Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky z vydavateľstva HERBA
Slovenská kardiológia 1919 - 2015 - obsah knihy

Slovenská kardiológiaPredslov        
POUŽITÉ SKRATKY        
Úvod        
POČIATKY SLOVENSKEJ KARDIOLÓGIE (roky 1919 – 1930)

Budovanie slovenskej kardiológie (roky 1931 – 1948)        
Rozmach slovenskej kardiológie (roky 1949 – 1978)        
Zavŕšenie budovania slovenskej kardiológie (roky 1979 – 1992)        
Kardiológia v samostatnej Slovenskej republike (roky 1993 po súčasnosť)

 
Medailónky významných osobností - obsah knihy

MedailonikyNamiesto úvodu...
1  Stručný náčrt dejín pôrodníctva
Pozrime sa do minulosti       
2  Stručná história Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Slovenská odbočka Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně       
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti        
3  Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku

 
Gynekologická endokrinológia - obsah knihy

Gynekologická endokrinológiaZoznam skratiek      
Úvod      
1  FYZIOLÓGIA HORMONÁLNYCH REGULÁCIÍ
(Juraj Payer, Adriana Bednárová, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)    
1.1  Hypotalamus a hypofýza (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)    
1.1.1  Regulačné osi hypotalamo-hypofýzového komplexu     
1.1.2  Hormóny adenohypofýzy    
1.2  Štítna žľaza (Adriana Bednárová, Juraj Payer) 
1.3  Nadobličky (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)  
1.3.1  Steroidogenéza

 
Toxikológia pre farmaceutov - obsah knihy

ToxikológiaPredslov        
Poďakovanie       
1  Všeobecná toxikológia

1.1  Úvod do toxikológie       
1.2  História toxikológie       
1.3  Klasifikácia odborov toxikológie       
1.4  Jed – toxická látka       
1.5  Otravy       
1.6  Najčastejšie prejavy otráv       
1.7  Faktory ovplyvňujúce toxický účinok       
1.8  Klasifikácia toxických látok       
1.9  Toxikologické štúdie   

 
Farmakognózia - obsah knihy

FarmakognóziaÚvod         

Použité skratky

1  Legislatívne postavenie rastlinných liekov

2  Molekulové a bunkové ciele účinku rastlinných sekundárnych  metabolitov a ich biologická aktivita

 • b-(1→3)-Glukány
 • Heteropolysacharidy
 • Flavonoidy
 • Izoflavóny
 • Triesloviny
 • Kumaríny
 
Priedušková astma - diagnostika a terapia - obsah knihy

Priedušková astma

Shopherba

 

Predslov

Úvod

Poďakovanie

1  Definícia

2  Epidemiológia

3  Rizikové faktory

3.1  Genetické faktory       
3.2  Ostatné rizikové faktory

 
Praktická hepatológia (3. vyd) - obsah knihy

Praktická hepatológia

shopherba

 

ZOZNAM SKRATIEK

Predhovor k I. vydaniu       
Predhovor k II. vydaniu       
Predhovor k III. vydaniu        
Úvod

1. ČASŤ – CHOROBY PEČENE

Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene       
Vyšetrenie pečene       
Syndromológia

 
Slovensko-ukrajinský slovník - predslov

Slovensko-ukrajinský slovník

shopherba

 

Odborný prekladový slovník obsahuje okolo 9 668 slovenských heslových slov a viac ako 40 tisíc ich ukrajinských ekvivalentov a exemplifikácií z právnej, ekonomickej a politologickej oblasti, ako aj heslá, ktoré nemajú terminologický charakter, ale môžu mať väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

Výber slov bol robený na základe odborných a všeobecných slovníkov, ako aj slovenských noriem z jednotlivých oblastí práva.

