Osteoporóza

OsteoporózaKniha Osteoporóza od J. Payera, Z. Killingera a kol.  Má 264 strán, 17 kapitol. Kniha je plnofarebná, 76 obrázkov, 68 tabuliek

2012, ISBN 978-80-89171-94-1

Cena knihy 30 Eur + poštovné a balné

 

Knihu si môžete objednať prostredníctvom e-shopu tu.

 


AAC     abdominal aorta calcification – kalcifikácia abdominálnej aorty
Adrb2     beta2-adrenergický receptor
AGEs     advance glycation endproducts – pokročilé produkty koncovej glykácie
ADT    androgén-deprivačná terapia
ALP    alkalická fosfatáza
ALT     alanínaminotransferáza
ASBMR     American Society for Bone and Mineral Research
ATP     adenosine triphosphate (adenozíntrifosfát)
BAD     Bcl-2-asociovaný promotér bunkovej smrti
bALP     bone isoenzyme of alkaline phosphatase
kostný izoenzým alkalickej fosfatázy
BKP     balóniková kyfoplastika
BMD     bone mineral density – kostná denzita
BMC     bone mineral content – denzita kostného minerálu
BMI     body mass index – index telesnej hmotnosti
BMP    bone morphogenetic protein – proteín kostného matrixu
BP     bisfosfonát
BUA     broadband ultrasound attenuation – oslabenie zvukovej vlny
Ca    kalcium
CaBP     calcium binding protein – bielkovina viažuca kalcium
Ca-P     kalciovo-fosfátový
cAMP     cyclic adenosine monophosphate – cyklický adenozínmonofosfát
CaSR     calcium-sensing receptor – receptor pre calcium
CaU     kalcium v moči
CCT     calcitonine – kalcitonín
CKD    chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease)
CKD-MBD    chronic kidney disease – mineral and bone disorders
CNS    centrálny nervový systém
CNTF     ciliary neutrophic factor
COLI-A1, A2     gény pre kolagén
CT     cardiotrophin – kardiotrofín
CT     computed tomography – počítačová tomografia
CTx     C-terminal telopeptide of type 1 collagen – C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
Cx    conexine – konexín
CYP19     cytochrome P19 – cytochróm P19
DALYs     disability adjusted life years (práceneschopnosť prepočítaná na roky života)
DHEA      dehydroepiandrosterón
DM    diabetes mellitus
DMP     dentin-matrix protein – dentín–matrix proteín
DNA     deoxyribonucleic acid – deoxyribonukleová kyselina
DPD     deoxypyridinolínové priečnoväzbové elementy kolagénu
DPYR     deoxypyridinoline crosslinks – priečnoväzbové zlúčeniny deoxypyridinolínu
DRESS     drug reaction (or rash) with eosinophilia and systemic symptoms
DXA     dual energy X-ray absorptiometry dvojenergetická röntgenová absorpciometria – denzitometria
EBM     evidence-based medicine – medicína založená na dôkazoch
EMA     European Medicines Agency
ER     estrogen receptor – estrogénny receptor
EÚ5     Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko
EÚ5+    Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko + Švédsko
EVOS     European Vertebral Osteoporosis Study
FDA     U.S. Food and Drug Administration
FGF     fibroblast growth factor – fibroblastový rastový faktor
FPP     farnezylpyrofosfát
FRAX     Fracture Risk Assessment Tool
FSH    folikuly stimulujúci hormón
fT3     voľný trijódtyronín
fT4    voľný tyroxín
FW     sedimentácia erytrocytov
GH    growth hormone (rastový hormóm)
GHD    growth hormone deficiency (deficit rastového hormónu)
GH-RH    growth hormone-releasing hormone (rastový hormón-uvoľňujúci hormón)
GIOP    glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza
GIT      gastrointestinálny trakt
gla-proteín     gamakarboxylovaný proteín
GLUT     glucose transporter – glukózový transporter
GM-CSF     granulocyte colony-stimulating factor – faktor stimulujúci kolónie
granulocytov/makrofágov
GMT     gamaglutamyltransferáza
GTP-áza     guanozíntrifosfatáza
HRCT     high resolution computed tomography vysokorozlišovacia počítačová tomografia
HSL    hormonálna substitučná liečba
IA    inhibítory aromatázy
IBD    intestinal bowel disease (nešpecifické zápalové ochorenia hrubého čreva)
ICTP     C-telopeptidová priečnoväzbová doména kolagénu typ I
IGF    insulin-like growth factor (inzulínu podobný rastový faktor)
IGF BP     insulin-like growth factor binding protein – proteín viažuci inzulínu podobný rastový factor
IGF-R     insulin-like growth factor receptor – receptor pre inzulínu podobný rastový faktor
IJO    idiopatická juvenilná osteoporóza
IL     interleukín
INSEE     Institut National de la Statistique et Des Etudes Économiques
IOF    International Osteoporosis Foundation
IR     inzulínový receptor
IRS     insulin receptor substrate – substrát inzulínového receptora
ISCD     The International Society for Clinical Densitometry – Medzinárodná spoločnosť pre klinickú denzitometriu
IU     international units – medzinárodné jednotky
IVA     instant vertebral assessment
K/DOQI    Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (klasifikácia)
KO     krvný obraz
L     lumbálny
LH    luteinizačný hormón
LH-RH    luteinizačný hormón-uvoľňujúci homón
LI    laktózová intolerancia
