy, v nich je i zoznam ìal‰ích prác na túto tému: > Eugen Pauliny: SLOVESNOSÈ A KULTÚRNY JAZYK VEºKEJ MORAVY. Bratislava 1964. > Eugen Pauliny – ·imon Ondru‰: ÎIVOT A DIELO METODA. Bratislava 1985. > Rudolf Krajãoviã: VEºKÁ MORAVA V TISÍCROâÍ. Bratislava 1985. > Katarína Habov‰tiaková–Ema Kro‰láková: Z TVORBY SOLÚNSKYCH BRATOV A ICH ÏIAKOV. Trnava 1993. > ·tefan Vraga‰: CYRILOMETODSKÉ DEDIâSTVO V NÁBOÏENSKOM NÁRODNOM A KULTÚRNOM ÏIVOTE SLOVÁKOV. Bratislava 1991. > Michal Lacko: SV. CYRIL A METOD. Rím 1971. > Ján Stanislav: PO STOPÁCH PREDKOV. Bratislava 1948. > Josef Va‰ica: LITERÁRNÍ PAMÁTKY EPOCHY VELKOMORAVSKÉ 863- 865. Praha 1996. > RÛÏena Dostálová: BYZANTSKÁ VZDÛLANOST. Praha 1990. > CYRILO-METODSKÉ SVIATKY SLOVENSKÉHO PÍSOMNÍCTVA A KULTÚRY. Bratislava 1998. > Z priazniv˘ch ohlasov na Proglas uveìme aspoÀ v˘bornú recenziu Vlastimila Kovalãíka „NÁ‰ NAJSTAR‰Í KLENOT“ v Literárnom t˘Ïdenníku 1997, ã. 40, s. 7 – a skutoãnosÈ, Ïe v levickom okrese dal príslu‰n˘ úrad vyhotoviÈ zväã‰eninu textu Proglasu v prebásnení z knihy Kon‰tantín Filozof, PROGLAS (Bratislava 1996), a zarámovanú umiestniÈ do kaÏdej ‰koly. Najmä k téme Proglasu si autor tejto poznámky dovoºuje uviesÈ i vlastné práce: A ) B á s n e > K SV. CYRILOVI A METODOVI. Pútnik cyrilometodejsk˘ 1948, ã. 7-8, s. 113. > CYRILSKÉ ZLOMKY. Literárny Ïivot 1969, ã. 4, s. 3. > POCHVALA NÁ‰MU UâITEºOVI PROFESOROVI EUGENOVI PAULINYMU. Romboid 1983, ã. 8, s. 23 (prevzatá i do zbierky Srdce, DrSc. Bratislava 1987. S. 63-64). > UâITELIA SLOVANOV. Martin 1990. > POMNÍK. Katolícke noviny 1992, ã. 27, s. 10 (prevzaté do Literárneho t˘Ïdenníka 1993, ã. 8, s. 7 – a potom aj do zbierky Rada a dar pod názvom Pozdrav s prosbou o ten pomník, Bratislava 1995, s.21-22). > Cyklus Podobenstvá v zbierke OHEÀ Z NEHO(Bratislava 1992. S. 93-103). > Cyklus Hlaholica v zbierke RADA A DAR(Bratislava 1995. S. 69-76). B ) â l á n k y, ‰ t ú d i e , r o z h o v o r y > DEUX TRADUCTIONS DU PLUS VIEUX POE` ME SLAVE (Dva preklady najstar‰ej slovanskej básne Cyril-Kon‰tantín:Proglas). Slavica slovaca 1987, ã. 2, s. 140-145. > DEVÍN A POÉZIA. Literárny t˘Ïdenník 1996, ã. 7, s. 3. > NAJSTAR‰IA SLOVANSKÁ BÁSE≈. Literárny t˘Ïdenník 1990, ã. 28, s. 3 a 5. > NÁRODN¯ ZNAK SLOVENSKA podºa Hviezdoslava. Literárny t˘Ïdenník 1990, ã. 17, s. 3. > TABULE S PROGLASOM. Literárny t˘Ïdenník 1994, ã. 27, s. 3. > UVAÎOVANIE O ROZBORE PROGLASU. Literárny t˘Ïdenník 1995, ã. 25, s. 8-9. > ZAâALO SA TO PROGLASOM. Rozhovor s E. Borãinom. Práca 2. 3. 1993, s. 11. > O PROGLASE S JEHO PREKLADATEªOM. Rozhovor s X. DuchoÀovou. Blumentál 1995, ã. 7, s. 3. > MILUJE MÚDROSÈ. Rozhovor s H. Zavarskou. Rodinné spoloãenstvo 1998, ã. 5, s. 26. > Z televíznych a rozhlasov˘ch programov uveìme aspoÀ reláciu „TEN, KTOR¯ MÚDROSË ZA DRUÎKU SI VYBRAL“, rozhovor s Hildou Michalíkovou, ktorú vysielal Slovensk˘ rozhlas 5. júla 1996 na okruhu SLOVENSKO 1 a zaradil ju do svojho Zlatého fondu. Viliam Turãány 26. júna 1998

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==