Slovenská gerontologická a geriatrická literatúra patrí k najmladším z písomníctva ostatných medicínskych odborov. Prvé významné dielo, ktoré položilo základy modernej gerontológie, bola kniha Christopha Wilhelma Hufelanda „Umenie predĺžiť ľudský život“, ktorá vyšla roku 1797 a roku 1800 bola preložená do slovenčiny. Ale už 30 rokov pred Hufelandom, roku 1766, vydal Matej Fabrícius, farár z Bojnej pri Topoľčanoch, svoj klasický traktát „Reč o starobe dobrej a čnostliwej jak chvalitebná jest“.

Moderná slovenská gerontologická literatúra sa začína zborníkom z prvého medzinárodného kongresu o pre­vencii v geriatrii roku 1975 v Bratislave. Zborník z tohto kongresu, ktorého editorom bol Š. Litomerický, sa stal prvou významnejšou slovenskou geriatrickou publiká­ciou. Okrem nej vychádzali pomerne pravidelne zborníky prednášok z geriatrických dní. V 80. rokoch 20. storočia vychádzali dva rady zborníkov: 7 zborníkov Gerontologia experimentalis bohemo-slovaca, ktorých editorom bol V. Baláž, a 5 zborníkov Aktuálne problémy gerontológie a geriatrie, ktorých editorom bol L. Hegyi. Roku 1982 vyšla publikácia M. Beniaka a spol.: „Starý človek a jeho zdravie“. V pregraduálnej výchove sa Klinika geriatrie LFUK v Bratislave pod vedením P. Černáka prezentovala vydaním skrípt „Vybrané kapitoly z geriatrie“, ktoré boli roku 1989 vyhodnotené rektorom Univerzity Komenské­ho ako najlepšie skriptá pre medikov.

Roku 1991 vydal Š. Litomerický monografiu „Gerontológia a geriatria“ a "Geriatria pre sestry". Roku 1993 vyšla monografia L. Hegyiho: „Zlyhanie adaptácie vo vyššom veku“, v krátkom slede na to vyšla roku 1994 monografia V.V. Frolkisa, J. Pogádyho, L. Hegyiho: „Procesy starnutia mozgu“. Nie je bezvýznamné, že v medzinárodnej publikácii J.I. Kosberga: „International Handbook on Services to the Elderly“ (1994) sa objavila kapitola L. Hegyiho: „Old-Age Care in the Czech and Slovak Federal Re­public“. Základy slovenskej geragogiky položila R. Čornaničová roku 1998 svojou knihou „Edukácia seniorov“. O dva roky nasledoval jej zborník „Obohacovanie života starších ľudí edukačnými akti­vitami“.

V polovici 90. rokov sa začala v publikáciách objavovať problematika sociálnej gerontológie. V prvom rade to boli učebnice, ktorých autorom bol L. Hegyi: „Vybrané kapitoly zo sociálnej gerontológie a geriatrie“ (1996), „Klinické a sociálne aspekty ošetrovania starých ľudí“ (2001) a „Základy sociálnej gerontológie pre verejné zdravotníctvo“ (2006). V tom istom roku vyšla publikácia Š. Krajčíka: „Geriatria pre sociálneho pracovníka“.

Z troch medzinárodných sympózií o sociálnej gerontológii vyšli zborníky, ktorých editorom bol L. Hegyi: „Starostlivosť o starých ľudí v transformu­júcich sa krajinách“ (1995), „Vývoj starostlivosti o seniorov v Stred­nej Európe“ (1997) a „Starostlivosť o seniorov z aspektu verejného zdravotníctva“ (2000).

K týmto publikáciám sa radí zborník prednášok „Problémy seniorov na konci storočia“ (ed.: L. Hegyi, A. Potocký) (1999). O rok neskôr vyšla publikácia Š. Krajčíka: „Geriatria“. Š. Koval vydal roku 2001 knihu „Týranie starých ľudí“.

Po dohode slovenskej a českej gerontologickej spoločnosti vznikol roku 1995 odborný časopis slovenských a českých geriatrov Geriatria. Jeho vznik zavŕšil dlhoročnú snahu oboch spoločností o vlastný časopis. Vedúcim redaktorom sa stal prof. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc. Ťažisko publikačnej aktivity časopisu spočívalo na slovenských autoroch.

Slovenskí autori (L. Hegyi, Š. Koval, Š. Krajčík, Z. Mikeš) prispeli tiež svojimi kapitolami do vynikajúcej publikácie Z. Kalvacha a spol.: „Geriatrie a gerontologie“, ktorá vyšla v ČR roku 2004. Geriatrickú problematiku v samostatnej kapitole viacerých učebníc napísal Z. Mikeš (Gvozdják a spol.: Interná medicína, 1995, Ďuriš, I., Hulín, I., Bernadič, M. (eds.): Princípy internej medicíny I – III (2001), R. Dzúrik, T. Trnovec: „Štandardné terapeutické postupy“ (2002)). Do prestížnej slovenskej publikácie Vademecum medici, 6. vyd., 2003, prispeli svojimi prácami L. Hegyi, Š. Litomerický, F. Makai, Z. Mikeš.

Roku 2006 vyšla monografia I. Bartošoviča: „Seniori v domove dôchodcov“, ktorá bola prvou rozsiahlou publikáciou o zdravotnej problematike obyvateľov do­movov dôchodcov. Roku 2008 obohatila geriatrickú literatúru monografia Š. Krajčíka: „Princípy diagnostiky a terapie v geriatrii“.

Významným počinom bolo vydanie slovenskej publiká­cie L. Hegyiho a Š. Krajčíka: „Geriatria pre praktického lekára“, ktorej prvé vydanie vyšlo na sklonku roku 2004 a druhé doplnené vydanie roku 2006. Obe vydania sa veľmi rýchlo minuli. Na vydaní týchto publikácií mal veľkú zásluhu primár MUDr. Radko Menkyna, z ktorého iniciatívy vznikla aj dnes predkladaná publikácia.

Ostatnou knižnou aktivitou geriatrickej literatúry na Slovensku je Geriatria (L. Hegyi, Š. Krajčík a spol., 2010), ktorú práve dostáva čitateľ do rúk a ktorá sa líši od pred­chádzajúcich publikácií nielen svojím rozsahom a sna­hou o komplexnosť, ale aj zložením autorského kolektívu. Prejavuje sa to najmä v špeciálnej časti, ktorú napísali poprední odborníci zo Slovenska, Čiech, Nemecka a Anglicka.

Po úvodnej časti, ktorá sa zaoberá vybranými problémami sociálnej gerontológie, nasleduje geriatrická syndromológia a špeciálna geriatria. Autori špeciálnej geriatrie neboli len samotní geriatri, ale špičkoví odborníci z jednotlivých medicínskych odborov, ktorí pristupovali k svojim kapitolám z pohľadu geriatrie. Záverečná časť publikácie približuje organizáciu geriatrickej starostlivosti na Slovensku.

Publikácia je určená geriatrom, internistom, ale aj lekárom iných medicínskych odborov, ktorí sa starajú o geriatrického pacienta. Iniciátorom tejto publikácie bol MUDr. Radko Menkyna, ktorému v mene všetkých autorov, ale i v mene slovenských geriatrov ďakujeme.

Š. Krajčík, L. Hegyi