I. História ultrasonografie

Prvé pokusy so šírením ultrazvuku vo vodnom prostredí uskutočnil J. D. Colladon v roku 1826 vo vodách Ženevského jazera, princíp nazval SONAR. F. A. Fireston (Michigan), zhotovil v r. 1841 reflektoskop k sledovaniu defektov v kovových výrobkoch. O rok neskôr predniesol Ch. Doppler v Prahe objavnú prácu „O farebnom svetle zdvojených hviezd“. Prvé pokusy s 2D zobrazením v nádobe naplnenej vodou uskutočnil J. Holmes (Kodaň) v roku 1951.


O 4 roky neskôr S. Satomura (Osaka) opísal princípy dopplerovskej sonografie. V roku 1957 opísali I. Donald a T. Brown (Glasgov) tzv. „compound scan“. O tri roky neskôr skonštruoval J. Holmes prvý B-scan – pacient musel byť ponorený vo vani. Túto nevýhodu sa snažili odstrániť začiatkom šesťdesiatych rokov W. Wright a E. Meyer skonštruovaním prvej sondy fungujúcej v kontakte s telom. R. Soldner a W. Krause vyvinuli v roku 1965 „fast B scanner“, ktorý bol prvým skutočným komerčne dostupným real-time 2D zobrazením. V ďalších rokoch sa objavila škála sivej (G. Kossoff, Sydney, 1969) a farebné mapovanie toku (M. Brandestini, Washington, 1975), komerčne dostupné od roku 1985 (CH. Kasai, Tokio).
Ako prvé diagnostické využitie ultrazvuku v Československu sa eviduje použitie priemyselného defektoskopu pri detekcii výpotku v perikarde (Hůla, Plzeň, 1967). V roku 1968 sa v Brne konala konferencia Ultrazvuk v biológii a medicíne (garant I. Hrazdira), na nej vznikla myšlienka odbornej spoločnosti. Tá vznikla v júli 1974 v Brne ako Sekcia pre ultrazvuk v medicíne a biologii pri Československej biologickej spoločnosti pri ČSAV. Predsedom bol I. Hrazdira, členmi R. Kubák, L. Hradecký, E. Čech, J. Obraz, J. Preisová a I. Riečanský. Na Slovensku prvé skúsenosti s M-mode vyšetrovaním srdca prezentovali I. Riečanský a I. Šimo v Bratislave (1975) a neskôr publikovali v Lekárskom Obzore (1978). K prvým priekopníkom USG patrili A. Kováč, M. Kubiš, P. Kleskeň, J. Bilický, P. Traubner a ďalší. Praktické skúsenosti publikovali A. Kováč, J. Murín, J. Hromec, J. Bielik, J. Antalík a V. Krišlo.
V deväťdesiatych rokoch publikovali skúsenosti E. Goncalvesová, M. Szántová, Š. Hrušovský a J. Beňačka. V roku 1988 vyšla monografia Abdominálna ultrasonografia od A. Kováča (reedícia 1995). V roku 1999 bol vydaný na CD Atlas farebného mapovania toku (J. Beňačka), v roku 2008 atlas Ultrasonografia (E. Tvrdík, J. Beňačka). Po zániku UZ sekcie ČSAV (rozdelením ČSFR) vznikla v roku 1994 Slovenská spoločnosť pre ultrazvuk v medicíne (SSUM), prvé tri roky ako súčasť SLS, jej prvým predsedom bol J. Beňačka. SSUM je organizátorom kongresov a mnohých akcií s postgraduálnym zameraním.
Ad Christian Andreas Doppler (1803 – 1853): Objavnú prácu „O farebnom svetle zdvojených hviezd“ predniesol ako profesor matematiky na Nemeckej polytechnike v Prahe v máji 1842, neskôr prácu publikoval, i tak však spočiatku nebola prijatá, niektorí fyzici ju odmietali. Pre konflikty so študentami (sťažovali sa na jeho prísnosť) aj pre finančné problémy (mal 5 detí) odišiel v roku 1847 do Banskej Štiavnice, kde bol do roku 1849 profesorom matematiky a fyziky na Banskej a lesníckej akadémii. Revolučné časy jeho pobyt neplánovane skrátili a odišiel natrvalo do Viedne, kde sa stal profesorom experimentálnej fyziky a riaditeľom fyzikálneho ústavu Viedenskej univerzity. Viedeň opustil pre zdravotné dôvody v roku 1852.
V Banskej Štiavnici na nádvorí Belháziovskeho domu v mieste fyzikálnych laboratórií akadémie, je od roku 2015 (na základe aktivity Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne) umiestnená pamätná tabuľa. Aplikácia dopplerovského princípu v akustike podmienila rozvoj jednej zo základných diagnostických metód – dopplerovskej sonografie.