Vážení priatelia ultrazvukovej diagnostiky,
dostáva sa vám do rúk publikácia, ktorej vznik bol plánovaný už niekoľko rokov, ale až zhoda viacerých náhod v posledných mesiacoch viedla k tomu, že som mal dostatok času a tvorivého kľudu dať podľa vlastných predstáv dohromady množstvo obrázkov, ako aj osobných skúseností, aby vznikla komplexná učebnica ultrazvukovej diagnostiky, ktorá obsahuje všetko podstatné a zároveň neodradí od čítania svojim veľkým rozsahom. Je určená lekárom, medikom, ako aj všetkým ostatným pracovníkom v zdravotníctve, ktorí sa zaujímajú o ultrasonografiu, jedinečnú diagnostickú metódu, ktorá ma sprevádza počas môjho profesionálneho života od promócie až po dnešok.


V tej súvislosti musím spomenúť dve osobnosti medicíny, ktoré ovplyvnili môj vzťah k ultrazvuku. Prvým bol priekopník slovenskej sonografie prof. MUDr. Alexander Kováč, DrSc., môj prvý učiteľ ultrazvuku, autor prvej slovenskej učebnice abdominálnej sonografie, lekár, ktorého som si vždy veľmi vážil a s ktorým som si osobne aj profesionálne rozumel napriek veľkému vekovému (až generačnému) rozdielu. Jeho predčasné úmrtie pre vážne ochorenie mu znemožnilo zažiť ocenenie jeho prínosu pre slovenskú sonografiu. Preto Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM) zaviedla na svojich kongresoch tradíciu tzv. Kováčových prednášok. Počas dvoch desaťročí predniesli memoriálovú prednášku viaceré osobnosti európskej ultrasonografie (viac v závere učebnice v texte o histórii SSUM).
Prvým prednášajúcim Kováčovej prednášky v roku 1999 bol prof. MUDr. Ivo Hrazdira, DrSc., nestor československej ultrasonografie, medzinárodne uznávaná osobnosť, organizátor prvých odborných konferencií venovaných ultrazvuku. Na nich som ako mladý lekár spoznával možnosti sonografie a zároveň obdivoval vedomosti a rozhľad prednášajúcich. Jedným z nich bol aj prof. Hrazdira, s ktorým pôvodne profesionálna spolupráca medzi slovenskou a českou komunitou prerástla do osobného priateľstva, ktoré si veľmi vážim. Aj preto bol prof. Hrazdira prvým osloveným k napísaniu pripomienok a korekcií k obsahu tejto publikácie. Aj touto cestou mu chcem verejne poďakovať za múdre pripomienky a korekcie, ale hlavne za všetko, čo pre českú a slovenskú sonografiu dodnes, do roku svojho životného jubilea vykonal.
V úvode som spomenul, že idea spísať skúsenosti z ultrazvukovej praxe nie je nová: až plánovaná redukcia pracovných povinností a neplánovaná pandémia s coronavírusom priniesla dostatok potrebného času. Snažil som sa ho využiť čo najlepšie a zostavil som dve publikácie, venované ultrazvukovej diagnostike: Abdominálnu sonografiu a Duplexnú sonografiu ciev.
Každá z nich je určená inej, konkrétnej skupine lekárov využívajúcich sonografiu vo svojej dennej praxi. Verím, že obe budú pre Vás pomocou pri získavaní prvých skúseností, ako aj pri overovaní svojich ultrazvukových nálezov v rutinnej praxi. Zároveň dúfam, že ak ste sa doteraz ešte celkom nerozhodli pre využívanie sonografie vo svojej lekárskej praxi, listovanie
v učebnici Vás presvedčí o tom, že sonografii sa skutočne oplatí venovať.
Prajem Vám príjemné listovanie, Váš

Jozef Beňačka

Jozef Beňačka