Pokyny pre autorov kníh pre vydavateľstvo Herba

1. Text treba poslať na prenosnom médiu (CD-ROM, DVD, priniesť osobne na USB-klúči alebo poslať e-mailom), napísaný v textovom editore MS Word (alebo kompatibilnom) bez delenia slov, napísaný štandardným typom písma (odporúčame Times, Times New Roman alebo podobný font). Na zvýraznenie možno použiť italik (kurzíva) alebo tučné písmo (bold), nepoužívať podčiarknuté ani prečiarknuté písmo. Horné a dolné indexy v texte písať! Treba dodržať medzeru aspoň 2,5 cm od okraja. Počet riadkov na strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Treba rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). Za čiarkou a bodkou vždy používať medzerník. Medzeru používať pred a za pomlčkou, ktorá nahrádza výraz AŽ (1998 - 2004, ale česko-slovenský - bez medzery). Pred dvojbodkou sa medzera nepíše, za dvojbodkou áno (...lekári: všeobecní, pediatri...)

2. Rukopis má byť stručný, štylisticky a jazykovo správny. Text a dokladový materiál musí zodpovedať pravidlám slovenského pravopisu, skratky treba vysvetliť pri prvom použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch. Latinské a cudzie slová, ak sú udomácnené, treba písať podľa pravidiel slovenského pravopisu a slovníka cudzích slov (napr. kortizón a pod.). Inak ich treba písať pôvodným (latinským, anglickým a i.) pravopisom (názvy chorôb, výrobné značky liekov a pod.). Používajte čo najmenej cudzích slov a pasív. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave.

3. Text práce treba poslať vytlačený v dvoch exemplároch.

4. Prílohy (grafy a obrázky) nevkladajte do textu, vložte tam iba ich názvy a popis. Pri grafoch vyhotovených počítačom treba uviesť program, v ktorom boli urobené, software musí byť kompatibilný s aktuálnym Windows. Nezabudnite, že redakcia nemusí mať program, v ktorom ste ich robili a vtedy ich použije ako obrázok (to znamená, že nebude môcť vstúpiť napríklad do textu a opraviť ho). Grafy musia byť vytlačené na laserovej tlačiarni. Pri uvádzaní desatinných čísiel v slovenčine nepoužívať bodku, ale čiarku (nie 10.55, ale 10,55 a pod.). Fotografie (papierové) pre reprodukciu musia byť zhotovené na tvrdom, kontrastnom lesklom papieri. Na zadnej strane obrázku treba uviesť ceruzou číslo prílohy, meno autora a názov práce a vrch obrázku označiť šípkou. Fotografie v digitálnej podobe musia mať dlhšiu stranu aspoň 1600 bodov (nevhodné sú malé obrázky napríklad z internetu - treba si uvedomiť, že 1600 pixlov znamená asi 10 cm, obrázok s veľkosťou 160 x 160 pixlov bude mať pri tlači asi 1 x 1 cm). Ak už vkladáte obrázky (alebo aj grafy z počítačového výstupu) do Wordu, priložte ich aj samostatne do samostatného adresára s presným pomenovaním (Word obrázky veľmi komprimuje a pre tlačové účely sú nepoužiteľné, aj keď na obrazovke vyzerajú dobre). Stačí, ak v texte uvediete popis obrázku (grafu) oddelený volným riadkom a názvom obrázku.

Príklad:
Toto je text, v ktorom sa hovorí o konkrétnom príznaku (obrázok 35). Prípadné pokračovanie textu až po koniec odstavca...

Obrázok 35. Príznaky choroby
P0008542.jpg

Tu je pokračovanie práce...


5. Tabuľky ponechajte v texte.

Príklad.
Toto je text, v ktorom sa hovorí o konkrétnom členení (tabuľka 18). Prípadné pokračovanie textu až po koniec odstavca...

Tabuľka 18. Počty pacientov podľa ...

  1997 2000 2004 2009
Všeobecní lekári 5000 3000 1000 600


Tu je pokračovanie textu...


6. Literatúra: Citované práce sa číslujú podľa abecedy, v zozname použitej literatúry sa uvádzajú v abecednom poradí.

7. Citácie. Citovaná literatúra by mala byť čitateľom dostupná. Je potrebné obmedziť odkazy na nepublikované práce (prednášky, osobné správy a pod.). Je možné citovať prácu, ktorá ešte nevyšla, a to s uvedením oficiálnej skratky časopisu a dodatkom "v tlači". Redakcia neprijíma nijaké práce bez citácie dokladovanej literatúry alebo s neúplnou citáciou, ako je "XY a spol." alebo "literatúra u autora" a pod. Možno uviesť všetkých autorov (alebo hlavného autora a ...et al.), citovať iba literatúru, na ktorú sa autor v texte odvoláva. Odvolanie na citáciu v texte sa robí v abecednom poradí, uvedením poradového čísla citovaného prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku. Podľa STN ISO 690 (01 0197) treba dodržať tento spôsob citovania:

a) Z knihy: Priezvisko autora (veľkými písmenami), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov knihy písaný italikom, bodka, poradie vydania, bodka, miesto vydania, dvojbodka (s medzerou pred aj za), vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, lokalizácia v texte (strana od - do) alebo celkový počet strán, bodka.
Príklad: JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. 1. vyd. Martin : Osveta, 1990, s. 76 - 80 (alebo 386 s.).
b) Z časopisu: Priezvisko autora (veľké písmená), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu písaný v medzinárodnej skratke italikom, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo (s písmenom č.), čiarka, strana od - do (s písmenom s.), bodka.
Príklad: PETROVIČOVÁ, A., TIETZOVÁ, J.: Enterálne vírusové infekcie. Lek Obz, 41, 1991, č. 8, s. 434-452.

Nepoužívajte automatickú citáciu Wordu (poznámky pod čiaru, poznámky na konci a pod.), typografický editor tieto citácie odstráni a z odkazov nezostane ani číslo, podľa ktorého by sa dal odkaz vyhľadať.

8. Rukopis musí obsahovať "imprimatur" autora (hlavného autora) - t. j. dátum schválenia rukopisu a podpis hlavného autora (prípadne autorov častí), ktorý slúži ako potvrdenie autorov, že rukopis je po formálnej a obsahovej stránke pripravený na publikovanie.

9. Práce sú po stránke odbornej aj formálnej recenzované a na základe posudku recenzenta redakcia rozhodne o definitívnom prijatí či neprijatí, resp. prepracovaní a doplnení rukopisu. Pred zalomením knihy môže redakcia vykonať jazykovú korektúru rukopisu. Redakcia si vyhradzuje právo robiť následné opakované recenzie, menšie štylistické úpravy bez dohovoru s autorom, ev. skrátenie rukopisov.

10. Zalomená kniha sa posiela v jednom výtlačku autorovi (hlavnému autorovi) na vykonanie autorskej korektúry. Vydavateľstvo zachováva úzus, že zmeny v autorskej korektúre, ktoré presahujú 5 percent z celkového rozsahu rukopisu sa považujú za nový rukopis a môžu ísť na ťarchu autora (týka sa najmä rôznych doplnkov, vypustenia častí, prerábania kapitol, ich poradia a pod. - vyplýva z toho napríklad potreba doplnenia jazykovej korektúry, nové zalomenie časti knihy...).

11. Po zapracovaní pripomienok autorov sa druhá autorská korektúra nevyžaduje (s výnimkou nových častí, alebo v prípade nejasností zo strany vydavateľstva).