Slovenská kardiológia 1919 - 2015

KardiológiaKniha Slovenská kardiológia 1919 - 2015 od Igora Riečanského

Cena publikácie je 25 Eur + poštovné a balné

Knihu si môžete objednať prostredníctvom internetového obchodu ShopHERBA Shopherba

2016, ISBN 978-80-89631-51-3, 216 strán, plnofarebná

 

Dostupná


Slovenská kardiológiaPredslov        
POUŽITÉ SKRATKY        
Úvod        
POČIATKY SLOVENSKEJ KARDIOLÓGIE (roky 1919 – 1930)

Budovanie slovenskej kardiológie (roky 1931 – 1948)        
Rozmach slovenskej kardiológie (roky 1949 – 1978)        
Zavŕšenie budovania slovenskej kardiológie (roky 1979 – 1992)        
Kardiológia v samostatnej Slovenskej republike (roky 1993 po súčasnosť)

Impulzom na napísanie tejto knižnej publikácie, ktorá sa dostáva do rúk čitateľom, bolo moje vystúpenie v cykle Haviarových prednášok na XVIII. kongrese slovenskej kardiologickej spoločnosti v Bratislave roku 2013. Téma venovaná histórii slovenskej kardiológie sa pri všetkých snahách nedala vtesnať do vymedzeného časového limitu a prednáška sa musela obmedziť iba na základnú faktografiu. Po jej priaznivom ohlase a návrhoch na podrobnejšie písomné spracovanie celej problematiky som sa odhodlal na túto úlohu. Aj keď som uverejnil niekoľko fragmentov o histórii a o osobnostiach slovenskej kardiológie, neodhadol som dostatočne zložitosť, rozsah a náročnosť témy.
Mojou snahou bolo priblížiť slovenskú kardiológiu od jej vzniku po súčasnosť v historických súvislostiach, poukázať na okolnosti, osvetliť podmienky, ktoré zakladatelia našej kardiológie museli prekonávať. Slovenskú kardiológiu budovali plánovite, cieľavedome a s výhľadom do budúcnosti nehľadiac na vlastný prospech a výhody.
Slovenská kardiológia dovŕši o krátky čas storočnicu vyplnenú prácou troch generácií. Jej zrod sa neoddeliteľne spája s počiatočnými rokmi existencie prvej Československej republiky s kreovaním prvej slovenskej vysokej školy – Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú zakladali českí a moravskí lekári. V lone Lekárskej fakulty, na Internej klinike u prof. Hynka treba hľadať korene slovenskej kardiológie. Vedúci činitelia fakulty si od začiatku uvedomovali, aký význam má pre zvyšovanie odbornosti styk so zahraničnými renomovanými pracoviskami, najmä v Anglicku, Nemecku, Francúzsku. Študijný pobyt v Londýne zakladateľa slovenskej kardiológie, budúceho prof. Sumbala, to v plnej miere dokazuje. Na druhej strane oslabenie, resp. prerušenie kontaktov s vyspelou cudzinou v období studenej vojny retardujúco pôsobilo na rozvoj našej medicíny. Je obdivuhodné, ako v týchto sťažených podmienkach dokázali naši predchodcovia udržať domácu medicínu na úrovni primeranej dobe. Bol to výsledok odriekania, veľkého pracovného úsilia, húževnatosti, nepoddajnosti i osobnej statočnosti, na čo sa nesmie zabudnúť.
Stojí pred nami, staršími pamätníkmi, naliehavá výzva vypestovať v mladej nastupujúcej generácii, ktorá sa o naše dejiny málo alebo vôbec nezaujíma, historické povedomie. Chýbanie historického zázemia znemožňuje správnu orientáciu v súčasných rýchlo až chaoticky sa meniacich spoločenských pomeroch. Strata historického povedomia postihla aj oblasť medicíny – časť nášho kultúrneho dedičstva. Je skľučujúce a alarmujúce, že mladí adepti kardiológie a internej medicíny nepoznajú osobnosti, ktoré tvorili históriu týchto odborov. Osobnosti, ktorých životné dielo je odkazom, poučením a príkladom hodným nasledovania. Poznaním kultúrnej minulosti vlastného národa vedie zároveň k vytvoreniu zdravého sebavedomia, národnej hrdosti a vlasteneckého zmýšľania, predstavuje oporu a kompas v celoživotnom profesionálnom napredovaní.
Môj učiteľ v internej medicíne a v kardiológii prof. Haviar si v plnej miere uvedomoval riziká a nebezpečenstvá takéhoto plytkého až ignorantského životného postoja, keď zdôrazňoval opodstatnenosť historického pohľadu na vývoj slovenského spoločenského pohybu vrátane medicíny, čo vyjadril pred 30 rokmi nasledovne: „Rýchlosť, ktorá vpadla do nášho života, narúša kontakty s tradíciou. Táto tradícia potom prestáva existovať, hlavne v mysliach nastupujúcej generácie začínajúcej žiť nadmerne sebavedome a len prítomnosti, pričom ju vôbec, alebo len málo zaujímajú veci minulé. Neuvedomuje si, že jej predchodcovia svojimi vedomosťami a prácou prispeli k nášmu formovaniu, že boli skromnejší, rozmýšľali prirodzenejšie, videli človeka vždy ako súčasť prírody a nie ako nadradeného vládcu. Treba však zachovať kontakty s minulosťou, treba zabezpečiť plynulý prechod myšlienok a názorov z minulosti. Je dobré v každom odvetví nášho života posudzovať terajšiu situáciu z historického hľadiska a nájsť vo svojom odbore to správne, overené, čo pomáha dívať sa na súčasné problémy so zdravým odstupom času.“
Vývoj kardiológie na Slovensku si vyžaduje objektívne hodnotenie bez znižovania jej hodnoty a významu. Veď už od polovice minulého storočia nastal dynamický rozvoj slovenskej kardiológie, ktorá v nasledujúcich rokoch značne prispela k úrovni československej kardiológie. Svedectvo o tom podáva predkladaná monografia. Slovenskí klinickí kardiológovia nemali v tom období k dispozícii iba ekg a fonendoskop, ale zavádzali katetrizáciu srdca, od konca 60. rokov aj koronarografiu; rozvoj kardiochirurgie, ktorá dosiahla medzinárodnú úroveň, urýchlil slovenský originálny prístroj na mimotelový obeh, zaviedla sa koronárna chirurgia, v 60. rokoch koronárne jednotky umožnili moderné postupy v intenzívnej kardiovaskulárnej starostlivosti; pioniersky sa razili nové smery v liečbe akútneho infarktu myokardu; na konci 70. rokov sa začali zavádzať nové echokardiografické modality. Tieto a iné progresívne diagnostické a liečebné metódy sa domestifikovali v zložitej ekonomickej situácii, ktorá bola limitovaná obmedzenými schválenými devízami.
