Proglas 3

P R O G L A S 75 Aj ako vzniesÈ sa k nebu – podºa vtáãat? Aj ako dole vedie k PRAVDE cesta, aj ako ÎIË – aj ako majú kráãaÈ jednotlivci i dediny i mestá – a Ïe sa blud i na zemi uÏ trestá? Ako sa modliÈ, ako pri práci poãínaÈ by si mali Slováci a vedno v‰etci stavitelia sveta, aby sa z neho nestal labyrint! Áno, tie slová nech sÈa STO ÎIAR svietia: „UT OMNES UNUM SINT“. Aby sa nestal svet len zmes, zmes barov i Ïobroty, ju zem uÏ neuÏiví, a priestor neskvel sa tu pre barbarov – leÏ aby ºud ‰iel stále spravodliv˘ pred TYM, kto Ïehná vody, ºud i nivy! Nech necvendÏí tu iba kov a kov! Nech sa i zo s⁄dc – nielen Slovákov – piesne, tie zboÏné, vznesú vo vysoko a znie, znie vÏdy i v‰ade po kozme, Ïe v nás tieÏ lásku zhliada BoÏie oko: ÎE V·ETCI JEDNO SME.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==