A
aberácie chromozómové 55
adenóm kolorekta pokročilý 75
adenóm pílovitý 87
adenóm prisadnutý pílovitý 88
adenóm tradičný pílovitý 87


adenomatóza familiárna 55
aktuality v chirurgickej liečbe KrCa 131
alela 51
algoritmus liečby KrCa 161
analgetiká 139
anamnéza osobná 23
anamnéza rodinná 23
anestézia 116
anti-EGFR liečba 160
antireumatiká nesteroidové 25
apoptóza 69
aspirín 25

B
biomarkery 148
biomarkery molekulovo-biologické 136
biopsia 147
biopsia tekutá 59
blokátory receptora epidermálneho rastového faktora 156
blokátory vaskulárneho endotelového rastového faktora 155
BMI 26
body kontrolné 70
bunky nádorové, cievy lymfatické 99

C
ca, karcinóm 13, 23
centrum skríningové 30
cetuximab 154
ciele skríningu KrCa 27
CIMP 60
CPG metylátor 67

Č
čakanie na kolonoskopiu 35
črevo, epitel 69

D
definícia kolorektálneho karcinómu, T1 99
definícia, lézie pílovité 87
diagnostika 66
diagnostika KrCa T1 101
diagnostika pílovitých lézií kolorekta 89
diéta stredomorská 24
disekcia 117
disekcia endoskopická submukózna 110
dysplázia 87

E
edícia knižná, Herba 11
EGFR 156
EMR 106
endomikroskopia laserová 44
endoskop vysokorozlišovací 44
enhanced recovery after surgery, ERAS 137
epidemiológia kolorektálneho karcinómu 13
epidemiológia KrCa, Slovensko 18
ERAS 137
ESD 110
ESMO odporúčania 2016 158
etapy národného programu 28
ETR 111
Europacolon 28
excízia laparoskopická 134
excízia mezorektálna 134

F
fajčenie 23
faktor rizikový 23
fenotyp CPG metylátora 67
fluórouracil 135

G
gén APC 55
gén BRAF 148
gén DCC 58
gén k-RAS 57
gén P53 57
gén RAS 147
gén SMAD 58
gén tumor supresorový 51
gén zmutovaný 56
genetika KrCa 53, 71
genomika nutričná 24

H
hemoglobín v stolici 27
HER2 148
hĺbka histologickej invázie 104
hyperglykémia 24

CH
chemoterapia adjuvantná 135
chemoterapia adjuvantná, negatívny nodálny status 135
chemoterapia adjuvantná, pozitívny nodálny status 135
chemo­terapia ca hrubého čreva 135
chemoterapia predoperačná 133
choroba Crohnova 23
chromoendoskopia 44
chromozóm 55

I
implementácia ERAS 140
incidencia KrCa 15
indikácie EMR 106
indikácie ESD 110
indikácie ETR 114
indikácie TEMS 117
inhibítory PD1 162
instabilita epigenetická 60
instabilita chromozómová 66
instabilita mikrosatelitová 59, 67
invázia KrCa 104
invázia nádora 104
ipilimumab 70
irinotekan 154

J
jednotka elektrochirurgická 128

K
kadherín 57
kalcium leukovorín 154
kapecitabín 135, 154
karcinogenéza kolorektálna 49
karcinogenéza pílovitou cestou 93
karcinogenéza, model 54
karcinogény fekálne 25
karcinóm endometriálny 41
karcinóm intramukózy v polype 99
karcinóm kolorektálny 13, 23
karcinóm krčka maternice 31
karcinóm metastatický 160
karcinóm neinvazívny 99
karcinóm pečene 15
karcinóm prsníka 15, 31
karcinóm rekta, liečba 134
karcinóm žalúdka 41
klasifikácia Basic 100
klasifikácia CMS 64
klasifikácia Haggitova 103
klasifikácia Kikuchiho 103
klasifikácia Kudova 102
klasifikácia molekulovo-patologická KrCa 63
klasifikácia NICE 102
klasifikácia Parížska 101
klasifikácie CMS 64
klaudín 69
klinika KrCa 66
klip OTS 115
klip plochý 114
klipovanie lôžka 129
klonidín 137
kód genetický 52
kolonoskopia 40
kolonoskopia kontrolná 110
kolonoskopia G-EYE 44
kolonoskopia kapsulová 44
kolonoskopia preventívna 19
kompetencie, skríning KrCa 34
komplikácie TEMS 118
kontraindikácie TEMS 117
KrCa sporadický 58
krvácanie v stolici 27
kyselina listová 24
kyseliny omega-tri mastné 23

L
látky prchavé organické 43
leak anastomóza 133
lézie pílovité kolorekta 85
lézie prisadnuté 127
lézie prisadnuté pílovité 129
lézie šíriace sa do strán 127
lézie adenomatózne 127
liečba 154
liečba adjuvantná, štádium KrCa 135
liečba anxiolytická 137
liečba biologická IBD 26
liečba chirurgická KrCa 133
liečba chirurgická včasného KrCa 118
liečba KrCa 145
liečba KrCa T1 101
liečba pílovitých lézií kolorekta 91
liečba systémová, aktuality 145
lifting 127
lifting dynamický 128
lokalizácia kolorektálneho karcinómu 102, 149
lymfadenektómia 133