O pár rokov si budeme pripomínať storočnú históriu slovenskej kardiológie. Počas tohto obdobia prekonala viaceré prekážky spôsobené prevratnými udalosťami. Dokázala životaschopnosť vďaka svojim zakladateľom a budovateľom, akými boli
prof. Sumbal, prof. Haviar, prof. Ondrejička, prof. Gvozdják, prof. Jakubcová, prof. Takáč a ďalší. Výsledky, ktoré dosiahla slovenská kardiológia reprezentovaná Slovenskou kardiologickou spoločnosťou v samostatnej Slovenskej republike, predstavujú záruky, že jej vývoj sa bude uberať správnym smerom, že si upevní ešte viac pozíciu na medzinárodnom kardiologickom poli. Nečaká ju ľahká úloha. K napĺňaniu týchto prognóz cez priblíženie historického odkazu a vkladu našich predchodcov by chcela skromne prispieť aj predložená monografia.
V závere úvodu si považujem za milú povinnosť čo najsrdečnejšie poďakovať všetkým početným kolegom, známym, ktorých som požiadal o spoluprácu. Prejavili záujem, ochotu, ústretovosť pri zbieraní a upresňovaní faktografického materiálu. Ich prispením som mohol knihu doplniť a obohatiť o cenné údaje. Ešte raz úprimná vďaka!
Uvedomujem si, že pri spracovaní takej náročnej, rozsiahlej i delikátnej témy, akou je história slovenskej kardiológie, môže dôjsť napriek všetkému úsiliu k nepresnostiam, preto rád prijmem rady, doplnenia a kritické názory.

Bratislava, 21. 3. 2016

Igor Riečanský

Vývoj slovenskej kardiológie (SK) možno rozdeliť približne do piatich etáp: 1. etapa (roky 1919 – 1930) v prvej československej republike (ČSR), zrod SK, položenie základov na Internej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského; 2. etapa (roky 1931 – 1948), systematické budovanie SK, kardiologické profilovanie Propedeutickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (od roku 1945 II. interná klinika); 3. etapa (roky 1948 – 1978), akcelerácia v budovaní spojená predovšetkým s činnosťou II. internej kliniky, upevnenie domácej celorepublikovej pozície, postupný prienik do zahraničia; 4. etapa (roky 1979 – 1992), záverečná fáza budovania kardiológie ako samostatného špecializačného odboru, reforma postgraduálnej výučby kardiológie, vznik Ústavu kardiovaskulárnych chorôb (s celoslovenskou pôsobnosťou), realizácia komunitného kardiovaskulárneho programu; 5. etapa (roky 1993 – doteraz), pokračujúci vývoj kardiológie v samostatnej Slovenskej republike (SR) v nových spoločenských podmienkach, vznik ďalších kardiovaskulárnych pracovísk, vstup suverénnej Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) na medzinárodnú platformu ako rovnoprávny člen Európskej kardiologickej spoločnosti (EKS).

AAAC    Alpe–Adria Association of Cardiology
AAC    pozri AAAC
CL    Cardiology Letters
ČKS    Česká kardiologická spoločnosť
ČR    Česká republika
ČSAV    Československá akadémia vied
ČSFR    Československá federatívna republika
ČSSR    Československá socialistická republika
ČSIS    Československá internistická spoločnosť
ČSKS    Československá kardiologická spoločnosť
Čs.    československá(ý)
ČSR    Československá republika
DFN    Detská fakultná nemocnica
DKC    Detské kardiocentrum
DPS    defekt predsieňového septa
EHRA    European Heart Rhythm Association
EHS    Európska hypertenziologická spoločnosť
echokg    echokardiografia
ECHZS    Európska charta zdravia srdca
ekg    elektrokardiografia
EÚ    Európska únia
EKS    Európska kardiologická spoločnosť (European Society of Cardiology – ESC)
FBLR    fyziatria, balneológia, liečebná rehabilitácia
FESC    Fellow of European Society of Cardiology
FNsP    fakultná nemocnica s poliklinikou
H    hypertenzia
CHOS    choroby obehového systému
ICD    implantovateľný kardioverter – defibrilátor
IKEM    Inštitút klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe
ILF    Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov tiež Inštitút pre vzdelávanie zdravotníkov – IVZ
IM    infarkt myokardu
ISFC    International Society and Federation of Cardiology – Medzinárodná spoločnosť a federácia kardiológie
ISNC    International Society of Noninvasive Cardiology
JIS     jednotka intenzívnej starostlivosti
K    kardiológia
KaAK    Kardiologická a angiologická klinika
KACH    koronárna artériová choroba
KJ    koronárna jednotka
KMP    kardiomyopatie
KS    kardiologická spoločnosť, kardiostimulácia
KV    kardiovaskulárny
KVCH    kardiovaskulárne choroby
KVOP    kardiovaskulárny a onkologický program
KVP    kardiovaskulárny program
