Knihy z vydavateľstva HERBA

...komplexné knihy v Dieškovej edícii - ...knihy prevažne slovenských autorov v Malej lekárskej knižnici - reprezentačná edícia - ostatné zdravotnícke a farmaceutické knihy

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
Novinky z vydavateľstva HERBA
Mitochondriálna medicína a koenzým Q10 - obsah knihy

Mitochondriálna medicínaZOZNAM AUTOROV, 
ZOZNAM OBRÁZKOV        
ZOZNAM TABULIEK        
POĎAKOVANIE        
Preface        
SLOVO AUTORA        
AUTHOR


1    MITOCHONDRIÁLNA MEDICÍNA A KOENZÝM Q10

Anna Gvozdjáková
1.1   História mitochondriálnej medicíny        
1.2   História objavu koenzýmu Q10        
1.3   Objaviteľ koenzýmu Q10 – Fred L. Crane (1925 -2016)        
In Memoriam – Frederick Loring Crane         
Naše spoločné publikácie s profesorom Fred L. Crane        
1.4   Literatúra

 
Dedičné nefropatie - obsah knihy

Dedičné nefropatiePREDHOVOR


PÁR SLOV NA ÚVOD


I.  ÚVOD, KLASIFIKÁCIA DEDIČNÝCH CHORÔB OBLIČIEK

A. Charakteristika dedičných nefropatií
B. História dedičných nefropatií
C. Zriedkavé dedičné nefropatie
D. Kongenitálne anomálie
E. Špecifické problémy dedičných nefropatií
F. Polygénové choroby
G. Progresia dedičných nefropatií
H. Klasifikácia dedičných nefropatií
CH. Terapia  
I. Perspektívy

 
Medailónky významných osobností - obsah knihy

MedailonikyNamiesto úvodu...
1  Stručný náčrt dejín pôrodníctva
Pozrime sa do minulosti       
2  Stručná história Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti
Slovenská odbočka Česko-Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej sekcie Čsl. lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně       
Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť Slovenskej lekárskej spoločnosti        
3  Medailóniky významných osobností ženského lekárstva na Slovensku

 
Gynekologická endokrinológia - obsah knihy

Gynekologická endokrinológiaZoznam skratiek      
Úvod      
1  FYZIOLÓGIA HORMONÁLNYCH REGULÁCIÍ
(Juraj Payer, Adriana Bednárová, Jana Kollerová, Martin Kužma, Patrícia Páleníková)    
1.1  Hypotalamus a hypofýza (Jana Kollerová, Martin Kužma, Juraj Payer)    
1.1.1  Regulačné osi hypotalamo-hypofýzového komplexu     
1.1.2  Hormóny adenohypofýzy    
1.2  Štítna žľaza (Adriana Bednárová, Juraj Payer) 
1.3  Nadobličky (Patrícia Páleníková, Juraj Payer)  
1.3.1  Steroidogenéza

 
Toxikológia pre farmaceutov - obsah knihy

ToxikológiaPredslov        
Poďakovanie       
1  Všeobecná toxikológia

1.1  Úvod do toxikológie       
1.2  História toxikológie       
1.3  Klasifikácia odborov toxikológie       
1.4  Jed – toxická látka       
1.5  Otravy       
1.6  Najčastejšie prejavy otráv       
1.7  Faktory ovplyvňujúce toxický účinok       
1.8  Klasifikácia toxických látok       
1.9  Toxikologické štúdie

 
Domáca parenterálna výživa - obsah knihy

Domáca parenterálna výživaVysvetlivky        
Predhovor       
A.  Všeobecná časť       
1   Klinická výživa

1.1  Biomedicínsky význam a rozdelenie výživy       
1.2  História vývoja klinickej výživy       
1.2.1 História vývoja parenterálnej výživy       
1.2.2 História vývoja enterálnej výživy       
2   TRÁVIACI TRAKT
2.1  ORÁLNA ČASŤ TRÁVIACEHO TRAKTU       
2.2  ABORÁLNA ČASŤ TRÁVIACEHO TRAKTU

 
Funkcia dýchania - obsah knihy

Funkcia dýchania

Z predhovoru k prvému vydaniu (1982)

Z predhovoru k druhému vydaniu (1988)

Predhovor k tretiemu vydaniu (2015)

1. Fyziológia a patofyziológia dýchania  (Peter Krištúfek)

1.1. Štruktúra pľúc a fyziológia dýchania  (klinická respiračná fyziológia)        
1.2. Patofyziológia dýchania (respirácie)

 
Geriatria pre praktického lekára - obsah 3. vyd.

