Dovolím si vyjadriť poďakovanie vedúcemu pracoviska a prednostovi III. internej kliniky LFUK, doc. MUDr. Viliamovi Mojtovi, CSc., MPH, MHA, za podporu a priestor pre tvorivú prácu. Mojim dlhoročným kolegyniam a spoluautorkám tejto monografie ďakujem za spoluprácu: PharmDr. Jarmile Kucharskej, CSc., ktorá na našom pracovisku zaviedla metódu stanovenia antioxidantov, vrátane koenzýmu Q10 u pacientov v krvi, v plazme, v tkanivách, v trombocytoch; RNDr. Zuzane Sumbalovej, PhD., ktorá na našom pracovisku zaviedla novú neinvazívnu metódu stanovenia respirácie a bioenergetiky mitochondrií v izolovaných trombocytoch a v tkanivách u pacientov.


Moja vďaka patrí Dr. Raj K. Choprovi, prezidentovi Tishcon Corp. v USA, za dlhoročnú spoluprácu a poskytnutie rôznych typov koenzýmu Q10 na klinické a experimentálne štúdie, KANEKA Corp., Japonsko (Dr. Peter Lambrechts, Dr. Kazunori Hosoe, Dr. Iwao Funahashi a Dr. H. Yahara) za spoluprácu a poskytnutie redukovaného koenzýmu Q10 (ubichinolu) na klinickú štúdiu.
Moje poďakovanie patrí Vedeniu Lekárskej fakulty UK v Bratislave, za schválenie tejto vysokoškolskej učebnice.
Ďakujem recenzentom, prof. MUDr. Kataríne Gazdíkovej, PhD., MPH, a prof. MUDr.
Mariánovi Bernadičovi, CSc., hlavnému redaktorovi, za hodnotenie predloženého rukopisu, ako aj za jazykovú korektúru PhDr. Helene Bernadičovej.
Povďačná som aj synovi, Ing. arch. Petrovi Gvozdjákovi, s ktorým sme strávili veľa hodín pri tvorbe farebných metabolických obrázkov, zameraných na mitochondrie a koenzým Q10, ako aj za návrh obalu tejto monografie.
Moje poďakovanie patrí Vydavateľstvu HERBA, najmä riaditeľovi Mgr. Milanovi Lehkému za starostlivosť, ktorú venoval vydaniu učebnice, technickému redaktorovi Mgr. Š. Olexymu za redakčnú prácu, rady a pomoc pri spracovaní monografie.

Anna Gvozdjáková