Priedušková astma

Predslov

Úvod

Poďakovanie

1  Definícia

2  Epidemiológia

3  Rizikové faktory

3.1  Genetické faktory       
3.2  Ostatné rizikové faktory


Internetový obchod ShopHerba


3.2.1  Rizikové faktory vo vzťahu ku gravidite, narodeniu a ranému neonatálnemu životu       
3.2.2  Dojčenie       
3.2.3  Výživa       
3.2.4  Obezita      
3.2.5  Imunitný stav, vakcinácie a antibiotiká      
3.2.6  Veľkosť rodiny       
3.2.7  Infekcie       
3.2.8  Socioekonomický stav       
3.2.9   Mestské a vidiecke bydlisko       
3.2.10  Expozícia zvieratám a farmárske prostredie       
3.2.11  Expozícia alergénom       
3.2.12  Znečistenie ovzdušia       
3.2.13  Vynútená expozícia tabakovému dymu       
3.2.14  Bývanie       
3.2.15  Súhrn o vplyve získaných (environmentálnych) faktorov

4  Patogenéza a imunitné procesy

4.1  Zápalové bunky       
4.2  Zápalové mediátory       
4.3  Zápalové reakcie

5  Patologická anatómia

6  Patologická fyziológia

7  Diagnostické prístupy

7.1  Anamnéza       
7.2  Fyzikálne vyšetrenie        
7.3  Röntgenogram hrudníka       
7.4  Laboratórny nález       
7.5  Elektrokardiografické vyšetrenie        
7.6  Funkčné vyšetrenie respiračného traktu        
7.6.1  Abnormality pľúcnych objemov       
7.6.2  Funkčné zmeny dýchacích ciest       
7.6.3  Vplyvy bronchodilatačných látok        
7.6.4  Hyperreaktivita dýchacích ciest       
7.6.5  Difúzna kapacita pľúc       
7.6.6  Výmena dýchacích plynov a krvné plyny        
7.6.7  Respiračná funkcia počas záťaže       
7.6.8  Súhrn diagnostických prístupov

8  Klinické formy astmy

9  Profesionálna astma

10  Liečba astmy

10.1  Strategický plán liečby astmy        
10.2  Farmakologická liečba       
10.2.1  Lieky používané v liečbe astmy       
10.2.2  Spôsob aplikácie        
10.2.3  Beta2-adrenergické látky       
10.2.4  Dlhodobo účinkujúce β2-adrenergické látky       
10.2.5  Anticholínergické lieky       
10.2.6  Metylxantíny        
10.2.7  Kortizonoidy        
10.2.8  Antileukotriény        
10.2.9  Anti-IgE liečba        
10.2.10  Iné terapie astmy        
10.2.11  Imunoterapia       
10.2.12  Komplementárne prístupy

11  Dlhodobá liečba astmy

11.1  Dlhodobá farmakologická liečba astmy podľa Európskej respirologickej spoločnosti (ERS)       
11.2  Dlhodobá liečba astmy podľa Global Initiative for Asthma (GINA)        
11.3  Liečba akútnej, závažnej astmy

12  Koncepcia závažnosti a kontroly astmy

13  Prevencia astmy

14 Špeciálne problémy v manažmente astmy

14.1  Liečba hypertenzie pri astme       
14.2  Premenštruačné exacerbácie astmy       
14.3  Astma a gravidita       
14.4  Terapia kortizonoidmi vyvolanej osteoporózy       
14.5  Sípajúce dieťa       
14.6  Námahou vyvolaná astma       
14.7  Nočná astma       
14.8  Aspirín a NSAID (nonsteroidal antiinflammatory drugs) – senzitívna astma       
14.9  Gastroezofágový reflux       
14.10  Eozinofilné syndrómy koexistujúce a komplikujúce astmu        
14.10.1  Alergická bronchopulmonálna aspergilóza       
14.10.2  Churgov–Straussovej syndróm       
14.10.3  Chronická eozinofilná pneumónia       
14.11  Astma a chirurgia

15  Edukácia pacienta a vzťahy medzi lekárom a pacientom: život s astmou

16  Diferenciálna diagnostika astmy

17  Súhrn

18  Vyšetrovacie metódy v diagnostike a terapii astmy

18.1  Neinvazívne hodnotenie zápalu dýchacích ciest pri astme       
18.2  Funkčné vyšetrenie dýchacieho traktu       
18.2.1  Bronchomotorické vyšetrenia       
18.2.2  Bronchoprovokačné testy s metacholínom       
18.2.3  Záťažové testy       
18.2.4  Bronchodilatačné testy

19  Alergologické vyšetrenie

20  Inhalátory používané v liečbe astmy

21  Dávkovanie liekov pri terapii astmy

Literatúra