Prieduškovú astmu ako chronické ochorenie poznali ľudia už veľmi dávno, ale až v posledných 40. – 50. rokoch sa stala centrom záujmu verejného zdravotníctva. Prevalencia dramaticky narástla a v súčasnosti ju poznáme ako hlavnú príčinu pracovnej neschopnosti, drahej medicínskej starostlivosti a preventabilnej smrti.

Astma je choroba charakterizovaná epizódami reverzibilnej obštrukcie dýchacích ciest, ktorá je spôsobená spazmom hladkých svalov v stene dýchacích ciest. Je to ochorenie postihujúce v Európe približne 3 – 5 % populácie. Astma môže vznikať v každej vekovej skupine, najčastejšie však u detí a mladých dospelých, no nie zriedkavo sa objavuje aj v staršom veku.

Primárnym nálezom u pacientov s astmou je hyperreaktivita dýchacích ciest, ktorá spôsobuje nadmernú odpoveď hladkých svalov dýchacích ciest na širokú škálu stimulov. Túto hyperreaktivitu pravdepodobne spôsobuje základný zápal dýchacích ciest s rôznymi typmi zápalových buniek, najmä eozinofilmi. Viaceré stimuly spúšťajúce ataky sú u jednotlivých pacientov rôzne, čistý vplyv (bronchokonstrikcia) je však kvalitatívne podobný. Pretože astma je definovaná ako choroba s určitým stupňom reverzibility, pacienti medzi exacerbáciami (atakmi) majú intervaly so zoslabujúcimi symptómami, alebo intervaly bez príznakov (bezpríznakové periódy). Diagnostika je počas atakov pomerne jasná, no počas bezsymptómového obdobia môže byť ťažšia a vyžaduje provokačné testy indukujúce bronchokonstrikciu. Liečebné postupy sú zamerané na odstránenie obštrukcie dýchacích ciest a zabezpečenie kvalitného životného štandardu pre pacientov s touto chorobou, čo sa pri súčasnom manažmente liečby úspešne darí.

Priedušková astma sa často začína v detskom veku a vyskytuje sa prakticky vo všetkých vekových skupinách, na jej diagnostike  a liečbe sú zainteresovaní lekári viacerých odborov – pediatrie, pneumológie, alergiológie, imunológie, patofyziológie, vnútorného lekárstva, geriatrie a aj iných odborov.

V českej medicínskej literatúre Bohuslav Hodek v roku 1973 vydal obsiahlu monografiu o astme, neskôr, v roku 1988 Václav Špičák a Vladimír Vondra publikovali významnú knihu “ Asthma bronchiale v dětství a v dospělosti“ s veľkým množstvom nových informácií, ktoré približujú vývoj, etiológiu astmy, bronchiálnu hyperreaktivitu, zásady liečby a vzťahy k iným ochoreniam. V slovenskej medicínskej literatúre mal autor týchto riadkov k dispozícii len kapitoly o astme v učebniciach, monografiách vnútorného lekárstva, pneumológie a alergiológie. Cieľom autora je doplniť tieto základné poznatky  obsiahlejšími údajmi o rizikových faktoroch, patogenéze, komplexnej diagnostike a modernej terapii astmy (vrátane medzinárodných smerníc), poukázať na špeciálne problémy v manažmente. Prial by som si, aby výsledkom tohto úsilia bolo lepšie, rýchlejšie pochopenie astmy u pneumológov, internistov i praktických lekárov.