Heslové slová sú usporiadané v abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom tvare. Vzhľadom na charakter slovníka gramatický aparát sa pri nich neuvádza. V abecednom poriadku sú v rámci hesla po dvojbodke usporiadané i exemplifikácie – najskôr prívlastkové spojenia, potom spojenia so slovesom. Na konci exemplifikácií sa ojedinele uvádzajú frazeologické spojenia. Rekcia sa podľa potreby označuje zámenom.

 
Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly - obsah knihy

Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitolywww.shopherba.sk

 

Namiesto predhovoru       

1  PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO       

1.1 Úlohy a poslanie       
1.2 História pediatrického ošetrovateľstva       
1.3  Niektoré modely pediatrického ošetrovateľstva       
1.3.1  Pediatrické ošetrovateľstvo zamerané na rodinu       
1.3.2  Model s účasťou rodičov       
1.3.3  Interaktívny model rodič – personál       
1.3.4  Súčasnosť a budúcnosť modelov pediatrického ošetrovateľstva       
1.4  Umenie pediatrického ošetrovateľstva

 
Antidotárium - obsah knihy

Antidotárium

www.shopherba.sk

 

Úvod      
Použité skratky      
Tabuľkový prehľad intoxikácií a použitie antidot    
Tabuľkový prehľad antidot – indikácie, mechanizmus účinku, dávkovanie        
Eliminačné postupy pri intoxikáciách

 
Artroplastika bedrového kĺbu - obsah knihy

Artroplastika bedrového kĺbuwww.shopherba.skPredhovor    
Úvod
Základné princípy endoprotetiky bedrového kĺbu z hľadiska historického vývoja
Rozdelenie súčasne používaných endoprotéz

Kostný cement
Cementované endoprotézy
Necementované endoprotézy

 
Kniha Intoxikácia hubami, rastlinami a živ. toxínmi - obsah

Intoxikácie

Do obchodu Shopherba

ÚVOD 7
Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikáciách                      
Eliminačné metódy


INTOXIKÁCIE HUBAMI
Rozdelenie otráv hubami podľa syndrómov                                          
Skupina A: Syndróm gastroenterodyspeptický                                                          
Skupina B:  Syndróm muskarínový - parasympatomimetický

Skupina C: Syndróm psilocybínový                                                                             
Skupina D: Syndróm panterínový

 
Vredy predkolenia - obsah knihy

Vredy predkolenia

Úvod        
Historické poznámky        
1. Anatómia        
2. Patologická anatómia       
3. Patologická fyziológia        
4. Diagnostika       
5. Farmakoterapia       
6. Lokálna liečba       
7. Bunková terapia       
8. Skleroterapia

 
Právo a zdravotníctvo - 2. vydanie

Právo a zdravotníctvo, 2. doplnené vydanie, Herba sro.Do obchodu Shopherba

PREDSLOV 
PREDHOVOR   


1  ÚVOD   


2  ZÁKLADY PRÁVA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV   

 
Internistická propedeutika - obsah

Internistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumu

 
Zlomeniny pätovej kosti - obsah knihy

PätaPredslov       
1 ÚVOD       
2  FUNKČNÁ ANATÓMIA       
3  BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU       
4  INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU

4.1  Incidencia       
4.2  Mechanizmus úrazu       
Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 2014 

 
Vybrané klasifikácie v internej medicíne - obsah knihy

Vybrané klasifikácie v internej medicínePríhovor
KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA

 • Koronárne tepny – názvoslovie
 • Funkčná klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA (New York Heart Association)
 • Killip–Kimballova klasifikácia zlyhania srdca pri akútnom infarkte myokardu
 • Klasifikácia stabilnej anginy pectoris podľa Canadian Cardiovascular Society (CCS)
 • Klasifikácia nestabilnej anginy pectoris  podľa Braunwalda
 • Skóre GRACE – odhadovaná 6 mesačná hospitalizačná mortalita u pacientov s AKS
 • Revidované NASPE/BPEG generické kódy pre antibradykardickú stimuláciu
 • Klasifikácia artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH
 
