AF atrial fibrilation
AKS akútny koronárny syndróm
AKPK arytmogénna kardiomyopatia pravej komory
AL anterolaterálny
ALARA  as low as reasonably achievable
AMTK ambulantné monitorovanie tlaku krvi
AMS arteria mesenterica superior


Ao aorta
AoArc arcus aortae
AoAsc ascendentná aorta
AoDesc aorta descendens
AoCH aortálna chlopňa
AoR aortálna regurgitácia
AoS aortálna stenóza
AP arteria pulmonalis 
ASE American Society of Echocardiography
AT acceleration time
AV atrioventrikulárny
A2C apical two chamber
A3C apical three chamber
A4C apical four chamber
A5C apical five chamber
BSA body surface area
CA convex array
CABG coronary artery bypass grafting
CFM color flow mapping
CI cardiac index
CO cardiac output
CSA cross sectional area
CW continuous wave
DD diastolická dysfunkcia
DDŽ dolná dutá žila
DKMP dilatačná kardiomyopatia
DKS defekt komorového septa
dP/dt tlakový vzostup za jednotku času
DPS defekt predsie'ového septa
DSA defectus septi atriorum
DT deceleračný čas
DVI doppler velocity index
ECHOKG echokardiografia
EF ejek#ná frakcia
EDA enddiastolic area
EDV enddiastolický objem
EOA effective orifice area
EROA effective regurgitant orifice area
ES extrasystola
ESA endsystolic area
ESV endsystolický objem
ET ejection time
FA fibrilatio atriorum
FAA functional aortic annulus
FAC fractional area change
FOA foramen ovale apertum
FOP foramen ovale patens
FoCUS focused cardiac ultrasound
FiP fibrilácia predsiení
FR frame rate
FS frakcionované skrátenie
FV flow volume
GEN general
GLS global longitudinal strain
GOA geometrical orifice area
HFpEF heart failure with preserved ejection fraction
HI harmonic imaging
HĽK hypertrofia ľavej komory
HKMP hypertrofická kardiomyopatia
HPRF high pulse repetition frequency
HR heart rate
ICD implantable cardioverter defibrillator
IM infarkt myokardu
INR  International Normalised Ratio
IVCT izovolumický kontrakčný čas
IVRT izovolumický relaxačný čas
IVS interventrikulárne septum
JG jugulárny
KACH koronárna artériová choroba
KL kontrastná látka
KMP kardiomyopatia
KoA koarktácia aorty
KV kardiovaskulárny
LA linear array
LAS left atrial strain
LAVI left atrium volume index
LAX long axis
ĽK ľavá komora
ĽKC ľavý koronárny cíp
ĽP ľavá predsieň 
ĽR ľavé ramienko
LV left ventricle
LVD left ventricular diameter
LVOT  left ventricular output tract
LVPW left vetricular posterior wall
MB mikrobubliny
MCH mitrálna chlopňa
MHz megaherz
MI mechanický index
MPG mean pressure gradient
MPI myocardial performance index
MR mitrálna regurgitácia
MRI magnetic resonance imaging
MS mitrálna stenóza
MVA mitral valve area
NC nekoronárny cíp
PA phased array
PC predný cíp
PEA pulseless electrical activity
PEN penetration
PH pľúcna hypertenzia
PHT pressure half time
PCH pulmonálna chlopňa 
PCWP pulmonary capillary wedge pressure
PISA proximal isovelocity surface area
PK pravá komora
PLAX parasternal long axis
PK pravá komora
PKC pravý koronárny cíp
PKA pravá koronárna artéria
PM posteromediálny
PP pravá predsieň
PPG peak pressure gradient
PPM patient / prosthesis mismatch
PRC preprocesing
PRF pulse repetition frequency
PS predsieňové septum
PSS post-systolic shortening
PST postprocesing
PW pulse wave
RCx ramus circumflexus
RES resolution
RFR regurgitant flow rate
RIA ramus interventricularis anterior
ROI region of interest
RV regurgitant volume
RV right ventricle
RVD right ventricular diameter
RVOT right ventricular output tract
RVSP right ventricular systolic presure
SAX short axis
SAM systolic anterior motion
SC subcostal
SS septum sigmoideum
ST speckle tracking
STE speckle tracking echokardiografia
STEMI infarkt myokardu s eleváciou ST
SV stroke volume
TAPSE tricuspid annular plane systolic excursion
TAVI transcatheter aortic valve implantation
TEE transezofágová echokardiografia
TG tlakový gradient
TGC time gain compensation
TCH trikuspidálna chlopňa
TDI tissue doppler imaging
TGA transposition od the great arteries
TI termálny index
TK tlak krvi
TM time motion (M-mode)
TrC truncus coeliacus
TST total systolic time
TVA tricuspid valve area
UZ ultrazvuk
Vmax maximálna rýchlosť
VO vzorkovací objem
VTI velocity/time integral
VS Valsalvov sínus
VV velocity/variance
VVCh vrodená vývojová chyba
WF wall filter
WMI wall motion index
ZSĽK zadná stena ľavej komory
ZC zadný cíp
2D dvojrozmerné zobrazenie
3D trojrozmerné zobrazenie
4D trojrozmerné zobrazenie v reálnom čase