Priedušková astma

Priedušková astma

Kniha Priedušková astma - diagnostika a terapia vyšla v tvrdej väzbe v atraktívnom formáte B5-. Rozsah 240. strán, 45 obrázkov, 22 tabuliek. Autorom je Štefan Urban.

Cena knihy je 15 Eur + poštovné a balné.

Shopherba

 

ISBN 978-80-89631-39-1

Dostupná


Vydavateľstvo Herba zaradilo do edície Malej lekárskej knižnice aktuálne dielo doc. MUDr. Štefana Urbana Priedušková astma nielen preto, že ide o závažné, na celom svete akcelerované ochorenie, ale aj preto, že cez knižné dielo sa môžu dostať k praktickým lekárom užitočné praktické skúsenosti významného lekára a vysokoškolského učiteľa, prednostu Kliniky pneumológie a ftizeológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave, ktorý danej problematike zasvätil celý pracovný život.

Priedušková astma alebo bronchiálna astma (nepresne astma či zá­duch) je chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest (priedušnice, priedušiek, priedušničiek) s charakteristickými variabilne sa opakujúcimi symptómami reverzibilnej bronchiálnej obštrukcie a bronchospazmami.

Medzi bežné príznaky patrí sťažené dýchanie (dýchavičnosť), kašeľ, pocit ťažoby na hrudi a sipot. Počas záchvatu sa dýchanie výrazne zhoršuje. Veľmi často k nemu dochádza počas spánku, ale aj pokoji. Stupeň záchvatu môže byť od jednoduchého kašľa s výdychovým piskotom až po masívny atak so zastavením dýchania. K tomuto procesu dochádza veľmi rýchlo.

Astma je zrejme spôsobená kombináciou genetických faktorov a vplyvov životného prostredia. Jej diagnostika a kontrola je zvyčajne založená na pravidelnom pozorovaní rôznych príznakov, reakcie na liečbu počas jej priebehu a spirometrii. Priedušková astma sa môže klasifikovať v dvoch formách a to buď ako atopická (alergická) alebo neatopická (nealergická).

Na diagnostiku astmy sa využíva viacero vyšetrení. Ide o klinické vyšetrenia ako napríklad vyšetrovanie piskotov, vŕzgania priedušiek a predlžovaných výdychov. Ďalej ide o vyšetrenie inspiračného postavenia hrudníka a činnosti pomocných dýchacích svalov. Ďalšími vyšetreniami sú funkčné vyšetrenia pľúc: pozoruje sa obštrukčná ventilačná porucha, hyperinflácia pľúc bez poruchy difúznej kapacity pľúc, nedokonalý prietok vzduchu po užití metacholínu, zlepšenie prietoku po užití bronchodilatačných liekov (lieky, ktoré rozširujú priedušky a priedušničky). Laboratórnym nálezom pri astme je zvýšený výskyt eozinofilov a abnormálny obsah plynov v krvi – ide o znížený obsah kyslíka. Röntgen hrudníka je väčšinou negatívny – bez zmien. Pri diagnostikovaní astmy je nutné poznať i detailnú históriu astmy a alergií v rodine pacienta a treba aj overiť psychický stav pacienta.

Astma sa lieči farmakologicky – tzn. liekmi. Používajú sa lieky, ktoré uvoľňujú hladké svaly dýchacích ciest (betaadrenergické látky, metylxantíny, anticholínergiká) a lieky pôsobiace preventívne alebo eliminujúce zápal dýchacích ciest (kortikosteroidy – formou inhalátora, injekcií alebo tabletiek, antileukotriény – ako monoterapia pri pretrvávajúcej ponámahovej astme a lieky ktoré stabilizujú membrány mastocytov). Na akútnu liečbu sa využívajú krátko pôsobiace beta agonisty vo forme inhalácií, kortikosteroidy - beklometazon, budezonid, flutikazon, mometazon, anticholinergiká, aminofylín, terbutalín, epinefrín, isoproterenol a kyslík ak je to nutné. Na liečbu chronickej astmy sa využívajú kortikosteroidy vo forme inhalácii, tiež Cromolyn sodium a Nedocromil sodium (inhalácie).

Pri alergickej etiológii sa podávajú antihistaminiká, inhalačné kortikosteroidy, vo vážnejších prípadoch aj perorálne, vo veľmi vážnych prípadoch (status asthmaticus) aj intravenózne spolu so síranom horečnatým, vtedy je nutná už aj hospitalizácia.

