Súčasná doba je charakterizovaná informačnou explóziou, nárastom poznatkov, ktorý sprevádza vznik nových pojmov, a tiež potrebou rýchleho sprostredkovania informácií, často v úspornej forme. Zvyšuje sa množstvo aj frekvencia používania skratiek. Pre ilustráciu: zoznam lekárskych skratiek zostavený Neil M. Davisom obsahoval v roku 1992 celkom 8 600 skratiek, v roku 1995 už 16 000 významov pre 10 000 skratiek, akronymov a symbolov, v roku 1999 uvádzal 18 000 významov pre 12 000 skratiek. Vydanie z roku 2007 zahrnovalo 28 000 významov a aktualizácia elektronickej verzie počíta každý mesiac so sto novými položkami.

Predložený Slovník anglických skratiek v medicíne a farmácii môžeme považovať za opravenú, doplnenú a rozšírenú verziu titulu „Slovník najpoužívanejších anglických skratiek v medicíne a vo farmácii“ (1997), do ktorého bolo zaradených asi 3000 skratiek. V tejto prepracovanej podobe majú používatelia k dispozícii zoznam s približne 5000 skratkami, ich výkladom alebo ich možným významom. (Zoznam sa problému používaných skratiek iba dotýka.)

Práca pri zostavovaní súpisu anglických skratiek používaných v medicíne a farmácii je zdĺhavá, zaujímavá, poučná, ale aj kompliko­vaná. Slovník je výsledkom niekoľkoročného zhromažďovania skratiek na základe ich excerpovania z odbornej literatúry. Pri preklade skratiek, prípadne v snahe nájsť najvhodnejší objas?ujúci a doplňujúci ekvivalent sme použili kodifikovanú odbornú terminológiu z lekárskych slovníkov. V časti prípadov nejde o preklad skratky, ale skôr o jej vysvetlenie, ktoré sa vyskytuje najčastejšie v našej literatúre a elektronických zdrojoch. Niektoré sporné pojmy boli tiež konzultované s odborníkmi z oblasti medicíny a farmácie.

Na jednej strane rad skratiek sa stáva bežnou alebo preferovanou alternatívou, ďalšie dokonca vytláčajú pôvodné úplné znenie slov, z ktorých je skratka zostavená. Ako príklad môžeme uviesť skratky AIDS, CT, DNA, RNA a i. Skratky sa stávajú permanentnou súčasťou odborného slovníka profesnej komunity, a nielen jej. Na druhej strane existujú iné skratky, ktoré nie sú tak univerzálne prijímané, ďalej viacvýznamové skratky, skratky s rôznou všeobecnou platnosťou, výkladom a pod. Vznikajú tak zoznamy skratiek, ktoré sa neodporúčajú používať:

  • nebezpečné skratky: nesprávne pochopenie alebo vysvetlenie významu, napr. skratky OD vo význame raz denne (once daily) a vo význame pravé oko (oculus dexter, right eye) pri aplikácii lieku a možné poškodenie zdravia pacienta,
  • skratky s protichodným alebo dvojznačným významom, napr. skratka BO vo význame stolica bola (bowel opened) a obštrukcia čreva (bowel obstruction),
  • skratky, ktoré je možné ľahko chybne prečítať alebo interpretovať, napr. skratka HCT označujúca hydrokortizón bola prečítaná ako hydrochlorotiazid.

Problémov je viac – terminologická nejednotnosť, nedôslednosť, nekorektný preklad.

Publikovanie skratiek nie je schválením ich legitímnosti alebo známkou toho, že sa všeobecne používajú. V mnohých prípadoch majú niektoré skratky, ako už bolo spomenuté, viac významov, a preto je potrebné ich vnímať v celkovom kontexte. Sú neoficiálne a pre časť používateľov irelevantné. Príručka nemá oficiálny charakter, nekladie si za úlohu odporúčať uvedené skratky ako jediné možné.

Každé heslo obsiahnuté v slovníku sa skladá z týchto častí:

  • skratky zostavenej z anglických slov

Skratky sú usporiadané v abecednom poradí s tým, že priorita je udelená skratkám písaným malými písmenami (najskôr bez bodiek, ďalej s bodkami, symbolom &, pomlčkou, resp. lomkou), nasledujú skratky písané veľkými písmenami (zoradené obdobným spôsobom). Skratky sú zvýraznené tučným písmom.

  • významu skratky vyjadreného v anglickom jazyku,

Vysvetlenie skratky je písané obyčajným písmom.

  • ekvivalentu v slovenskom jazyku, ktorý je uvedený za lomkou

Význam skratky v slovenskom jazyku je písaný kurzívou.

Slovenský význam nemusí byť, a iste na viacerých miestach ani nie je, presným, a v určitom odbore zaužívaným slovenským ekvivalentom. Má charakter vysvetlenia, a preto je často aj alternatívny.

Pokiaľ existuje viac významov tej istej skratky, sú opäť usporiadané v abecednom poradí a vzájomne oddelené bodkočiarkou.

Niektoré skratky, najmä receptúrne, sú odvodené z latinských slov. V tomto prípade je za skratkou uvedený jej latinský význam, ktorý dopl?uje anglický ekvivalent (text v zátvorke). Skratky v zátvorkách odkazujú na alternatívnu alebo obdobnú skratku a jej obsah.

Dúfame, že sa predkladaný slovník stane užitočnou pomôckou. Pri kompilácii údajov mohlo dôjsť ku chybám. Uvítame preto akékoľvek doplnky, upresnenia, ako aj opravy, za ktoré čitateľom vopred ďakujeme.

Autor