Domáca parenterálna výživa - obsah knihy

Domáca parenterálna výživaVysvetlivky        
Predhovor       
A.  Všeobecná časť       
1   Klinická výživa

1.1  Biomedicínsky význam a rozdelenie výživy       
1.2  História vývoja klinickej výživy       
1.2.1 História vývoja parenterálnej výživy       
1.2.2 História vývoja enterálnej výživy       
2   TRÁVIACI TRAKT
2.1  ORÁLNA ČASŤ TRÁVIACEHO TRAKTU       
2.2  ABORÁLNA ČASŤ TRÁVIACEHO TRAKTU  

 
Funkcia dýchania - obsah knihy

Funkcia dýchania

shopherba

 

Z predhovoru k prvému vydaniu (1982)

Z predhovoru k druhému vydaniu (1988)

Predhovor k tretiemu vydaniu (2015)

1. Fyziológia a patofyziológia dýchania  (Peter Krištúfek)

1.1. Štruktúra pľúc a fyziológia dýchania  (klinická respiračná fyziológia)        
1.2. Patofyziológia dýchania (respirácie)

 
Geriatria pre praktického lekára - obsah 3. vyd.

Geriatria pre praktického lekára

Shopherba.sk

 

Zoznam skratiek       
Prehľad tabuliek a obrázkov       

1. ČASŤ

Predhovor k 1. vydaniu       
Predhovor k 2. vydaniu       
Predhovor k 3. doplnenému a prepracovanému vydaniu       
Úvod

 

(Príhovor MUDr. Petra Makaru, MPH - prezidenta SSVPL  ku knihe Geriatria)

 
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov - obsah knihy

Racionálna indikácia laboratórnych parametrovwww.shopherba.sk

 

Ako príručku používať
Predslov

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve

Parametre metabolizmu proteínov
Enzýmy a markery orgánového poŠkodenia
Parametre metabolizmu cukrov

 
Systema lymphaticus hominis - obsah knihy

Systema lymphaticus hominisshopherba

 

Predhovor      

1  História výskumu lymfatického systému vo svete a na Slovensku       

Literatúra     

2  Fyziológia lymfatického systému

2.1  Tvorba lymfy   
2.2  Prúdenie lymfy      
2.3 Transport látok a zloženie lymfy        
2.4  Biofyzikálne vlastnosti lymfy        
2.5  Intersticiálna tekutina, lymfodrenáž        
Literatúra

 
Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňach

Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňachShopherba

 

Predhovor (Tibor Czuľba)  

Predhovor (Juraj Sýkora)  

1. Výpočet koncentrácie liehového roztoku (Lucia Černušková)

1.1. Príklad 1 (lieh a voda)  
1.2. Príklad 2  (rôzne koncentrácie liehu)

 
Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie - obsah knihy

Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpiráciewww.shopherba.sk

Súhrn/Summary       

Z recenzných posudkov       

Úvod       

Základné východiská       

Celková telesná voda       

Niektoré pojmy pri nedostatku vody a chýbaní minerálov

 
Všeobecná traumatológia dospelých - obsah knihy

Všeobecná traumatológia dospelých z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Úvod        
Úraz, rozdelenie úrazov        

Rozdelenie úrazov

Opatrenia pri úrazoch (pomoc pri úrazoch)         

Technická pomoc
Prednemocničná laická pomoc – základná kardiopulmonálna resuscitácia
Prednemocničná lekárska pomoc – rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

 
Milan Lehký - zo života a diela - obsah knihy

Milan Lehký - zo života a diela. HerbaDo obchodu Shopherba

Prológ        

Detstvo a mladosť

Detstvo. Gymnázium. SNP.  Maturita.

Vysokoškolské štúdiá
Praha. Bratislava.

Obdobie po promócii
Slovakofarma. Vojenská prezenčná služba.

 
Viac článkov...


Stránka 1 z 2