LF    lekárska fakulta
LP    Louis Pasteur
LS    lekárska spoločnosť
MO    mimotelový obeh
MS    mitrálna stenóza
MOST    mesiac o srdcových témach
MZ    ministerstvo zdravotníctva
NCHP    náhla cievna mozgová príhoda
NK    neinvazívna kardiológia
NO    oxid dusnatý
NPPOSC    národný program prevencie ochorení srdca a ciev
NÚSCH    Národný ústav srdcových a cievnych
chorôb
PE    pľúcna embólia
PKI    perkutánna koronárna intervencia
PL    psychiatrická liečebňa
PKS    Poľská kardiologická spoločnosť
PS    pracovná skupina
PS BM    psychosomatická a behaviorálna medicína
PTCA    perkutánna transluminálna koronárna angioplastika
RF    rizikový faktor
RH    reumatická horúčka
RR    redakčná rada
RÚVZ    Regionálny úrad verejného zdravotníctva
RVHP    Rada vzájomnej hospodárskej pomoci
SAS    Slovenská angiologická spoločnosť
SASA    Slovenská asociácia srdcových arytmií
SAV    Slovenská akadémia vied
SCCH    srdcovo–cievne choroby
SČL    Spolok českých lekárov
SDS    Slovenská diabetologická spoločnosť
SES    Slovenská endokrinologická spoločnosť
SFaS    Slovenská farmaceutická spoločnosť
SHS    Slovenská hypertenziologická spoločnosť
SK    Slovenská kardiológia
SKS    Slovenská kardiologická spoločnosť
SLS    Slovenská lekárska spoločnosť
SNP    Slovenské národné povstanie
SNR    Slovenská národná rada
SNS    Slovenská nadácia srdca
SPS    Slovenská pediatrická spoločnosť
SR    Slovenská republika
SSKB    Slovenská spoločnosť klinickej biochémie
SSL    Spolok slovenských lekárov
SSUM    Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne
STEMI    infarkt myokardu s eleváciou ST-segmentu
STU    Slovenská technická univerzita
SU    Slovenská univerzita
SÚSCH    Slovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SÚSCCH    Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb
SZ    srdcové zlyhanie
SZO    Svetová zdravotnícka organizácia, tiež WHO (World Health Organization)    
SZU    Slovenská zdravotnícka univerzita
TEE    transezofágová echokardiografia
TECH    tromboembolická choroba
TK    krvný tlak
TKS    trvalá kardiostimulácia
TTE    transtorakálna echokardiografia
ÚEE    Ústav experimentálnej endokrinológie SAV
ÚEF    Ústav experimentálnej farmakológie SAV
UK    Univerzita Komenského aj Univerzita Karlova
ÚKVCH    Ústav kardiovaskulárnych chorôb
UN    univerzitná nemocnica
ÚNPF    Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
UPJŠ    Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
ÚVS    Ústav pre výskum srdca SAV
ÚVZ    Ústav(y) verejného zdravotníctva
ÚZ    ultrazvuk
vkg    vektorkardiografia
VR    vedecká rada
VSCH    vrodené srdcové chyby
VÚHB    Výskumný ústav humánnej bioklimatológie
VÚLB    Výskumný ústav lekárskej bioniky
VÚSCH    Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb

Abbotová M.  120
Abrahám G.  157
Ághová Ľ.  110
Ambrózy  115, 118
Amplatz Kurt  57, 72, 73
Andrášová A.  44
André I.  115, 130
Anker S.  149
Antal Juraj  80, 85, 86, 90, 95
Arpáš M.  105
Aschermann Michael  57, 137, 145, 154, 159, 170, 177
Astrup Paul  140
Atar Dan  169
Aubert A.  134, 147
Augustínová Alexandra  70, 74, 170
Augustínová Z.  114
Avdičová M.  108 – 110, 118
Babák M.  43
Bada Viliam  55, 56, 110, 141, 145, 146, 148 – 155, 157, 162 – 164, 176, 177
Badalík   107
Bachárová Ljuba / Ľ.  93, 94, 95, 116, 151, 167, 177
Bakos K.  47
Bakoss P.  110
Bakošová  18
Baláž  163, 166
Balažovjech Ivan  51, 60, 61, 108, 117, 118, 126 – 128, 131, 136, 140 – 142,
145 – 147, 149, 150, 152 – 155, 170, 175 – 177, 179
Banting  87
Baráková A.  107, 110, 118
Barančík Miloslav  95
Barcroft Joseph  85
Bárdoš Gejza  49, 87, 88, 102
Barnard Christian N.  81, 148, 149, 168
Baroš D.  36
Barta Ervín  34, 80, 88, 90, 106, 131
Barták Š.  128
Bartko Daniel  130
Bartúnek J.  58, 146, 177
Baštecký  106
Bauer Viktor  101, 102
Bayes de Luna A.J.  167, 170
Bázlik M.  142
Beamish Earl Robert  170
Beco  120
Béderová  110
Bednář  125
Bedrna Jan  22, 66, 77, 78
Behríková  146
Belák V.  37
Bělehrádek J.  120
Belička L.  31
Beňačka Jozef  114, 115, 160, 162, 165
Benedeková Marta  70, 74, 113, 114, 170
Benedikt  157
Beneš Luděk  101
Beňo I.  110, 146
Beňová  118
Beracková  155
Beresewicz  154
Bergman K.  98
Bernadič Marián  55, 89
Bernátová  118
Bertrand M.  133
Bielik E.  36, 159
Bílek  112
Bing  54
Birčák Ján  70, 71, 72, 73, 88, 110,
128, 129, 134, 135, 137, 140, 141, 170
Blažíček  118
Bodnár J.  40, 146, 155
Bohuš B.  112
Bolf Juraj  79