LRP     low-density lipoprotein receptor-related protein
LSC     Least Significant Change – najnižšia signifikantná zmena
MAS    McCune-Albrightov syndróm
M-CSF     macrophage colony-stimulating factor – faktor stimulujúci kolónie makrofágov
MEPE     matrix phosphoglycoprotein – matrixový fosfoglykoproteín
MGP     matrix gammacarboxy protein – matrix gamakarboxylovaný proteín
MKCH    Medzinárodná klasifikácia chorôb
MMP     matrix metaloproteinase – matrixové metaloproteinázy
MRI    Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonancia)
mRNA     mitochondrial ribonucleic acid – mitochondiálna ribonukleová kyselina
mSv     miliSievert
MTHFR     methylentetrahydrofolate reductase – metyléntetrahydrofolátreduktáza
MTS     metastázy
Na     sodík
nBP     aminobisfosfonáty
NCMP     náhla cievna mozgová príhoda
NCZI    Národné centrum zdravotníckych informácií SR
NHANES     National Health and Nutrition Examination Survey
NOF     National Osteoporosis Foundation
NOGG     National Osteoporosis Guideline Group
NORA     National Osteoporosis Risk Assessment
NTx     N-terminal telopeptide of type 1 collagen  – N-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
ObR     receptor pre leptín
OC     osteocalcin – osteokalcín
OI    Osteogenesis imperfecta
OP     osteoporóza
OP1     proteín kostného matrixu OP1
OPG     osteoprotegerin – osteoprotegerín
OSN    Organizácia spojených národov
QALYs     quality adjusted life years (kvalita života prepočítaná na roky)
qCT     quantitative computer tomography – kvantitatívna počítačová tomografia
QoL    quality of life
P1CP     karboxyterminálny propeptid prokolagénu typu I
P1NP     propeptidy prokolagénu typ I
P    fosfor
PA     postero-anteriórny
PBM     peak bone mass – maximum kostnej hmoty
PDGF     platelet-derived growth factor – od doštičiek odvodený rastový faktor
PG     prostaglandín
PHEX     phosphate regulating endopeptidase homolog X-linked – fosfáty regulujúce
neutrálnu endopeptidázu na chromozóme X
PHP    primárna hyperparatyreóza
PI-3K     phosphatidylinositol 3-kinase – fosfatidylinozitol-3-kináza
PKB     proteinkinase B – proteínkináza B
PMO     postmenopauzálna osteoporóza
pQCT     peripheral quantitative computed tomography  – periférna kvantitatívna počítačová tomografia
PT     prištítne telieska
PTH     parathormón
PTHrP     parathormone-related peptid – parathormón „related“ peptid
QCT     quantitative computed tomography – kvantitatívna počítačová tomografia
QUS     quantitative ultrasonography – kvantitatívny ultrazvuk
RA    reumatoidná artritída
RANK     receptor activator of nuclear factor kappa B  – receptor aktivátora nukleárneho faktora kappa B
RANKL     receptor activator of nuclear factor kappa B ligand  – ligand aktivátora receptora nukleárneho faktora kappa B
RF     rizikový faktor
RIA     radioimmunoassay
RTG     röntgen
RSD    reflexná sympatiková dystrofia
SARM     selective androgen receptor modulator  – (selektívne modulátory androgénových receptorov)
SD     standard deviation – štandardná odchýlka
SERM     selective estrogen receptor modulator  – (selektívne modulátory estrogénových receptorov)
SLE    systémový lupus erythematosus
SOMOK    Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kosti  
SOS     speed of sound – rýchlosť šírenia zvuku v kosti
SOST gén      gén pre sklerostín
SR     Slovenská republika
SREs     skeletal-related events – na skelet viazané príhody
SSRI     selective serotonin reuptake inhibitor  – selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
SZO    Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
SXA     single energy X-ray absorptiometry – jednoduchá röntgenová absorpciometria
TBS     trabecular bone score – kostné trabekulárne skóre
TGF     transforming growth factor (transformujúci rastový faktor)
Th     torakálny – hrudný
TIMP    tissue inhibitor of matrix metalloproteinase  – tkanivové inhibítory matrixových metaloproteináz
TNF     tumor necrosis factor – tumory nekrotizujúci faktor
TO    tranzientná osteoporóza
TPTD     teriparatid
TR     thyroid receptor – tyreoidový receptor
TRAP     tartrate-resistant acid phosphatase – tartarát-rezistentná kyslá fosfatáza
TSH    thyroid-stimulating hormone – tyreotropný hormón
u-CTX     močový C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
USG     ultrasonography – ultrasonografia
UZD     ultrazvuková denzitometria
VAS     vertebrogénny algický syndróm
VDR     vitamin D receptor – receptor pre vitamín D
VEGF     vascular endothelial growth factor – vaskulárny endotelový rastový faktor
VFA     vertebral fracture assessment
VFZ    vnútorné fixačné zariadenia
VP     vertebroplastika
VšZP    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
WHO    World Health Organization (SZO, Svetová zdravotnícka organizácia)
Wnt    signálna dráha
1,25-(OH)2-D    1,25-dihydro-vitamín D (kalcitriol)
25-OH-D    25-hydroxy-vitamín D (kalcidol)