Geriatria pre praktického lekára

Zoznam skratiek       
Prehľad tabuliek a obrázkov       

1. ČASŤ

Predhovor k 1. vydaniu       
Predhovor k 2. vydaniu       
Predhovor k 3. doplnenému a prepracovanému vydaniu       
Úvod

 

(Príhovor MUDr. Petra Makaru, MPH - prezidenta SSVPL  ku knihe Geriatria)

 
Racionálna indikácia laboratórnych parametrov - obsah knihy

Racionálna indikácia laboratórnych parametrovAko príručku používať
Predslov

Racionálna indikácia laboratórnych parametrov vo vnútornom lekárstve

Parametre metabolizmu proteínov
Enzýmy a markery orgánového poŠkodenia
Parametre metabolizmu cukrov

 
Systema lymphaticus hominis - obsah knihy

Systema lymphaticus hominisPredhovor      

1  História výskumu lymfatického systému vo svete a na Slovensku       

Literatúra     

2  Fyziológia lymfatického systému

2.1  Tvorba lymfy   
2.2  Prúdenie lymfy      
2.3 Transport látok a zloženie lymfy        
2.4  Biofyzikálne vlastnosti lymfy        
2.5  Intersticiálna tekutina, lymfodrenáž        
Literatúra

 
Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňach

Vybrané výpočty pre prípravu liekov v lekárňachPredhovor (Tibor Czuľba)  

Predhovor (Juraj Sýkora)  

1. Výpočet koncentrácie liehového roztoku (Lucia Černušková)

1.1. Príklad 1 (lieh a voda)  
1.2. Príklad 2  (rôzne koncentrácie liehu)

 
Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácie - obsah knihy

Výživa - nevyčerpateľný zdroj poznania a inšpirácieSúhrn/Summary       

Z recenzných posudkov       

Úvod       

Základné východiská       

Celková telesná voda       

Niektoré pojmy pri nedostatku vody a chýbaní minerálov

 
Všeobecná traumatológia dospelých - obsah knihy

Všeobecná traumatológia dospelých z vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba

Úvod        
Úraz, rozdelenie úrazov        

Rozdelenie úrazov

Opatrenia pri úrazoch (pomoc pri úrazoch)         

Technická pomoc
Prednemocničná laická pomoc – základná kardiopulmonálna resuscitácia
Prednemocničná lekárska pomoc – rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia

 
Milan Lehký - zo života a diela - obsah knihy

Milan Lehký - zo života a diela. Herba

Prológ        

Detstvo a mladosť

Detstvo. Gymnázium. SNP.  Maturita.

Vysokoškolské štúdiá
Praha. Bratislava.

Obdobie po promócii
Slovakofarma. Vojenská prezenčná služba.

 
Slovenská kardiológia 1919 - 2015 - obsah knihy

Slovenská kardiológiaPredslov        
POUŽITÉ SKRATKY        
Úvod        
POČIATKY SLOVENSKEJ KARDIOLÓGIE (roky 1919 – 1930)

Budovanie slovenskej kardiológie (roky 1931 – 1948)        
Rozmach slovenskej kardiológie (roky 1949 – 1978)        
Zavŕšenie budovania slovenskej kardiológie (roky 1979 – 1992)        
Kardiológia v samostatnej Slovenskej republike (roky 1993 po súčasnosť)

 
Internistická propedeutika - obsah

Internistická propedeutika

Do obchodu Shopherba

Zoznam  skratiek       
Predhovor k I. vydaniu       
Úvod   
Ako čítať túto knihu       

Kapitola 1
MEDICÍNSKA ETIKA

1.1    Etika, zdravie a choroba       
1.2    Etika lekára       
1.3    Etika zdravotnej starostlivosti       
1.4    Etika klinického výskumu

 
Zlomeniny pätovej kosti - obsah knihy

PätaPredslov       
1 ÚVOD       
2  FUNKČNÁ ANATÓMIA       
3  BIOMECHANIKA SUBTALÁRNEHO KĹBU       
4  INCIDENCIA A MECHANIZMUS ÚRAZU

4.1  Incidencia       
4.2  Mechanizmus úrazu       
Analýza mechanizmu úrazu pacientov operovaných na Klinike úrazovej chirurgie SZU v Bratislave 2007 – 2014

