slovník

slovník

 • Krátky SK-UKR lekársky slovník

  Krátky prekladový lekársky slovník je určený predovšetkým pre prekladateľov, ale aj pre zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa chcú lepšie uplatniť na slovenskom pracovnom trhu. Obsahuje iba heslá, s ktorými sa môžu najčastejšie stretnúť. Ide o heslá z anatómie a o základné termíny z jednotlivých klinických odborov.

 • Kniha Krátky Slovensko-Ukrajinský a Ukrajinsko-Slovenský lekársky slovníkod Š. Uraza Má 260 strán, vo formáte 22x28 cm.

  2024, ISBN 978-80-8229-042-7

  Knihu si môžete objednaťprostredníctvom e-shopu www.shopherba.sk

   

  shopherba Cena 30 Eur + poštovné a balné


   

 • Ukrajinsko-slovenský právnický slovník

  Do obchodu Shopherba

  Slovník obsahuje viac ako 38 tisíc odborných termínov, terminologických i neterminologických spojení a slov zo všeobecného slovného fondu. Pri zostavovaní slovníkových hesiel boli využité ukrajinské právne normy, najmä z oblasti civilného a trestného práva, výkladový slovník ukrajinského jazyka, rusko-ukrajinské a ukrajinsko-ruské odborné slovníky, ako aj ďalšie zdroje.

  Predkladaný slovník je určený predovšetkým súdnym prekladateľom a tlmočníkom, podnikateľskej verejnosti zaoberajúcej sa podnikaním na Ukrajine, resp. v  Slovenskej republike, prípadne i slovenskej a ukrajinskej právnickej verejnosti.

 • Slovensko-ukrajinský slovník

  Odborný prekladový slovník obsahuje okolo 9 668 slovenských heslových slov a viac ako 40 tisíc ich ukrajinských ekvivalentov a exemplifikácií z právnej, ekonomickej a politologickej oblasti, ako aj heslá, ktoré nemajú terminologický charakter, ale môžu mať väzbu na právnu, ekonomickú či politologickú oblasť.

  Výber slov bol robený na základe odborných a všeobecných slovníkov, ako aj slovenských noriem z jednotlivých oblastí práva.

  Heslové slová sú usporiadané v abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom tvare. Vzhľadom na charakter slovníka gramatický aparát sa pri nich neuvádza. V abecednom poriadku sú v rámci hesla po dvojbodke usporiadané i exemplifikácie – najskôr prívlastkové spojenia, potom spojenia so slovesom. Na konci exemplifikácií sa ojedinele uvádzajú frazeologické spojenia. Rekcia sa podľa potreby označuje zámenom.

 • adm.     –    termín v administratíve
  anat.     –    anatomický termín
  ap.    –    a podobne
  astrom.    –    astronomický termín
  aut.     –    automobilistický termín

 • SlovníkDá sa tvrdiť, že ešte nikdy nebol svet sústredený do takého malého priestoru na takej veľkej ploche... Malý priestor vystihuje komunikačná blízkosť medzi odborníkmi rôznych oblastí – včítane medicíny a farmácie, ale aj medzi  ľuďmi, ktorí sú užívateľmi najrôznejších informačných technológií. Vzdialenosti medzi kontinentmi sa začínajú merať sekundami času, ktorý je potrebný na výmenu informácií.

 • Ponúkame čitateľom Slovník anglických skratiek v medicíne a zdravotníctve na webe

   

 • Ukrajinsko-slovenský právnický slovníkHeslové slová sú usporiadané v ukrajinskom abecednom poriadku a sú uvedené v svojom základnom gramatickom tvare. Ukrajinské heslové slovo je podčiarknuté a  označené prízvukom, a to tak, že prízvučná samohláska je vytlačená tučne. Ak miesto prízvuku kolíše, prízvukom sú označené obidve slabiky, na ktorých môže byť prízvuk.

 • Súčasná doba je charakterizovaná informačnou explóziou, nárastom poznatkov, ktorý sprevádza vznik nových pojmov, a tiež potrebou rýchleho sprostredkovania informácií, často v úspornej forme. Zvyšuje sa množstvo aj frekvencia používania skratiek. Pre ilustráciu: zoznam lekárskych skratiek zostavený Neil M. Davisom obsahoval v roku 1992 celkom 8 600 skratiek, v roku 1995 už 16 000 významov pre 10 000 skratiek, akronymov a symbolov, v roku 1999 uvádzal 18 000 významov pre 12 000 skratiek. Vydanie z roku 2007 zahrnovalo 28 000 významov a aktualizácia elektronickej verzie počíta každý mesiac so sto novými položkami.

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby

Kto je prítomný

Práve tu je 84 hostí a žiadni členovia on-line