Monografie Osteoporóza z pera renomovaných slovenských autorů se zabývá epidemiologicky významnou civilizační chorobou a nepochybně přispěje k pochopení její patogeneze, diagnostiky, léčby a prevence, a to z hlediska nových poznatků a vlastních bohatých zkušeností. Umožní tak účinnější péči o nemocné touto zákeřnou chorobou. Zákeřnou proto, že se často zcela neočekávaně projeví  až osteoporotickou zlomeninou, nejčastěji obratlů, zápěstí  a nejzávažnější zlomeninou krčku stehenní kosti.

Není náhodou, že kniha vzniká na Slovensku, které díky autorům má dokonale rozpracovanou koncepci péče o nemocné osteoporózou. Přispívá k ní i právě tato monografie, a to dílem zásadním.

Obsah díla zahrnuje všechny aspekty osteoporózy. Po úvodní kapitole, která shrnuje jednotlivé cha­rakteristiky osteoporózy (historii, definici, klasifi­kaci) poukazují autoři na epidemiologii tohoto onemocnění i na jeho komplikace. Cenný je rovněž původní epidemiologický rozbor týkající se populace na Slovensku. Neopominutelnou součástí jsou i ekonomické údaje na léčbu osteoporózy a její komplikace a dále na jejich vliv na kvalitu života.

Velmi aktuální je stať o patofyziologii osteoporózy. Tato obtížná kapitola je podána velmi srozumitelně a čtenář pochopí složitosti kostního a minerálního metabolismu a faktorů, které je ovlivňují. Podrobně je rozpracovaná kapitola týkající se vitamínu D včetně údajů o stavu jeho saturace ve slovenské populaci. Autoři uvádějí i nejnovější poznatky, které mohou být využity i v léčbě (např. sklerostin).

