Proglas 3

74 K O N ‰ T A N T Í N F I L O Z O F Viliam Turãány JEDNOTA A ëAL·Í Z BRATOV Na deväÈdesiatiny Jeho Eminencie Jána Chryzostoma kardinála Korca, ktor˘ má v˘znamné biskupské motto z evanjelia sv. Jána, kap. XVII, v. 21. Prospevujem, jak viprosení s Cárihradu bratri, Kon‰tantín a Metód, ku tatranskím do‰li Slovákom Prvé dva ver‰e z Hollého eposu Cirillo-Metodiada SPIEVAM – ãi, vlastne, si len pospevujem, jak viprosení z Carihradu Bratri (o nich by zas tu mal byÈ nezáujem?!) do‰li aÏ k nám pod nebotyãné Tatry? Aj – ako sa i na misie patrí – pribliÏovali Krista Slovákom za dávnych ãias? Aj v stave rovnakom desiatky liet brat ìal‰í ako hlása (ten hrdina, tieÏ hoden eposu), v ãom je nበcieº i v ãom tkvie na‰a spása? NECH V·ETCI JEDNO SÚ!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==