Borbola J.  179
Borggrefe  150
Borhani  128
Bošmanský  127
Bouček Bohuslav  119, 120
Boudoulas Harrisios  115, 147, 159, 177
Bouvrain I.  125, 134
Bózner Anton  100
Brachman  150
Brandt C.  147
Brašenová  37
Braunwald Eugene  149, 157, 158, 168, 170
Bravený,  126
Brdlík J.  69, 120
Bredikis  137
Breier P.  105, 106, 109
Breithardt Gűnter  132, 137, 149, 150, 169, 170
Brežná Mária  35
Brignole  155
Brixová E.  55, 56
Brod J.  19
Brumenová  146
Brumlík Josef  119, 120
Bruoth V.  66, 77
Buchwalow  154
Bulas J.  115, 118, 156
Bulský J.  17
Buranovský  41
Buranský  70
Burgarella Flavio  170
Burger J.  39
Bystriansky A.  43, 164, 166
Bytešník Jan  137, 146
Bzdúchová O.  31
Cagáň Stanislav  57, 58, 105, 106, 109, 116, 118, 126 – 128, 136, 137,
139 – 141, 145, 146, 148, 149, 151, 154, 160, 170, 172, 177
Cachovan M.  61
Camerini F.  179
Cameron  125
Carl Ludwig  85
Castelli  147
Cibic, B.  179
Cleland J.  160
Cleland J.G.F.  149
Clerc A.  120, 121
Cokkinos  132
Corday E.  127
Cori K.  53
Cournand A.  127, 131
Čačanyiová  92
Čársky Konštantín  77, 78, 80
Čatár Gustáv  29
Čavoj  24, 110, 146
Čazov J.  137
Čech   112
Čekovský L.  40
Čenčarík J.  44
Čerbák R.  131, 150, 179, 180
Černay Jozef  73, 110
Červenka Juraj  107, 110, 111
Češka,  157
Číč Milan  28
Čihák,  156, 157
Čihulová   113
Čikeš Ivo  132, 133, 179
Čislák Viliam  168
Čižmárová Eva  30, 37, 70, 75, 108, 110, 118, 129, 135, 141, 142, 145 – 147, 149, 150, 170, 176, 177
Čorňák Vasiľ  30, 41, 82, 129, 161
Čulen  113, 114
Čurilla E.  41
Dale H.H.  15
Dálik  42
Dalla-Volta Sergo  137, 179
Danielopolu D.  120
Daniška J.  145, 148
Danková M.  166
Daňová Katarína  34
Das  154
De Backer G.  59
de Divitiis   115
Debré  71
Dedič P.,  42, 113, 115, 155, 156, 159, 164, 166, 168
Denolin H.  59, 127, 131
Dérer Ladislav  18, 49, 50, 51, 52, 58, 87, 93, 98, 105, 111, 126, 177
Deschampes P.  120
Di Mario Carlo  164
Dianovský D.  43
Dienstl F.,  179
Dieška Dionýz  29, 32, 50, 56, 67, 74
Dinka M.  36
Distance  115
Diviš J.  79
Dlesk  163, 166
Doležel  90, 91
Donič  41
Doppler Christian Andreas   114
Douste-Blazi Phillip  159
Drury A.N.  15
Dubost  81
Dúbrava Juraj  114, 145, 155, 162,
164 – 170
Dúbrava M.  118, 146
Duda P.  90
Dudra J.  41, 114
Dufek Vladimír  126, 127, 128 – 130, 134, 135, 137, 142
Duchoň J.  21, 67, 78
Duchoň Július  18, 24
Dukát Andrej  59, 60, 61, 110, 115, 116, 118, 145 – 147, 149, 152 – 155, 157, 158, 160, 163, 167, 176, 177
Dulková  156
Ďurech  35, 113, 114
Ďuriš I.  89, 148
Dvorský  156
Dzavík / Džavík  154, 156
Dziuban J.  36
Dzúrik Rastislav  21, 55, 56, 57, 110, 135, 147, 151, 159
Dzúriková V.  56
Džupina  115
Džurba  95
Egnerová Anna  37, 107, 108, 111, 118, 170
Elbl  115
Eliot  147
Erbel  115
Erhardt  179
Eristavi  79
Fabián Juraj  30, 32, 34, 64, 65, 66, 127, 128, 130, 132, 133, 135, 137, 145 – 155, 157, 159, 161 – 163, 168, 170, 175 – 177, 179, 180
Fábryová  110
Fahreus R. S.  13
Farkaš A.  44
Farský Štefan  42, 46, 47, 108, 118, 131, 132, 135, 145 – 147, 149, 150, 152 – 154
Fazekaš  41
Fedelešová  118
Fejfar Zdeňek  18, 19, 24, 60, 79, 107, 111, 126, 131, 134, 135
Fejfuša  133
Fejka  156
Ferrari R.  159, 160
Ferro G.  147
Feťkovská N.  117, 118
Filipová Slavomíra  58, 110, 117, 118, 142, 145, 146, 149, 150, 152,
153 – 155, 157 – 160, 165, 167, 170, 177
Filo Emanuel  17, 18, 67
Filová  31
Findo Vlastimil  31, 36, 147
Finďo B.  50
Fischer Viliam  30, 34, 65, 70, 83, 145, 146
Fischleder  147
Fischová  70
Fišerová  129
Fízeľ Atanáz  88, 139
Fleckenstein  54
Fodor J.G.  111, 156, 157, 159, 161, 170, 177
Follath  179
Foltán  160
Formánek Augustín  57, 70, 72
Frajt Ján  43, 44
Frajt Juraj  42
Frank Antonín  85
Frankovičová Mária  41
Fras Z.  159
Frídl  113, 177
Fridrich Viliam  31, 32, 35, 36,
145 – 147, 149, 150, 152 – 157, 160, 162, 165
Frollo I.  95
Froněk A.  137
Furlanello F.  179
Gabauer I.  95, 151
Gajdoš  110, 118
Gajdošík  118
Galajda  110
Gantt W. H.  86
Gaško  164
Gašpar Ľ.  61, 110, 118, 163, 166
Gašparovič Ivan  27, 28, 30
Gavorník P.  62, 110, 118, 142
Gazdič P.  44
Gebhardová  147
Gero Ján  90, 118
Gerová Mária  90, 91, 118, 170
Gerová Z.  108, 110
Gibbon J. H.  21
Gibson Derek  115, 133, 147, 170
Ginstiger  155
Ginter  110
Glazunov  111
Goldner V.,  179
Goncalves L.  166
Goncalvesová Eva  31, 34, 66, 108, 131, 149, 151, 155, 157 – 168, 170, 173, 174, 175, 178, 181, 177
Gonsorčík Jozef  40, 116, 118,
151 – 155, 157, 162 – 166, 170, 177, 181
Gradinac S.  149