Velká kapitola je věnována rizikovým faktorům vzniku a rozvoje osteoporózy i jejím komplikacím, zlomeninám. Jednotlivě jsou uvedeny faktory životního stylu, hypogonadální  stavy a další endokrinní vlivy, gastrointestinální, hematologická a revmatická a další onemocnění a léky (zejména glukokortikoidy). Predispozice k osteoporóze je ovšem i věk a ženské pohlaví, zlomenina v osobní anamnéze,  zděděná dispozice, nedostatek fyzické aktivity, dále kouření a abusus alkoholu. Prevence zlomenin spočívá především v prevenci pádů, kterým je věnována zvláštní stať.

Rizikové faktory jsou i dále podrobně rozvedeny v samostatné kapitole. Některé z nich jsou podkladem pro hodnocení rizika zlomenin (tzv. FRAX z anglického Fracture Risk Assessment Tool). Od začátku roku 2012 byl vypracován FRAX pro slovenskou populaci.

Samostatná je podrobně propracovaná kapitola klinického vyšetření. Shrnuje nejen aktuální literární údaje, nýbrž i vlastní bohaté zkušenosti. K anamnestickým údajům uvádějí svoje vlastní zkušenosti a poznatky. Anamnestické údaje pomo­hou i v diferenciální diagnostice kostních onemoc­nění (např. plazmocytom, kostní metastázy a kostní změny při jiných chorobných stavech).

Samostatná kapitola se týká sekundární osteo­porózy, jejích příčin a diferenciální diagnostiky. Tato kapitola je zpracována podrobněji než v do­stupných monografiích. Týká se zejména osteo­porózy při endokrinních cho­robách včetně diabetu, gastrointestinálních, revma­tických, ledvinných, autoimunitních, hematologických nemocech, při nádorech, při užívání léků (kortikoidy, antiepileptika apod.)  a toxických látek, při nutričním deficitu, z poruch genetických, z imobilizace, při stavech beztíže, předčasné menarché, po transplantacích.

Kapitolám o léčbě a prevenci osteoporózy je věnována pozornost prizmatem výsledků četných vlastních poznat­ků. Autoři ji rozdělili na ne­farmakologické přístupy (životní styl, fyzická aktivita, prevence pádů), dále na základní léčbu vápníkem a vitamínem D, poté na inhibitory resorpce bisfosfonáty a jejich jednotlivými druhy (indikace, vedlejší účinky), denosumab, hormo­nální substituční léčbu (včetně selektivních modulátorů estrogenových receptorů – SERM), na anabolické androgeny a další léky jako kalcitonin, stronciumranelát, teripanatid (1-34 AA) a celá molekula parathormonu (1-84 AA) a některé další méně užívané a perspektivní léky. Autoři se podrobně zabývají i významem adheren­ce k léčbě.

Závěrem lze uvést, že monografie Osteoporóza autorů J. Payera, Z. Killingera a spolupracovníků je vynikajícím dílem, shrnujícím aktuální poznatky o tomto onemocnění i bohaté vlastní zkušenosti. Jejich závěry platí nejen pro populaci Slovenské republiky, nýbrž přesahují její hranice. Objemné dílo není určeno pouze osteologům. Poučí se z něho internisté, revmatologové, ortopedi, endokrinologové, gynekologové, praktičtí lékaři, pediatři a další, kteří se zajímají o novinky o této epidemiologicky významné chorobě. Knihu při­vítají i čeští autoři, kterým chybí takto aktuální skvělé dílo.

Chvála patří i vydavatelství Herba s.r.o. Bratislava za perfektní vybavení knihy.

Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.
vedoucí Odd. endokrinologie a osteocentra,
ÚVN Praha,
předseda ČLS JEP


Editori diela Osteoporóza prof. MUDr. J. Payer, CSc., a doc. MUDr. Z. Killinger, PhD., zhromaždili vo veľko­lepej monografii svoje dlhoročné skúsenosti o patogené­ze, diagnostike, prevencii  a liečbe osteoporózy. K vy­tvoreniu takéhoto diela ich viedla dlhoročná usilovná práca v oblasti osteoporózy nielen v ambulanci, ale aj vo vedecko-výskumnej práci, ktorej výsledkom je rad vedeckých publikácií v domácej a zahraničnej literatúre. V neposlednom rade to bola práca pedagogická pri výchove novej generácie osteológov na Slovensku.

Prof. Payer a doc. Killinger išli spoločnou cestou a svojou pedagogickou prácou vychovali celý rad významných odborníkov v oblasti osteoporózy. Položili základy Slovenskej spoločnosti pre osteo­porózu a meta­bolické ochorenia kostí (SOMOK).

Monografia Osteoporóza rozoberá široko­spek­trál­ne aspekty problematiky osteoporózy cez epide­miológiu, ekonomické následky osteoporózy, pato­fyziológiu a rizi­kové faktory, klinické vyšetrenia pacientov s osteo­porózou, denzitometrické vyšet­renia, ostatné vyšetrovacie  metódy, laboratórne vy­šetrenia, sekundárnu osteoporózu u mužov, lokali­zovanú osteoporózu, idiopatickú juve­nilnú osteo­porózu, metabolické osteopatie, prevenciu a liečbu.

Všetky kapitoly sú napísané na vysokej odbornej úrovni, čo svedčí o podrobnej znalosti danej problematiky a o veľkých osobných skúsenostiach autorského ko­lektívu.

V našej osteologickej literatúre je monografia školy profesora Payera svojím rozsahom a kvalitou výnimočná a určite zaujme nielen lekárov a pra­covníkov z oblasti osteológie, ale aj lekárov ďalších odborov – v internej medicíne, chirurgii, gyneko­lógii, imunológii, pato­fyziológii a v neposlednom rade pri detských chorobách a fyziologickom starnutí (gerontológia).

Knihu jednoznačne odporúčam. Je to výnimočné dielo v slovenskej medicínskej literatúre, ktoré pomôže zlepšiť diagnostiku a liečbu osteoporózy, zlepšiť prognózu pacientov. Pre lekárov pracujúcich v danom odbore monografia profesora Payera a spolupracovníkov pomôže významným spôsobom aj pri postgraduálnom vzdelávaní.

Knihu odporúčam do pozornosti všetkým lekárom, je to kniha, ktorá na našom medicínskom trhu chýba. Autorom i vydavateľovi gratulujem k dielu.


Prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
Riaditeľ Národného ústavu reumatických chorôb
v Piešťanoch

Svetová zdravotnícka organizácia zaraďuje osteo­porózu spolu s onkologickými a kardiovasku­lárnymi ochoreniami medzi civilizačné hrozby 21. storočia. Problém osteoporózy sa celosvetovo akceptuje predĺžením obdobia „Dekády kostí a kĺ­bov“ o ďalšie roky.

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO/WHO) z roku 1994 je osteoporóza metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry s ná­sledným zvýšením jej fragility a rizikom zlomenín. Z pato­fyziologického hľadiska znamená osteoporó­za zníženie množstva kostnej masy na jednotku objemu kosti.

V praxi sa to prejavuje tak, že takmer každá druhá žena po menopauze utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín (predlaktie, chrbtica, proxi­málny femur). Zlomeniny u starších pacientov majú často závažné dôsledky a výrazne tak ovplyvňujú kvalitu ich života. Celoživotné riziko osteoporotickej zlomeniny sa odhaduje na 40 %, čo je podobné riziku srdcovociev­nych ochorení.