Prevencia a liečba spočíva vo vyhýbaní sa spúšťačom (alergény a dráždidlá, prostredie, fajčenie), užívaní liekov (inhalačné kortikosteroidy, antihistaminiká, antileukotriény), pri alergickom pôvode ochorenia celkovej liečbe alergie.

Veríme, že aj náročný čitateľ nájde všetko potrebné k danej problematike v precízne spracovaných kapitolách, kde sa stretne nielen s odporúčaniami lekárskych spoločností, ale aj praktickými skúsenosťami popredného odborníka pôsobiaceho na jednom zo špičkových pracovísk daného odboru na Slovensku.

Naša vďaka patrí na prvom mieste autorovi, recenzentom, ale aj celému kolektívu redakčných pracovníkov od redaktorov, cez jazykovú lektúru až po sadzbu. Veríme, že zámer Vydavateľstva Herba ocenia nielen klinickí pracovníci, ale aj ambulantní lekári, ktorí sa s astmatickými pacientmi aj u nás stretávajú stále  častejšie.


Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
odborný redaktor

Prieduškovú astmu ako chronické ochorenie poznali ľudia už veľmi dávno, ale až v posledných 40. – 50. rokoch sa stala centrom záujmu verejného zdravotníctva. Prevalencia dramaticky narástla a v súčasnosti ju poznáme ako hlavnú príčinu pracovnej neschopnosti, drahej medicínskej starostlivosti a preventabilnej smrti.

Astma je choroba charakterizovaná epizódami reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest, ktorá je spôsobená spazmom hladkých svalov v stene dýchacích ciest. Je to ochorenie postihujúce v Európe približne 3 – 5 % populácie. Astma môže vznikať v každej vekovej skupine, najčastejšie však u detí a mladých dospelých, no nie zriedkavo sa objavuje aj v staršom veku.

Primárnym nálezom u pacientov s astmou je hyperreaktivita dýchacích ciest, ktorá spôsobuje nadmernú odpoveď hladkých svalov dýchacích ciest na širokú škálu stimulov. Túto hyperreaktivitu pravdepodobne spôsobuje základný zápal dýchacích ciest s rôznymi typmi zápalových buniek, najmä eozinofilmi. Viaceré stimuly spúšťajúce ataky sú u jednotlivých pacientov rôzne, čistý vplyv (bronchokonstrikcia) je však kvalitatívne podobný. Pretože astma je definovaná ako choroba s určitým stupňom reverzibility, pacienti medzi exacerbáciami (atakmi) majú intervaly so zoslabujúcimi symptómami, alebo intervaly bez príznakov (bezpríznakové periódy). Diagnostika je počas atakov pomerne jasná, no počas bezsymptómového obdobia môže byť ťažšia a vyžaduje provokačné testy indukujúce bronchokonstrikciu. Liečebné postupy sú zamerané na odstránenie obštrukcie dýchacích ciest a zabezpečenie kvalitného životného štandardu pre pacientov s touto chorobou, čo sa pri súčasnom manažmente liečby úspešne darí.

Priedušková astma sa často začína v detskom veku a vyskytuje sa prakticky vo všetkých vekových skupinách, na jej diagnostike  a liečbe sú zainteresovaní lekári viacerých odborov – pediatrie, pneumológie, alergiológie, imunológie, patofyziológie, vnútorného lekárstva, geriatrie a aj iných odborov.

V českej medicínskej literatúre Bohuslav Hodek v roku 1973 vydal obsiahlu monografiu o astme, neskôr, v roku 1988 Václav Špičák a Vladimír Vondra publikovali významnú knihu “ Asthma bronchiale v dětství a v dospělosti“ s veľkým množstvom nových informácií, ktoré približujú vývoj, etiológiu astmy, bronchiálnu hyperreaktivitu, zásady liečby a vzťahy k iným ochoreniam. V slovenskej medicínskej literatúre mal autor týchto riadkov k dispozícii len kapitoly o astme v učebniciach, monografiách vnútorného lekárstva, pneumológie a alergiológie. Cieľom autora je doplniť tieto základné poznatky  obsiahlejšími údajmi o rizikových faktoroch, patogenéze, komplexnej diagnostike a modernej terapii astmy (vrátane medzinárodných smerníc), poukázať na špeciálne problémy v manažmente. Prial by som si, aby výsledkom tohto úsilia bolo lepšie, rýchlejšie pochopenie astmy u pneumológov, internistov i praktických lekárov.