Gregor   112, 177
Greisinger  106
Gressner Eugen  67, 87, 170
Grobauer E.  43
Grocký  115, 159
Groch  159
Grošpic   113
Grožajová  31, 35
Gűnther K. H.  129, 133
Gvozdják Ján  8, 32, 53, 54 – 57, 115, 126 – 128, 130 – 135, 137, 139 – 141, 145 – 147, 149 – 152, 154 – 156, 170, 171
Gvozdják L.  54
Gvozdjáková A.  54, 151, 152, 179
Gvozdjáková G.  70
Haľamová  70
Halecký  41
Hamar  112
Hamet  117
Hammer Jan  135, 137
Hanák Antonín  85, 119, 120
Handzo Pavel  50, 111
Harken D.  127
Harmjanz  132
Harringer W.  149
Harris  54
Hasík Alojz  51, 98, 99
Hatala Róbert  31, 32, 35, 36, 58, 116, 118, 145 – 147, 149 – 158, 160, 162 – 164, 166 – 170, 171, 172, 175, 177, 179 – 181
Haviar Vladimír  7, 8, 17 – 20, 21, 22 – 27, 29, 31, 32, 40, 46, 53, 54, 56, 57, 64, 66, 67, 77 – 79, 106, 107, 109, 111, 118, 121 – 126, 130, 131, 134, 136, 137, 139, 140 – 142, 146, 150 – 152, 154, 155, 157, 159 – 161, 164, 165, 167, 169, 170
Havlínová K.   35, 36, 112 – 114
Hečko Ivan  69, 120
Hefka O.  18, 21, 24, 67
Heger  112
Hegyi   110, 118
Hejhal  126
Helbichová A.  119, 120
Hensel Juraj  17, 24, 49, 50, 58, 60, 61, 66, 87, 110,
Herles František  15, 16, 19, 25, 120, 121, 122, 123, 130, 134, 137
Herman H.  36
Heymans G.  120
Hlavatá  70
Hlivák Peter  161, 168, 170, 175
Hluchý,  147
Holan  132
Holáň  114, 115
Holec Vladimír  95
Holomáň Karol  36, 57
Holomáň Marián  34, 83, 106
Honzák  106
Horáček,  157
Horecký J.  78
Horký K.  145, 148
Horniak E.  112
Hornych  146
Horváth  106
Houštek  130
Hradec Jaromír  114, 154, 155, 170, 176, 177
Hranai M.  44
Hraška Viktor  75
Hrazdíra   113
Hrdina Pavol  98, 102
Hrebík M.  75, 118, 165
Hricák Vasiľ  32, 33, 152 – 155, 157, 162 – 165, 167, 170, 177
Hrnčiar Juraj  21, 32, 36, 42, 118, 130, 132, 148, 166
Hrnčiarová  42, 113
Hromec A.  50, 52
Hrubiško M.  50
Hruškovič I.  37, 108, 110
Hrúzik J.  50
Huber  146, 147
Hubka Michal  82, 94, 95, 126
Hučín B.  79
Hudec M.  43, 167
Hůla Jozef  112 – 115, 116, 128, 129, 133, 146, 177
Hulín Ivan  58, 71, 88, 89, 162, 163, 177, 178, 180
Hulman Michal  34, 35, 41, 83
Huňavý  166
Hupka Jozef  58, 59, 60, 110
Hupka Št.  50
Huzuláková Ida  99
Hynek Kristián  7, 13, 15 – 18, 22, 49, 53, 87, 119, 120, 136, 137
Chalmers  117
Chaloupka  115, 155, 161, 162, 177
Chávez Ignácio  123, 124
Chňupa P.  32, 35, 36, 113, 114, 118, 155, 156, 159, 160, 162, 165, 166, 168
Chura A.  69
Ignác  115
Iljinskij  122
Illíková V.  75
Incinger František  100, 118, 141
Jagla F.  90
Jakubcová – Dérerová Irena  45, 49, 69, 70 – 74, 79, 81, 88, 110, 125, 130, 137, 139, 140, 141, 146, 147, 152, 160, 162, 167, 170
Janiš J.  36, 36
Janotka M.  50
Janoušek  120, 157
Janovjáková  71
Jansa,  159
Jánský,  157
Januszewicz W.  137
Javorský Ľubomír  147, 148, 179
Jedlička Václav  119, 120
Jedlovský  41
Jerie Josef  119, 120
Jesenský  115
Ježová  103, 118
Jirásek Arnold  119
Jonáš P.  40, 110, 117, 118, 122, 177,
Jones  128
Juhás Stanislav  40, 41, 115, 149, 165
Julian  125, 132
Jurko Alexander  45, 46, 110, 115, 118, 145 – 147, 149, 150
Jurko Alexander ml.  164
Jurkovičová J.  118
Jurkovičová O.  58, 110, 141, 168, 179
Just  179
Jutka  41
Jutkins  57
Kadlec  51
Kafka H.  137, 139
Kajaba  110
Kaldarárová M.  113, 115, 165, 168, 178
Kaliská Gabriela  42, 43, 116, 118, 132, 145, 146, 149, 150 – 157, 160, 162, 164, 167, 170, 177
Kállay  17
Kalitza  41
Kamarýt  64, 128, 131
Kamenský Gabriel  58, 108 – 110,
113 – 116, 118, 133, 134, 136, 145, 147, 149 – 160, 161 – 163, 166, 168, 170, 172, 173, 176, 177, 179, 180,
Kanáliková K.  113 – 115, 118, 177
Kandráč M.  40
Kapalko  41
Kappert  67
Kasper Július  24, 31, 33, 36, 64, 67, 109, 126, 128, 131, 136, 137, 140, 141, 145, 146
Kasper Július ml.  115
Katz  21
Kautzner  155, 156, 157
Kékes Ede  147, 170, 177
Kellerman  131
Kellerová Eva  90, 92, 110, 117, 118, 170
Kenda Miram  179
Kerkovicz  137
Kesteloot Hugo  115, 133, 134, 147, 170
Khan  177
Kilár Ľ.  128
Killinger Z.  36, 50
Kiňová  159, 167
Kiowski  179
Kipšidze  137
Kisslo Joseph  115, 147, 170, 176
Kissóczy Št.  43, 139
Kiško A.  43
Kittnar,  157
Kjeldsen  118
Klabník A.  161, 163
Klabussay L.  113
Klein W.  126, 150, 179
Kleskeň   114
Klimentová   113
Klimeš  118
Klimo F.  36
Klvaňová H.  40
Kmec J.  43, 44, 115, 142
Kmeč  42, 113, 115
Kňazovický J.  77, 84
Kocinger Alojz  50, 58, 59
Kohn  115
Kokavec M.  88
Kolář Jiří  16, 64
Kölbel  57, 126, 130, 131, 145
Kolesár Juraj  58, 59, 60, 61, 110, 126, 139
Kollár Ján  141