Krajiny EÚ vytvorili panel expertov pri Európ­skom parlamente, ktorý vytvára Európsku kon­cepciu diagnos­tických a preventívne-terapeutických opatrení. Slovensko sa radí medzi krajiny s naj­lepšie rozpracovanou koncepciou starostlivosti o osteporotických pacientov. Za tým stojí tím odborníkov, ktorí sa dlhodobo zaoberajú danou problematikou, systematicky presadzujú najnovšie trendy do klinickej praxe, obhajujú nevyhnutné legilatívne kroky. Výsledkom je aj nadpriemerný počet denzitometrických pracovisk, kvalitné epi­demiologické údaje a najmodernejšie terapeutické možnosti. Za všetko hovorí fakt, že v roku 2012 sa Slovensko zaradilo medzi krajiny, ktoré môžu používať pre krajinu špecifický údaj 10-ročného rizika osteoporotickej zlomeniny tzv. FRAX.

Slovensko sleduje hlavné črty demografického vývoja v najrozvinutejších krajinách Európskej únie. Stredná dĺžka života sa zvyšuje a starnutie populácie sa začína prejavovať aj u nás. Prináša celý rad problémov, medzi nimi samozrejme aj pre zdravotnícku a sociálnu starostlivosť. Dĺžka veku však nie je jediná charakteristika, ktorá nás zaujíma. Stále viac sa hovorí o kvalite života. Viaceré krajiny sa snažia vyjadriť ekonomické straty pri osteoporotických zlomeninách aj fi­nančne. Nejde len o náklady na diagnostiku a liečbu, ale aj o straty zmenou kvality života postihnutých osôb (QALYs). Odhady vychádzajú na desiatky miliárd eur pre vyspelé krajiny. Zdôraznenie potreby prevencie a účinnej liečby osteoporózy sa teda nemeria len nákladmi na liečbu, ale aj stratami kvality života. Aj tieto údaje napovedajú o význame nastolenej problematiky. Napriek tomu, že osteoporóza zásadným spôsobom vstupuje do nášho života, lekárom chýbala monografia, ktorá by prinášala nielen najnovšie poznatky v danej oblasti, ale ktorá by dokumentovala aj vývoj u nás a prinášala diagnostické a liečebné algoritmy najvhodnejšie pre našich pacientov.

Je preto významným počinom prof. Payera a jeho spolupracovníkov, ktorí sa podujali pripraviť komplexnú slovenskú pôvodnú monografiu veno­vanú problematike osteoporózy. Monografia

Osteo­po­róza, ktorú pripravil prof. J. Payer a spo­-lu­pracovníci, je výstupom ich dlhoročnej vedecko-odbornej a klinickej profilácie. Monografia je nielen sumarizovaním dosiahnutých výsledkov, ale aj vytýčením nových úloh a zadaní klinickej a experimentálnej medicíny. Dielo je z tohto pohľadu priekopníckym činom, ktorý sa zapíše do histórie modernej slovenskej internej medicíny.

Ani na tomto mieste nemôžeme nespomenúť aktivity Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o. v Bratislave, ktoré sleduje najnovšie trendy medicíny a vytvára podmienky pre vznik odbornej literatúry potrebnej pre lekárov a zdra­votníckych pracovníkov v celom spektre zdravot­níckej starostlivosti. Je zásluhou vydavateľstva, že iniciovalo práce na tejto monografii a vytvorilo podmienky pre jej knižnú finalizáciu. Ako vedúci redaktor oceňujem prácu celého kolektívu autorov, ktorí pod „editorským“ vedením a autorským príkladom prof. MUDr. Juraja Payera, CSc., naplnili vytýčené ciele, dali publikácii obsah v primeranej hĺbke a šírke. Chcem poďakovať aj recenzentom profesorovi Blahošovi a profesorovi Rovenskému za precíznu prácu a pripomienky, ktorými pomohli dopracovať rukopis diela po odbornej, vedeckej i didaktickej stránke. Kniha je určená predovšetkým internistom, všeobecným leká­rom prvého kontaktu, ale aj ostatným lekárom ďalších odborov, napr. geriatrom a ortopédom pre postgraduálne vzdelá­vanie. Monografia obsahuje prioritné vlastné ve­decké a klinické výsledky autorov, čím je cenným rozšírením našej pôvodnej vedeckej tvorby. Sme pre­svedčení, že toto dielo sa zaradí medzi naj­úspešnejšie knižné publikácie Vydavateľstva Herba určené pre praktického lekára.

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc., mim. prof.
vedúci redaktor