Výživa -nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie

Shopherba.sk

Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie

 

Kniha Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie od K. Džupu, P. Džupu a M. Straku Má 104 strán.

2014, ISBN 978-80-89631-21-6

 

 

Cena knihy Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie je 15 Eur + poštovné a balné


Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácieSúhrn/Summary       

Z recenzných posudkov       

Úvod       

Základné východiská       

Celková telesná voda       

Niektoré pojmy pri nedostatku vody a chýbaní minerálov

Publikácia koncentruje zásady humánnej výživy preventívneho typu. Určená je najmä študentom medicínskych odborov zubné lekárstvo a dentálna hygiena. Zvolené výrazové prostriedky ju robia zrozumiteľnou aj pre iných záujemcov. V úvodných kapitolách rozoberá vodnú a elektrolytovú rovnováhu, poukazuje na vzájomnú spätosť ich kvalitatívnych a kvantitatívnych zmien, sumarizuje východiská individuálneho pitného režimu. Ďalšie časti sa venujú miestu a úlohe gastrointestinálneho ekosystému a mikrobiómu, slizničnej bariéry a imunitného systému, významu prebiotík a probiotík. Hlavne s ohľadom na látkovú výmenu, energetickú bilanciu, bazálny metabolizmus, dusíkovú rovnováhu. Nadväzujú informácie o základných výživových zložkách, niekoľkých vitamínom podobných a biologicky aktívnych látkach, s prihliadnutím na tvorbu osobného výživového plánu. Nasledujúci text sa stručne zaoberá špeciálnymi typmi výživy, výživovými doplnkami a hraničnými situáciami, ktoré vyplývajú z nadmernej a nedostatočnej výživy. V závere je pozornosť upriamená na niektoré priority životosprávy, ktorá sa spolu s výživou najviac podieľajú pri tvorbe efektívneho aj atraktívneho životného štýlu. Jednotlivé kapitoly knihy sú doplnené o poznámky a skúsenosti z vyše tridsaťšesťročnej medicínskej a nutričnej praxe autorov.

Kľúčové slová: výživa – prevencia, riziká, dôsledky; životný štýl.


Summary

Nutrition – inexhaustable source of knowledge and inspiration

The publication concentrates on the principles of preventive human nutrition. The textbook is designed mainly for the students of medical specializations of dental medicine and dental hygiene. It is also attractive for others interested in this topic due to the means of expressions used.

 

In the introductory chapters  the water balance and electrolyte balance are analyzed, the interconnection of their qualitative and quantitative changes is emphasized, the conditions of individual water drinking regime are summarized. Further parts are devoted to the place and role of gastrointestinal ecosystem and  microbiome, mucosal barrier and immunity system as well as to the significance of prebiotics and probiotics. i.e. especially from the viewpoints of metabolism, energy balance, basal metabolism and  nitrogen balance. Other parts involve the information on basic nutritional components, some biologically active substances which are similar to vitamins with regard to the production of an  individual nutritional plan. The following text briefly deals with special types of nutrition, nutritional supplements and the situations that result from either excessive or insufficient nutrition. The conclusion draws attention to some of the life style priorities which along with nutrition are the main factors in the production of effective and attractive life style. The chapters of the textbook also contain the authors´ comments and conclusions gained from more than 36-year long medical and nutritionist practice.

Key words: nutrition – prevention, risks, consequences, life style