Kollár Jozef   39, 40, 107, 110, 118, 126, 131, 148
Kollár K.  50, 87
Komadel Ľ.  88, 112
Komajda Michel  162
Kondáš Ondrej  106, 118
Korec R.  50
Kornitzer  59
Kosmálová   110
Kostlivý Stanislav  77
Kostolný I.  78, 80
Kostolný M.  75
Koška M.  36
Kotleba J.  132
Kovács L.  102
Kováč A.     113
Kováč Michal  147
Kováčik  31, 36, 102, 113, 114
Kováčiková Ľ.  75
Kovalčík Vladimír  98, 99
Kovář František  42, 44, 130, 160, 162, 165, 167, 177
Kozáček  24
Kozlovský  114
Kozmálová   118
Kozmann  157
Kožík   91
Krahulec B.  62, 110
Krajčík  110
Krajčovič  57
Král J.  19
Kramár T.  21, 55
Kratochvíl Milan  78, 80, 83, 94
Krausová  155
Krayenbűhl  133
Krčméry S.  118
Krejčík  118
Kresánek P.  115, 134, 147, 179
Kreze  148
Kristek  90, 92, 118
Kristová Viera  98, 99
Kriška Milan  98, 99, 102, 118
Kriššáková  118
Krištúfek P.  130
Krnáčová  31
Kronik  115
Krušpán  42
Krutý R.  50
Kubanka Štefan  18, 19
Kubát   113
Kubisz P.  179
Kubiš   113, 114
Kuck  146
Kučera Miroslav  78
Kudlejová M.,  162
Kucharská,  179
Kujaník  41
Kukura Andrej  80, 84
Kukura Štefan  84
Kulíšek Dalibor  36, 45, 46, 66, 110, 137, 140, 141
Kuna J. O.  21, 67, 78, 107, 112
Kunová,  165
Kunovský P.  75
Kurray P.  44, 162
Kusá O.  31, 109
Kužela Ladislav  81, 95, 103, 106, 112
Kvasnička  127, 131
Květenský Jozef  36, 46, 106, 110, 118, 126
Kvetňanský Richard  103
Kyselovič Ján  95, 101, 118
Lacko  46, 115
Ladziansky  85
Langoš  118
Lapoš  41, 115, 116, 161
Laubry Ch.  120, 121
Laufberger Vilém  86
Laufen  147
Law M.R.  157
Lazúrová I.  40
Lehoťan Ondrej  50, 51, 98
Lehotská  102
Lechat  179
Leiro M. Crespo  149
Lengyel Mária  177
Lepej J.  47, 132
Lesný P.  34, 165, 166
Lewis Thomas  15, 120, 121
Lian C.  120
Libenský Václav  14, 119 – 121, 175
Lietava J.  62, 110, 118, 164, 177
Lichardus Branislav  102, 103, 115, 118, 126
Lichtenberg  81
Lindner,  159
Linhard  129
Linhart Jiří  132, 137
Linkesch W. / V.  36, 43
Linss G.  147
Lipták Ondrej  18, 21, 24, 45, 66, 67, 77, 78, 110, 113, 130, 140 – 142
Liška  162
Litomerický  110
Littarru  154
Lőewi O.  15
Lőffler  36
Lonn E.  157
Loogen Franz  170
Lopez-Jimenez F.  161
Loviška Peter  115, 163
Lűderitz B.  157
Ludwig  86
Lukáč M.  36
Lukáš   112
Lukaštík Rostislav  122, 130, 131
Lukl J.  131
Lukl Pavel  25, 120, 123, 125, 130, 134, 137
Luknár M.  162, 165
Luknárová Oľga  34, 109
Lund L. H.  149
Lupínek  127 – 129, 133
Lupínková  129
Lűscher Thomas F.  137
Macleod  87
Mačela Ivo  85, 87
Maďar J.  39
Maďarič Juraj  32, 36, 110, 115, 118, 156, 159, 164 – 168
Magulová  118
Macho  103
Maixner Emerich  13, 87
Makaiová  150
Makovický Emil  29
Malacký T.  32, 58, 146
Maliariková Oľga  70, 72, 74
Malovič P.   112
Mancia G.  118
Mandisová,  155
Marček  112
Mareš F.  85, 121
Margitfalvi P.  36, 146, 155, 160, 162, 165, 167
Margócy R.  43
Marianyi J.  50
Mariášová  37
Marko   118
Masaryk T.G.  120
Mašura Jozef
35, 71, 72, 73, 75, 113 – 115, 131, 146, 149, 151 – 155, 157, 161, 162, 164, 170, 177
Matejíček Emil  29, 63, 77, 84
Matejíčková G.  39, 40
Matos Lajos  170
Maurer G.  157
Mazuch Július  78
Mazúr J. starší  117, 118
McDonagh  162
Mebazaa A.  149, 168
Mečiar P.  30, 42, 43, 152, 160
Mederly  21
Mechír  115
Meitner  67
Melicherčík J.  31, 106, 147, 160, 161, 177
Mendl Stanislav  119, 121, 136
Menkyna Radko  32, 50, 67, 118
Mensatoris K.  50
Mentl S.  19, 120, 121
Meredith  154
Messerli  179
Meško D.  112
Meško Zoltán  70, 73, 74
Michalko  70
Mikátová M.  162, 163, 166, 165
Mikeš Zoltán  58, 59, 60, 110, 116, 118, 126, 131, 142, 145, 146, 149, 150, 152, 153, 155, 163, 166, 170, 176, 177
Mikla  168
Miko  51
Mikulaj Ladislav  50, 103, 106, 118
Mikulaj V.  161
Mikulecký  118
Mikuš  118
Milovský V.  73, 152
Mistrík A.  35, 36, 115, 118, 130, 164
Mišeková  31
Mitro Peter  40, 41, 116, 155
Mizera  31
Mjasnikov  24
Mladějovský Vladislav  119, 120
Mládek  19
Mladosievičová Beáta  90
Mohacsi P.  149
Mojto Viliam  56
Mokáň Marián  44, 110, 118
Moll  79
Molnár Vojtech  29
Moščovič  36
Mráz P.  134, 147, 152
Msolly M.  30
Muráriková  166
Murday A.J.  149
Murín Ján  52, 108 – 110, 113, 114, 118, 131, 142, 145, 146, 151 – 155, 157, 160 – 167, 170, 173, 176, 177
Mydlík Miroslav  40, 118
Nadenau Reginald  154, 170
Nagano  154
Nanda  177
Náprstek  64
Navrátil J.  24, 77, 79, 125
Nechvátal   115
Németh Š.  50, 102
Netoušek Miloš  17, 49, 50, 58, 68, 87, 126
Neutel  154
Neužil  156, 157
Nevláčil  165
Nevŕtal   113
Nicák  102
