Proglas 3

7 P R O G L A S Ako nám dávno sºubovali proroci, Kristus prichádza zhromaÏdiÈ národy, lebo je svetlom tohto sveta ... ... Preto ãujte, Slovieni, toto: Dar tento je naozaj od Boha dan˘ ... dar BoÏí du‰iam, nikdy nehynúci, t˘m du‰iam, ktoré ho prijímajú. Matú‰ s Markom, Luká‰om a Jánom uãia v‰etok ºud a vravia: ... ãujÏe, v‰etok ºud sloviensky, ãujte Slovo, od Boha pri‰lé, slovo Ïiviace ºudské du‰e ... âo to musela byÈ za revolúcia ducha, keì Kon‰tantín a Metod pri‰li do na‰ej krajiny, na Veºkú Moravu, do Nitry a na Devín s knihami preloÏen˘mi do na‰ej reãi a keì zhromaÏdili v˘kvet na‰ich mlad˘ch ºudí na svoju vysokú ‰kolu a tam ich v zrozumiteºnom jazyku vzdelávali vo filozofii, v matematike, hudbe, v poznávaní Písma, jeho hæbok a tajomstiev, a keì potom spolu s nimi slávili „sluÏbu – om‰u“ po sloviensky! Písmo, ktoré priniesli, sa stalo základomkultúry u nás i v mnoh˘ch ìal‰ích slovansk˘ch krajinách. Bol to poklad nad striebro a zlato. Ním sa uskutoãnilo to, ão napísal cisár Michal III. v liste Rastislavovi, v ktorom hovorí o „nov˘ch písmenách pre jazyk vበ... aby ste sa aj vy pripoãítali k národom veºk˘m ...“. Slová Sv. písma a bohosluÏobn˘ch kníh v staroslovienãine sa stali Ïiv˘m a pouÏívan˘m literárnym jazykom. Sv. Cyril a Metod dosiahli nesl˘chanú vec – staroslovienãina sa stala popri gréãtine, latinãine a hebrejãine ‰tvrt˘m liturgick˘m, bohosluÏobn˘m jazykom Cirkvi a o nejak˘ ãas jazykom kvitnúcej literatúry. V „Îivote Metoda“ ãítame, ão sa dialo v Ríme roku 867 za pápeÏa Hadriána II., ktor˘ prijal svät˘ch bratov aj s ich poãetn˘mi Ïiakmi: „Hadrián poÏehnal ich uãenie a poloÏil slovienske evanjelium na oltár svätého Petra apo‰tola.“ V „Îivote Kon‰tantína“ sa dopæÀa: „PápeÏ prijal slovienske knihy, posvätil ich a poloÏil v chráme ... a spievali nad nimi svätú liturgiu. Potom kázal ... vysvätiÈ slovienskych uãeníkov. A ako ich vysvätil, hneì spievali liturgiu v chráme svätého Petra apo‰tola slovienskym jazykom ... a celú noc spievali chválospevy po sloviensky ...“ Nበbásnik uprel pohºad na Slovo, ktoré bolo na poãiatku ná‰ho národného Ïivota a z ktorého národ Ïil po generácie: „Zdedené Slovo zachovaj nám, Pane, veì na tej manne kvitli, zarodili, z nej sali sily a z nej ãerpaÈ budú mládniky ºudu cez pokolenia aj cez trudné veky ...“ Aké my‰lienky sa z tohto základua pokladuvyjadrovali potom uprostred Ïivota na‰ich predkov! V „Îivote Kon‰tantínovom“ nachádzame túto jeho modlitbu: „Pane, BoÏe môj ...

RkJQdWJsaXNoZXIy MTYxNjU3OA==