 
Vybrané klasifikácie v internej medicíne - obsah knihy

Vybrané klasifikácie v internej medicínePríhovor
KARDIOLÓGIA A ANGIOLÓGIA

 • Koronárne tepny – názvoslovie
 • Funkčná klasifikácia srdcového zlyhania podľa NYHA (New York Heart Association)
 • Killip–Kimballova klasifikácia zlyhania srdca pri akútnom infarkte myokardu
 • Klasifikácia stabilnej anginy pectoris podľa Canadian Cardiovascular Society (CCS)
 • Klasifikácia nestabilnej anginy pectoris  podľa Braunwalda
 • Skóre GRACE – odhadovaná 6 mesačná hospitalizačná mortalita u pacientov s AKS
 • Revidované NASPE/BPEG generické kódy pre antibradykardickú stimuláciu
 • Klasifikácia artériovej hypertenzie podľa ESC/ESH
 
Priedušková astma - diagnostika a terapia - obsah knihy

Priedušková astma

Predslov

Úvod

Poďakovanie

1  Definícia

2  Epidemiológia

3  Rizikové faktory

3.1  Genetické faktory       
3.2  Ostatné rizikové faktory

 
Praktická hepatológia (3. vyd) - obsah knihy

Praktická hepatológia

ZOZNAM SKRATIEK

Predhovor k I. vydaniu       
Predhovor k II. vydaniu       
Predhovor k III. vydaniu        
Úvod

1. ČASŤ – CHOROBY PEČENE

Anatómia, fyziológia a mechanizmy poškodenia pečene       
Vyšetrenie pečene       
Syndromológia

 
Slovensko-ukrajinský slovník - predslov

Slovensko-ukrajinský slovník

Odborný prekladový slovník obsahuje okolo 9 668 slovenských heslových slov a viac ako 40 tisíc ich ukrajinských ekvivalentov a exemplifikácií z právnej, ekonomickej a politologickej oblasti, ako aj heslá, ktoré nemajú terminologický charakter, ale môžu mať väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

Výber slov bol robený na základe odborných a všeobecných slovníkov, ako aj slovenských noriem z jednotlivých oblastí práva.

Heslové slová sú usporiadané v abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom tvare. Vzhľadom na charakter slovníka gramatický aparát sa pri nich neuvádza. V abecednom poriadku sú v rámci hesla po dvojbodke usporiadané i exemplifikácie – najskôr prívlastkové spojenia, potom spojenia so slovesom. Na konci exemplifikácií sa ojedinele uvádzajú frazeologické spojenia. Rekcia sa podľa potreby označuje zámenom.

 
Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly - obsah knihy

Pediatrické ošetrovateľstvo - vybrané kapitoly

Namiesto predhovoru       

1  PEDIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO       

1.1 Úlohy a poslanie       
1.2 História pediatrického ošetrovateľstva       
1.3  Niektoré modely pediatrického ošetrovateľstva       
1.3.1  Pediatrické ošetrovateľstvo zamerané na rodinu       
1.3.2  Model s účasťou rodičov       
1.3.3  Interaktívny model rodič – personál       
1.3.4  Súčasnosť a budúcnosť modelov pediatrického ošetrovateľstva       
1.4  Umenie pediatrického ošetrovateľstva

 
Antidotárium - obsah knihy

Antidotárium

Úvod      
Použité skratky      
Tabuľkový prehľad intoxikácií a použitie antidot    
Tabuľkový prehľad antidot – indikácie, mechanizmus účinku, dávkovanie        
Eliminačné postupy pri intoxikáciách

 
Artroplastika bedrového kĺbu - obsah knihy

Artroplastika bedrového kĺbuPredhovor    
Úvod
Základné princípy endoprotetiky bedrového kĺbu z hľadiska historického vývoja
Rozdelenie súčasne používaných endoprotéz

Kostný cement
Cementované endoprotézy
Necementované endoprotézy

 
Kniha Intoxikácia hubami, rastlinami a živ. toxínmi - obsah

Intoxikácie

ÚVOD 7
Základný diagnostický a liečebný postup pri intoxikáciách                      
Eliminačné metódy


INTOXIKÁCIE HUBAMI
Rozdelenie otráv hubami podľa syndrómov                                          
Skupina A: Syndróm gastroenterodyspeptický                                                          
Skupina B:  Syndróm muskarínový - parasympatomimetický

Skupina C: Syndróm psilocybínový                                                                             
Skupina D: Syndróm panterínový

 
Vredy predkolenia - obsah knihy

Vredy predkolenia

Úvod        
Historické poznámky        
1. Anatómia        
2. Patologická anatómia       
3. Patologická fyziológia        
4. Diagnostika       
5. Farmakoterapia       
6. Lokálna liečba       
7. Bunková terapia       
8. Skleroterapia

 


Stránka 1 z 2