Niederland Teofil Rudolf  18, 19, 53, 55 – 57, 68
Niederle  112 – 114, 126, 131, 155, 177
Nikš Milan  71, 88, 177
Nitter-Hauge  133
Nonnenbruch  67, 126
Nosáľ Martin  75
Nosáľ Miloš  50, 87
Nosáľ Radomír  101, 102
Novák  59
Novotný  118
Okruhlicová Ľ.  95
Okša V.  36, 118
Olejárová I.  34, 35
Oliver  132
Olsen  132
Ondrejčák  93
Ondrejička Mikuláš  8, 50, 51, 52, 67, 111, 118, 125, 126, 130, 137, 140, 141, 146, 170
Ondrouchová D.  78
Ondruš  42
Oravec D.  50, 102
Oravec S.  62
Oravetz  66
Orčo J.  39, 40, 118
Országh  17
Oswald  93
Ošťádal Bohuslav  167, 170
Ozorovský V.  57
Pacovský  132
Pafko P.  149
Palát Miroslav  60, 110, 127, 131, 135, 137, 140, 170
Paleček  159
Palinský  40
Palko S.  40
Palkovič,  126
Panos Vardas  162
Panovský,  157
Papp G.  78
Papp Július / J.G.  80, 132, 170, 179
Paratt R. James  170
Parkinson J.  120
Parsi  137
Paškan  70
Paštrnáková  118
Paulíni Maťo  18
Pavlas  155
Pavlíková  65
Pavlov I.P.  86, 126
Pavlovič Milan  32, 67, 68, 118, 126, 140, 141, 170
Pecháň Alojz  68, 87
Pecháň Ivan  34, 51, 68, 118, 148, 151, 170
Pecháň Jozef  51, 52, 118
Pecháňová Oľga  90, 91, 118
Pekarovič E.  84
Pelikán   114
Pella D.  40, 110, 118, 162 – 164, 166, 177
Pella J.  40, 146
Pelnář J.  16, 18, 121
Pepine  147
Perez-Gomes  132
Peťko  41
Petr  146
Petrač D.  179
Petrášek,  126
Petrovičová  110
Petrulová  35
Pidrman  129
Pinto Fausto  169, 170
Pirk  154
Píša Zbyněk  111, 133, 134
Pišút V.  18, 50
Pivková A.  78, 80
Plachá Ľubica  31, 35, 114
Pleško V.  36
Plevová  156
Podoba Julián  50, 102
Podracká   110
Podracký  115, 159
Pogády J.  105, 109, 177
Pojer Jaroslav  134
Pokorná V.  163
Polák Bohuslav  14, 96, 97
Polčin R.  40, 113
Ponikowski P.  149
Poništ J.  40, 113, 141
Ponťuch P.  110, 118
Poole-Wilson Philiph A.  133, 149, 150, 170
Pór František  39, 40, 63, 125
Porstman  125
Postulka J. st.  30, 31
Postulka J. ml.  114
Potts  21
Poulter  154
Preda Istvan  170, 179
Procházka Jaroslav  24, 59, 66, 78, 110, 120, 140, 142
Prónay Koloman  32, 67, 118, 126, 136, 137, 140, 141
Prusík B.  18, 19, 121 – 123
Psota  166
Pudil,  157
Puchala M.  37, 41, 115, 141
Puchmayer V.  131
Pullmann R.  36, 110
Purkyňe J.E.  128, 132
Pyőrala  133
Rakický P.  153
Rakovec P.  179
Rakús A.  115
Rakúšan  154
Rapezzi C.  149
Rašková Helena  102
Rašlová   110
Rautahartu M. Pentii  170
Ravingerová T.  95
Rázus M.  50
Reale Attile  125, 132, 133
Redhammer Rafael  51, 126
Redlichová Z.  37
Regecová  92, 118, 164
Reid  117
Rein Hermann  85, 86
Reiniš Zdeněk  122, 123, 125, 126, 134, 137, 140
Remková Anna  52, 118
Remme  152
Ressl  127
Rešetár J.  21, 36, 40
Režucha B.  142
Riečanský Igor  24, 27, 30 – 32,
35 – 37, 55, 71, 105 – 115, 117, 118, 126 – 128, 130 – 135, 137, 140, 141, 145 – 155, 157, 159 – 161, 165, 167, 170, 171, 176, 177, 179, 180
Richter  154
Roelandt Jos  115, 133, 147, 170
Rose Geofrey  107, 109, 111
Rosíval L.  64, 110
Roth  154
Rovný  108
Rozsíval V.  179
Roztočil  132
Rudnicki Stanislav  137, 170
Ruilope  154
Rus  110, 165, 166
Ruschitzka Frank  149, 167
Rusnák Ján  50, 93
Ruttkay-Nedecký Ivan  50, 92, 93, 105, 116, 118, 132, 141, 146, 151, 154, 160, 177
Ruzyllo W.  156
Ružinák  24, 110
Rybár R.  40, 114
Rydén L.  152
Ryník M.  44
Řehoř Jan  119
Říman J.  68
Sabin  146
Sabol František  41, 83
Sahn  177
Sakamoto T.  147
Sámel Š.  37, 41
Sapák K.  36
Sárazová B.  36
Sečanský I.  50
Sedláková  110
Sechser  146
Seleštiansky Ján  42, 83
Selko Dušan  35, 105 – 107, 109, 118
Seman A.  43
Semrád B.  132, 150, 155
Seward B. James  147, 170
Shaver J.  147
Schaper J.,  154
Schaper W.,  154
Scherlag Benjamin  154, 170
Schiller T.  36
Schleinzer R.  85
Schneider Pavol  29, 30
Schnorrer Milan  82
Schreinerová Zlatica  31, 34, 35, 111
Schultheiss H. P.  149
Schusterová I.  110, 115
Schwartzová  156
Schweitzer P.  39, 139, 155 – 157, 177
Siman Jaroslav  70, 83, 84, 126, 146, 151, 159, 161
Singal,  154
Sirotiaková  118
Siťaj   87
Sitár Andrej  36, 42
Skorodenský Miroslav  106
Skoupá  157
Slabeycius J.  70, 77
Sládeková Katarína  35, 165
Slama  134
Slanina M.  44
Slezák Ján  95, 108, 146, 151, 152, 163, 164, 167, 170
Smetanová Viera  118
Smieško Vladimír  90, 91
Smith  147
Smrečanský Viliam  57, 70, 72, 82
Sninčák M.  108, 118, 152
Solík  166, 165
Somerville Jane  170
Sova J.  112, 125
Spišák  118
Spodick David  133, 147, 170, 177
Sponer  150
Spustová   110, 118
Stančák Andrej  106
Stančák B.  40
Staněk Vladimír  131, 134, 135, 137, 155, 177
Stanová  115
