AAC     abdominal aorta calcification – kalcifikácia abdominálnej aorty
Adrb2     beta2-adrenergický receptor
AGEs     advance glycation endproducts – pokročilé produkty koncovej glykácie
ADT    androgén-deprivačná terapia
ALP    alkalická fosfatáza
ALT     alanínaminotransferáza
ASBMR     American Society for Bone and Mineral Research
ATP     adenosine triphosphate (adenozíntrifosfát)
BAD     Bcl-2-asociovaný promotér bunkovej smrti
bALP     bone isoenzyme of alkaline phosphatase
kostný izoenzým alkalickej fosfatázy
BKP     balóniková kyfoplastika
BMD     bone mineral density – kostná denzita
BMC     bone mineral content – denzita kostného minerálu
BMI     body mass index – index telesnej hmotnosti
BMP    bone morphogenetic protein – proteín kostného matrixu
BP     bisfosfonát
BUA     broadband ultrasound attenuation – oslabenie zvukovej vlny
Ca    kalcium
CaBP     calcium binding protein – bielkovina viažuca kalcium
Ca-P     kalciovo-fosfátový
cAMP     cyclic adenosine monophosphate – cyklický adenozínmonofosfát
CaSR     calcium-sensing receptor – receptor pre calcium
CaU     kalcium v moči
CCT     calcitonine – kalcitonín
CKD    chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease)
CKD-MBD    chronic kidney disease – mineral and bone disorders
CNS    centrálny nervový systém
CNTF     ciliary neutrophic factor
COLI-A1, A2     gény pre kolagén
CT     cardiotrophin – kardiotrofín
CT     computed tomography – počítačová tomografia
CTx     C-terminal telopeptide of type 1 collagen – C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
Cx    conexine – konexín
CYP19     cytochrome P19 – cytochróm P19
DALYs     disability adjusted life years (práceneschopnosť prepočítaná na roky života)
DHEA      dehydroepiandrosterón
DM    diabetes mellitus
DMP     dentin-matrix protein – dentín–matrix proteín
DNA     deoxyribonucleic acid – deoxyribonukleová kyselina
DPD     deoxypyridinolínové priečnoväzbové elementy kolagénu
DPYR     deoxypyridinoline crosslinks – priečnoväzbové zlúčeniny deoxypyridinolínu
DRESS     drug reaction (or rash) with eosinophilia and systemic symptoms
DXA     dual energy X-ray absorptiometry dvojenergetická röntgenová absorpciometria – denzitometria
EBM     evidence-based medicine – medicína založená na dôkazoch
EMA     European Medicines Agency
ER     estrogen receptor – estrogénny receptor
EÚ5     Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko
EÚ5+    Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia, Taliansko a Španielsko + Švédsko
EVOS     European Vertebral Osteoporosis Study
FDA     U.S. Food and Drug Administration
FGF     fibroblast growth factor – fibroblastový rastový faktor
FPP     farnezylpyrofosfát
FRAX     Fracture Risk Assessment Tool
FSH    folikuly stimulujúci hormón
fT3     voľný trijódtyronín
fT4    voľný tyroxín
FW     sedimentácia erytrocytov
GH    growth hormone (rastový hormóm)
GHD    growth hormone deficiency (deficit rastového hormónu)
GH-RH    growth hormone-releasing hormone (rastový hormón-uvoľňujúci hormón)
GIOP    glukokortikoidmi indukovaná osteoporóza
GIT      gastrointestinálny trakt
gla-proteín     gamakarboxylovaný proteín
GLUT     glucose transporter – glukózový transporter
GM-CSF     granulocyte colony-stimulating factor – faktor stimulujúci kolónie
granulocytov/makrofágov
GMT     gamaglutamyltransferáza
GTP-áza     guanozíntrifosfatáza
HRCT     high resolution computed tomography vysokorozlišovacia počítačová tomografia
HSL    hormonálna substitučná liečba
IA    inhibítory aromatázy
IBD    intestinal bowel disease (nešpecifické zápalové ochorenia hrubého čreva)
ICTP     C-telopeptidová priečnoväzbová doména kolagénu typ I
IGF    insulin-like growth factor (inzulínu podobný rastový faktor)
IGF BP     insulin-like growth factor binding protein – proteín viažuci inzulínu podobný rastový factor
IGF-R     insulin-like growth factor receptor – receptor pre inzulínu podobný rastový faktor
IJO    idiopatická juvenilná osteoporóza
IL     interleukín
INSEE     Institut National de la Statistique et Des Etudes Économiques
IOF    International Osteoporosis Foundation
IR     inzulínový receptor
IRS     insulin receptor substrate – substrát inzulínového receptora
ISCD     The International Society for Clinical Densitometry – Medzinárodná spoločnosť pre klinickú denzitometriu
IU     international units – medzinárodné jednotky
IVA     instant vertebral assessment
K/DOQI    Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (klasifikácia)
KO     krvný obraz
L     lumbálny
LH    luteinizačný hormón
LH-RH    luteinizačný hormón-uvoľňujúci homón
LI    laktózová intolerancia
LRP     low-density lipoprotein receptor-related protein
LSC     Least Significant Change – najnižšia signifikantná zmena
