Zdravotnícke vydavateľstvo Herba už desaťročia reaguje na potreby pregraduálneho a post­graduálneho celoživotného vzdelávania lekárov a zdravotníckych pracovníkov vydávaním viacerých edícií knižných publikácií. Lekárskej verejnosti sú známe knižné diela vychádzajúce v Dieškovej edícii, kde vychádzajú reprezentatívne vysokoškolské učebnice či monografie – spomeniem len niektoré: r. 2007 vyšla kniha „Zlyhávanie a transplantácia srdca“ (J. Fabián a spol.), mimoriadne úspešná je „Pediatria“ (M. Šašinka a spol.), ktorej tretie doplnené a prepracované vydanie  sa chystá na knižné pulty ako „Šašinkova pediatria“, ďalej sú to „Geriatria“ (L. Hegyi a spol., 2010), vyhľadávaná je „Internistická propedeutika“ (Š. Hrušovský a spol., 2013) aj aktuálne dielo „Otorinolaryngológia a chirurgia hlavy a krku“ (P. Doležal a M. Sičák, 2017). Táto edícia sa niekedy označuje aj ako reprezentatívna a naozaj by nemala chýbať v lekárskych knižniciach.


Najnovšie informácie z klinickej praxe vychádzajú v Malej lekárskej knižnici (modrá edícia), ktorá si našla pevné miesto v rámci celoživotného vzdelávania lekárov. Pri príprave študijných, vedeckých a odborných textov sa stretávame s novými trendmi – je to nielen elektronická verzia kníh a časopisov, ale aj nové formy spracovania klasických knižných formátov. Malá lekárska knižnica dovoľuje up to date vydávať aktuálne a potrebné najnovšie študijné mate­riály, terapeutické algoritmy, ktoré si vyžaduje klinická medicína, ale aj pregraduálne štúdium.
Ukazuje sa, že klinický obraz prakticky všetkých ochorení sa výrazne rôzni u pacientov, len ťažko dokážeme ochorenia definovať, či zaradiť do vyčerpávajúcej klasifikácie. Obraz ochorení  je množina, ktorá má veľa prienikov do iných ochorení. Myslíme si, že verný obraz ochorenia možno získať aj poskladaním jeho najčastejších a menej častých prejavov. Takúto mozaiku možno poskladať v kazuistikách. V časopiseckej literatúre sa stretávame s kazuistikami tých najraritnejších priebehov rôznych ochorení, ktoré však ostávajú „vytrhnuté“ z kontextu základného obrazu ochorenia. Túto myšlienku vidíme aj v trendoch svetových vydavateľstiev, ktoré prezentujú cez kazuistiky klinickú skúsenosť dostatočne plastickú na rozdiel od klasických učebníc. Preto aj vo Vydavateľstve Herba vzniká edícia „Kazuistiky“, ktorú otvára prezentovaná kniha pani docentky Košťálovej. Aj na základe čitateľského ohlasu k tejto knihe budeme danú edíciu ďalej dotvárať tak, aby sme vytvorili optimálny model pre novú formu vysokoškolského učebného textu.
Veríme, že v úzkej spolupráci s našimi autormi budeme môcť už v najbližšom čase priniesť aj kazuistiky z ďalších klinických odborov. Veríme, že klinické Kazuistiky sa stanú nenahraditeľným a vyhľadávaným zdrojom klinických poznatkov. Sme presvedčení, že naše očakávania sa začnú napĺňať už touto knihou Kazuistiky z detskej endokrinológie, ktorú pripravila s kolektívom spoluautorov doc. Košťálová.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
odborný redaktor