Manažment v laboratórnej medicíne

ManažmentKniha Manažment v laboratórnej medicíne od G. Kováča.

Cena 4 Eur + poštovné a balné

Shopherba

 

2005, ISBN

Dostupné


Shopherba1. ČASŤ

 • Zoznam skratiek         7
 • Predhovor         9
 • Úvod         11

2. ČASŤ
Všeobecné zásady manažmentu

 • Základné pojmy         13
 • Finančné účtovníctvo         19
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi a klientmi         21
 • Zmena         25
 • Manažment ľudských zdrojov         31
 • Konkurenčné prostredie         35
 • Projekt         37
 • Stratégia         43
 • Riadenie verejných služieb         49
 • Finančná stratégia         53
 • Riadenie inovácie         57
 • Knowledge-manažment         61

3. ČASŤ
Manažment v laboratórnej medicíne

 • Plánovanie         65
 • Organizovanie         69
 • Spolupracovníci         89
 • Financovanie         103
 • Klient – pacient – zákazník         117
 • Manažérske techniky         135

4. ČASŤ

 • Záver         143
 • Odporúčaná literatúra         147
 • Register         149

Riadenie medicínskych labo­ratórií sa zakladá na rovnakých princí­poch ako riadenie v iných odvetviach. Napriek tomu exis­tujú odlišnosti, ktoré vyplývajú z miestnych podmienok a odliš­ných kultúr riadenia.

Náklady na poskytovanie zdra­votníckej starostlivosti na­rastajú rovnako ako snaha zvý­šiť jej kvalitu a rýchlosť. Na riešenie trojčlenky kvalita – rých­­losť – hospodárnosť nestačí byť len dobrým laboratórnym od­bor­níkom ale dôležité a hlav­né je byť kompetent­ným manažérom.

Laboratórne vyšetrenia sa objednávajú v zdravotníckych za­riade­niach na žiadanku (po­dobne ako lieky na recept). Komuniká­cia medzi žiadateľom a pracoviskom laboratórnej me­dicíny trpí. Na riešenie tohto problému treba zapojiť lídrov (manažér je správca, líder je vodca – manažér spravuje zdra­votnícke zariade­nie, líder sa sústreďuje na ľudské zdroje) na oboch stranách.

Aj u nás už existujú okrem monovalentných a štátnych aj poly­valentné a súkromné zdra­votnícke zariadenia, ktoré majú mnoho spoločného, ale aj mnoho rozdielneho. Všetko je potrebné prediskutovať a pre­myslieť.

Príručka o riadení v labora­tórnej medicíne nadväzuje na diskusie a učebnicu prof. Die­tera Johannesa Vonderschmitta – vedúceho Inštitútu klinickej chémie v Zürichu, na všeobecné zásady riadenia a manaž­mentu, tak ako sa vyučujú na Open Uni­­versity Open Business School v Milton Keynes, na poznatky získané z učebníc Fredericka Kiechleho, Kennetha McClatcheyho i mnohých ďal­ších. Jej ambíciou je prispieť k zvýšeniu kvality, efektívnosti a ekonomiky laboratórnej diag­nostiky.

Predkladaná publikácia má za cieľ byť pomôckou vedúcim, ale aj radovým pracovníkom pracovísk laboratórnej medi­cíny, poslúži však aj zdravotníc­kym pracovníkom, ošetru­júcim lekárom a aj pracovníkom v ad­mi­nistratíve.

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA

 

Prečo vedenie a načo manaž­ment?

Manažment vždy zostane manažmentom, či už pôjde o hotel, banku alebo labora­tórium. Hlavné zásady riadenia sa príliš – pokiaľ ide o rôzne obdobia alebo odvetvia – ne­líšia. Napriek tomu má zmysel analyzovať jednotlivé špecifiká.

V manažmente pracovísk la­boratórnej medicíny existuje hierarchia: vedúci oddelenia – vedúci úseku – hlavná laborant­ka – laborantky. Na každom stupni hierarchie existuje pri­rodzené napätie medzi prí­stupom: urob to sám na strane jednej a prístu­pom: nechaj uro­biť iných na strane druhej. Aktuálnou úlohou je zabezpečiť čo najjednoduchšiu hierar­chic­kú štruktúru, aby sa roz­hod­nutia realizovali tam, kde pre ne existujú optimálne pod­mien­ky.

Pracovisko laboratórnej medi­cíny poskytuje služby

Tieto pracoviská „vyrábajú” výsledky. Napriek tomu jed­noznač­ne – ostatne ako celé zdravotníctvo – patria do sek­tora služieb.

Veľmi výstižne to charakterizuje nemecký výraz „Dienstleistung”: dienen = slúžiť/leisten = podávať výkon.

Pracovná náplň manažéra

Jeho hlavné úlohy sú:

•    plánovať,
•    organizovať,
•    meniť,
•    kontrolovať,
•    viesť.

Úlohy pracoviska laboratórnej medicíny

Majiteľom takéhoto praco­viska môže byť štát, akciová spoločnosť či súkromný vlast­ník. Manažér na základe po­verenia majiteľom okrem od­borných kompetencií preberá aj finančnú zodpovednosť a za­bezpečovanie plnenia odbor­ných úloh – či už v monovalent­nom, alebo polyvalentnom laboratóriu.

Laboratórna medicína využí­va rôzne laboratórne metódy na analýzu biologického materiálu kvôli prevencii, diagnostike a liečbe chorôb. Hlavnou úlo­hou súčasnosti je integrácia a kon­solidácia laboratórnej diagnos­tiky s cieľom zvýšiť efekti­vitu a kvalitu.

Výchova vedúceho pracovníka

Výchova vedúceho pracovní­ka predstavuje citlivú tému. Základné vysokoškolské štú­dium vedúceho pracoviska labo­ratórnej medicíny je v rôz­nych krajinách rôzne a no­­si­te­ľom financovania laboratórnych výkonov je napríklad

•    v Nemecku lekár,
•    vo Francúzsku farmaceut,
•    v USA, Švajčiarsku, Španiel­sku, Taliansku lekár, farma­ceut alebo prírodovedec.

Hoci predpokladom stať sa vedúcim laboratórnym pra­covní­kom je vysokoškolské vzdelanie (na základe čoraz viac har­monizujúcich sylabov), pre úspešné vedenie pracoviska labo­ratórnej medicíny je roz­hodujúce vzdelanie v riadení a osobná angažovanosť.

Na záver treba zdôrazniť, že diagnózu stanovuje ošetrujúci lekár a nie pracovník v pra­covisku laboratórnej medicíny.

Bratislava, 2005

Prof. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc., MBA