Stašek  130
Stefenelli  154
Steg  177
Steinbach Konrád  132, 147, 170, 179
Steiner Pavol  45, 70, 71, 77, 78, 79
Steinhardt  112
Storsteinová  132
Straube  125
Strelková   109
Studenčan Martin  41, 43, 44, 58, 115, 155, 157, 160, 161, 165, 166, 167, 177
Styk Ján  95, 96, 152
Sumbal Jaroslav  7, 8, 14, 16 – 19, 21, 22, 24, 31, 49, 53, 57, 66, 97,
120 – 122, 136, 137, 150, 151, 161, 171
Suzdinová A.  160
Svetlošák M.  160
Sykora  154
Syllaba  87
Szaboová E.  40, 41
Szatmáry   93
Szekeres,  154
Szentiványi  42, 113
Šabo  115
Šafrán G.  43
Šagát Tibor  30, 110, 118, 145
Šamánek Milan  128, 131, 135
Šašinka Miroslav  110, 118, 179
Šašov M.  164
Šavlík  106
Šebeková   118
Šefara Pavel  40, 113 – 115, 118, 149, 150, 153 – 156
Šefránek Vladimír  34, 35, 83, 179
Šerf Boris  120, 134
Ševčíková   110
Šchvacabaja  137
Šimek  106
Šimer František  49, 50, 85, 87, 126
Šimko Fedor  90, 91, 118, 151,
162 – 165, 177
Šimková Iveta  31, 58, 112 – 115, 118, 131, 155, 159 – 170, 174, 175, 178
Šimkovic Ivan  34, 57, 58, 66, 74, 78, 79, 80, 81 – 83, 94, 126
Šimo Michal  30, 35, 36, 112, 126, 131, 141, 152
Šimončič  110
Šimunič M.  36
Šimurka   108, 110, 118
Šinály Viliam  18
Šintaj  70
Šiška Karol  22, 23, 29, 66, 77, 78, 79, 80, – 82, 86, 93 – 95, 103, 112
Škamla J.  36, 42, 43, 113, 141, 142
Škamla J. jr.  167
Škarbová  106
Škultétyová Dana  36, 110, 117, 118, 167, 177
Šomló  115
Šóošová (Štefanková) Ivana  34, 66, 118
Šorm F.  68
Špaček  155
Špaňár Eugen  21, 46, 105
Špatenka  132
Špinar J.  154, 156, 161, 162, 164, 177
Špinarová  161, 162, 164
Štefanovič R.  70, 105 – 107, 109
Štejfa M. jun.  127, 132, 133
Štejfa M. senior  19
Štencl J.  30
Štibraná Ľ.  178
Štulrajter  112
Štunda Karol  18
Štvrtinová Viera  61, 110, 179
Šváb,  157
Švachcabaja  24
Švec František  17, 22, 97, 98 – 100
Švec Juraj  115, 147
Švec Michal  132
Švec Pavel  100, 101, 102, 118
Švorčík  64
Táborský  156, 157, 164
Takáč Mikuláš  8, 22, 32, 36, 39, 40, 41, 63, 64, 107, 110, 118, 125 – 128, 131, 134 – 137, 139 – 142, 153, 170
Tamáš  41
Taussigová Helene  21
Taylor  179
Tendera M.  152, 156
Thijsen  154
Thurzo V.  97
Tichý  57
Titomir  157
Tkáč Ivan  40, 110
Tkáčik  66
Tkáčová R.  41
Tökölyová E.  128
Toman J.  115, 179
Tomek  160
Tomík  139
Tomka Ján  34
Tomori Z  41
Torbicki A.  159
Tőrek Pavol  41
Török Jozef  90, 92, 118
Torp-Pedersen Ch.  147, 153
Toruncha  137
Trejbal D.  40
Trejbal E.  43
Tribulová N.  95
Trnavský,  127
Trnka  130
Trnovec Tomáš  56, 151, 154
Troščák,  155
Tschermak  126
Tumová Ingrid  101
Turay  110
Turčáni Ľ.  36
Turčáni Marián  90, 118
Turčáni P.  118
Turský T.  68
Uhliarik Ivan  163 – 165
Urban Ľ.  36, 153, 155, 164, 166
Urbánek  127, 157
Urvayová  112
Vacula  118
Vahala  115, 156
Vahanian  179
Vacheron  133
Vachulová  118
Vajcík J.  51, 52
Vajdička  24, 59
Vajdička Elemír  18
Vajó J.  40
Valentíková  70
Valentovič Ivan  30, 108, 161
Valočik J.  40, 115
Valtýniová  146
Vančík J.  40, 113
Vančura Antonín  19, 21, 22
Vančura J.  57
Vanhaecke J.  149
Vanžurová Eva  70, 74, 126
Vaquez H.  119 – 121
Varga I.  165, 166
Vartiainen  159
Vašina  51, 118
Vavro Jozef  18, 22, 67
Velich Alois  119
Velti  134
Vereščák M.  43
Veyrat Colette  115, 177
Vido Ivan  21, 57, 78
Vigaš  103, 118
Visser  115, 177, 179
Vítovec  154, 162, 164
Vojáček,  155, 157, 159
Vokoun P. C.  78
Volný V.  113, 114
Vondráček  122
Vozár M.  42, 148
Vršanská Viera  70, 75, 110, 118, 160, 162, 164, 165
Vršanský M.  36, 115
Vršanský Dušan  42, 83, 126, 155, 157
Vulev I.  31, 34, 35, 115, 118, 168
Wawruch Martin  99
Weber Heinz  19, 120, 121, 136, 149, 150, 154, 170
Weber Klement  14, 119, 121, 122, 137
Weigner  85
White P.D.  24 25, 121, 123, 131
Widimský Jiří sen.  32, 56, 117, 127, 128, 130 – 132, 134, 137, 142, 150
Widimský Peter / Petr  137, 154, 155, 158 – 161, 163, 164, 167, 170
Wilson  21
Winkler A.  50
Winter  156
Wolner E.  149
Wood Paul  122, 181
Yoshikawa J.  147
Yoshimura  125
Zachar A.  66, 175
Zacharová D.  90
Zajac M.  42
Zajac R.  64, 157, 158
Zanchetti  118
Zatkalík Michal  112 – 115, 127 – 129, 141, 142, 145
Záturecký  17
Zdrojewski T.  159
Zehender Manfred  167, 170
Zelenay Ján  31, 35, 36, 118, 132, 141, 160
Zembala M.  149
Ziegelhőffer Attila  95, 96, 118
Zikmund Vladislav  50, 64, 90, 102, 105, 106, 110, 118
Zimmer,  154
Zlatoš Ladislav  88, 89
Zuckermann A.  149
Zvolenská Zuzana  166, 167
Zwieten Van  117
Želízko  155, 159
Želízko  155
Žiška K.  31, 36, 118