MAS    McCune-Albrightov syndróm
M-CSF     macrophage colony-stimulating factor – faktor stimulujúci kolónie makrofágov
MEPE     matrix phosphoglycoprotein – matrixový fosfoglykoproteín
MGP     matrix gammacarboxy protein – matrix gamakarboxylovaný proteín
MKCH    Medzinárodná klasifikácia chorôb
MMP     matrix metaloproteinase – matrixové metaloproteinázy
MRI    Magnetic Resonance Imaging (magnetická rezonancia)
mRNA     mitochondrial ribonucleic acid – mitochondiálna ribonukleová kyselina
mSv     miliSievert
MTHFR     methylentetrahydrofolate reductase – metyléntetrahydrofolátreduktáza
MTS     metastázy
Na     sodík
nBP     aminobisfosfonáty
NCMP     náhla cievna mozgová príhoda
NCZI    Národné centrum zdravotníckych informácií SR
NHANES     National Health and Nutrition Examination Survey
NOF     National Osteoporosis Foundation
NOGG     National Osteoporosis Guideline Group
NORA     National Osteoporosis Risk Assessment
NTx     N-terminal telopeptide of type 1 collagen  – N-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
ObR     receptor pre leptín
OC     osteocalcin – osteokalcín
OI    Osteogenesis imperfecta
OP     osteoporóza
OP1     proteín kostného matrixu OP1
OPG     osteoprotegerin – osteoprotegerín
OSN    Organizácia spojených národov
QALYs     quality adjusted life years (kvalita života prepočítaná na roky)
qCT     quantitative computer tomography – kvantitatívna počítačová tomografia
QoL    quality of life
P1CP     karboxyterminálny propeptid prokolagénu typu I
P1NP     propeptidy prokolagénu typ I
P    fosfor
PA     postero-anteriórny
PBM     peak bone mass – maximum kostnej hmoty
PDGF     platelet-derived growth factor – od doštičiek odvodený rastový faktor
PG     prostaglandín
PHEX     phosphate regulating endopeptidase homolog X-linked – fosfáty regulujúce
neutrálnu endopeptidázu na chromozóme X
PHP    primárna hyperparatyreóza
PI-3K     phosphatidylinositol 3-kinase – fosfatidylinozitol-3-kináza
PKB     proteinkinase B – proteínkináza B
PMO     postmenopauzálna osteoporóza
pQCT     peripheral quantitative computed tomography  – periférna kvantitatívna počítačová tomografia
PT     prištítne telieska
PTH     parathormón
PTHrP     parathormone-related peptid – parathormón „related“ peptid
QCT     quantitative computed tomography – kvantitatívna počítačová tomografia
QUS     quantitative ultrasonography – kvantitatívny ultrazvuk
RA    reumatoidná artritída
RANK     receptor activator of nuclear factor kappa B  – receptor aktivátora nukleárneho faktora kappa B
RANKL     receptor activator of nuclear factor kappa B ligand  – ligand aktivátora receptora nukleárneho faktora kappa B
RF     rizikový faktor
RIA     radioimmunoassay
RTG     röntgen
RSD    reflexná sympatiková dystrofia
SARM     selective androgen receptor modulator  – (selektívne modulátory androgénových receptorov)
SD     standard deviation – štandardná odchýlka
SERM     selective estrogen receptor modulator  – (selektívne modulátory estrogénových receptorov)
SLE    systémový lupus erythematosus
SOMOK    Spoločnosť pre osteoporózu a metabolické ochorenia kosti  
SOS     speed of sound – rýchlosť šírenia zvuku v kosti
SOST gén      gén pre sklerostín
SR     Slovenská republika
SREs     skeletal-related events – na skelet viazané príhody
SSRI     selective serotonin reuptake inhibitor  – selektívne inhibítory spätného vychytávania sérotonínu
SZO    Svetová zdravotnícka organizácia (WHO)
SXA     single energy X-ray absorptiometry – jednoduchá röntgenová absorpciometria
TBS     trabecular bone score – kostné trabekulárne skóre
TGF     transforming growth factor (transformujúci rastový faktor)
Th     torakálny – hrudný
TIMP    tissue inhibitor of matrix metalloproteinase  – tkanivové inhibítory matrixových metaloproteináz
TNF     tumor necrosis factor – tumory nekrotizujúci faktor
TO    tranzientná osteoporóza
TPTD     teriparatid
TR     thyroid receptor – tyreoidový receptor
TRAP     tartrate-resistant acid phosphatase – tartarát-rezistentná kyslá fosfatáza
TSH    thyroid-stimulating hormone – tyreotropný hormón
u-CTX     močový C-terminálny telopeptidový fragment kolagénu typ I
USG     ultrasonography – ultrasonografia
UZD     ultrazvuková denzitometria
VAS     vertebrogénny algický syndróm
VDR     vitamin D receptor – receptor pre vitamín D
VEGF     vascular endothelial growth factor – vaskulárny endotelový rastový faktor
VFA     vertebral fracture assessment
VFZ    vnútorné fixačné zariadenia
VP     vertebroplastika
VšZP    Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
WHO    World Health Organization (SZO, Svetová zdravotnícka organizácia)
Wnt    signálna dráha
1,25-(OH)2-D    1,25-dihydro-vitamín D (kalcitriol)
25-OH-D    25-hydroxy-vitamín D (kalcidol)