M
manažment pacientov, FAP 39
manažment zotavenia po operácii 137
mäso červené 23
melanóm 70
metastáza 56
metóda EMR 106
metóda ESD 111
metóda ETR 114
mikrochirurgia transanálna 116
mikrometastáza 135
mikrosatelit 59
mismatch repair system 59
MMR 148
model Fearonov 55
model genetický, KrCa 54
model kolorektálnej karcinogenézy 56
model Vogelsteinov 55
morfológia kolorektálnych neoplázií 101
mortalita KrCa 15
MSI 148
mutácia 52
mutácie  a liečba mKrCa 68
mutácie génu APC 57
mutácie génu DCC  58
mutácie génu k-RAS 57
mutácie génu p53 57
mutácie génu SMAD2 58
mutácie génu SMAD4 58
mutácie chromozómové    59

N
nádor pľúc zhubný  15
nádor, rýchle zmenšenie 159
NBI 44
nekroptóza 69
neoplázia reziduálna 110
nivolumab 71
noduly lymfatické 101
novinky, KrCa 23


O
obezita 24
očista čreva mechanická 138
odhad incidencie KrCa 17
ochorenie neresekabilné 158
okludín 69
okraj postresekčný 104
okultné krvácanie 27
onkogén 51
operácia, ERAS 138
oteracil 154
oxaliplatina 135, 155

P
pacient, ERAS 139
pembrolizumab 71
podpichnutie lézie, technika 128
pohovor s pacientom 137
poisťovňa 30
poloha pacienta 116
polohovanie pacienta 127
polyp (PPA/P) 88
polyp malignizujúci 99
polyp malý 126
polyp pedunkulujúci 126
polypektómia endoskopická 105
polypektómia piece-meal 79
polypektómia studená 126
polypektómia studenou slučkou 91
polypektómia ťažká 126
polypektómia ťažká endoskopická 126
polypektómia v kolorekte 125
polypektómia, optimálna  126
polypektómia, technika výkonu 128
polypóza hyperplastická 38
polypóza juvenilná 38
polypóza MUTYH 38
polypy hyperplastické 87
polypy malé 126
polypy stopkaté 126
populácia cieľová 31
postup liečebný 160
pozorovanie klinické 81
pozorovanie pacienta 107
pracovisko endoskopické 34
preparáty biologické 155
prevencia  kolorektálneho karcinómu 21
prevencia KrCa, primárna 23
prevencia KrCa, sekundárna 27
prežívanie 150
príprava pacienta 116
príprava pacienta, ERAS 137
proces rozhodovací, liečba mKrCa 158
profylaxia antibiotická 139
prognóza 66
prognóza KrCa 93
program národný, skríning KrCa 27
progresia adenómu, KrCa 78
pyrimidíny fluórované 154

Q
QCancer kalkulačka 42

R
radikalita, R status 99
rádioterapia ca hrubého čreva 135
rádioterapia KrCa 136
ramucirumab 156
RAS wt mKrCa 160
receptor 2 ľudského epidermálneho rastového faktora 148
resekcia asistovaná roboticky 134
resekcia čreva 133
resekcia endoskopická 97, 116
resekcia endoskopická KrCa 105
resekcia endoskopická mukózna 106
resekcia endoskopická transmurálna 111
resekcia full-thickness 118
resekcia chirurgická 91, 116
resekcia mukozálna 99
resekcia transanálna 134
resekcia transmurálna 99
riziko vzniku KrCa 38, 41, 43
roztok antiseptický 139
roztok fyziologický 127
roztok hyaluronátový 127
roztok viskózny 127
roztoky, lifting 127

S
schéma cytotoxická 162
sigmoideoskopia 39
skríning 27
skríning KrCa, nová metodika 43
skríning pozývací 28
sledovanie pacienta, liečba endoskopická 92
slovník genetický 51
slučka 128
slučka studená 91
služby zdravotnícke hradené 19
sonda nazogastrická 138
starnutie kolorektálnej sliznice 95
starostlivosť pooperačná, ERAS 139
statíny 26
status BRAF 158
status RAS 158
stratifikácia účastníkov skríningu 41
stratifikácia účastníkov,  skríning KrCa 41
strava 25
syndróm Bannayan-Zonnona 54
syndróm Cowdenov 38
syndróm Lynchov 39
syndróm metabolický 25
syndróm Muir-Torre 54
syndróm Peutzov-Jaeghersov 38
syndróm pílovitý polypózny 95
Serrated Polyposis Syndrome, SPS 95
syndróm polypózny 92
syndróm postpolypektomický 126
syndróm Turcottov 54
systémy klasifikačné KrCa 63

Š
štádium nodálne KrCa 135
štúdie porovnávacie 119

T
TAMIS 118
tegafur 154
technológie optické, diagnostika 44
TEMS 116
teória Knudsonova 58
terapia inhibičná imunologická 70
terapia, stratégia 68
test filtrový 44
test genetický 68
test gvajakový 28
test imunochemický 31
testovanie biomarkerov 136
tipiracil 154
translácia 52
tromboembolizmus 138
tumor 101

U
údeniny 24
UFT 154

V
VEGF 155
vek 23
vek dožitia 41
veľkosť neoplázie 102
vitamín A 24
vitamín C 24
vitamín D 26
vitamín E 24
vláknina 25
voda, pred operáciou 138
VšZP 33
výkon chirurgický, komplikácie 141
výsledky EMR 110
výsledky ESD 111
výsledky ETR 116
výsledky, skríning KrCa 35
vyšetrenia pacienta, pred liečbou 147
vyšetrenie histopatologické 147
vyšetrenie laboratórne 147
vyšetrenie molekulovo-genetické 147
výživa personalizovaná 25

Z
zámer liečebný 159
zápal čreva 54
zavedenie skríningu KrCa 27
zelenina 23
zmeny epigenetické 60
zotavenie pacienta 137