Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry HERBA, spol. s r. o. sa od začiatku svojho vzniku zame­ralo na vydávanie odbornej časopiseckej i knižnej literatúry za­meranej najmä na postgraduálne vzde­lávanie širokej lekárskej a farmaceutickej verejnosti, ale aj na ďalšie kategórie pracovníkov zdravotníctva, ba aj pre ďalšie oblasti. Robilo to s vedomím, že zdravotnícki pracovníci v našej krajine potrebujú v slovenčine také odborné publikácie, ktoré môžu použiť vo svojej každodennej práci. Pritom bolo potrebné vynaložiť nemalé úsilie pri tvorbe autorských, redakčných a vydavateľských kolektívov, ale aj pri urýchlenom publikovaní veľkého množstva nových poznatkov, ktoré prinášajú rôzne vedy, lekárske nevynímajúc, a bez ktorých je úspešná práca lekára, ale aj ďalších zdravotníkov dnes nemysliteľná.

Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o. okrem príležitostných publikácií vydáva aj edíciu Malá lekárska knižnica, ktorá pohotovo informuje širokú lekársku verejnosť o novostiach na mnohých úsekoch medicínskych vied a ich aplikácii v praxi. Úspešnosť tohto činu dokumentuje aj fakt, že za pätnásť rokov sa vydalo viac ako tri desiatky takýchto publikácií.

Vydavateľstvo HERBA, spol. s r. o. prikročilo aj k vydávaniu Dieškovej edície, do ktorej patria monograficky spracované odborné diela. Skutočnosťou, z ktorej vychádzalo vydavateľstvo, zostavovateľ i spoluautori predkladanej monografie Internistická propedeutika, zameranej na problematiku diagnostiky a liečby vnútorných chorôb v rámci Dieškovej edície, bola inšpirujúca myšlienka nadviazať na tradíciu vydania prvej takejto publikácie, ktorá vychádza z toho, že zakladateľ slovenskej internistickej školy akademik Ladislav Dérer, pochopiac jej význam, v neľahkých podmienkach hneď po skončení druhej svetovej vojny vydal dnes už historické dielo Praktikum propedeutiky vnútorného lekárstva, ktoré patrí dnes k zlatému fondu slovenskej odbornej medicínskej literatúry. V prevažnej miere ide buď o priamych žiakov akademika L. Dérera, alebo ich nasledovníkov, ktorí takto rozvíjajú jeho odkaz.

Publikáciu Internistická propedeutika sa podujal zostaviť prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr.SVS., prednosta I. internej kliniky Dionýza Diešku Univerzitnej nemocnice Bratislava a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, s kolektívom svojich spolupracovníkov, hlásiac sa k odkazu akademika L. Dérera.

Tvorcovia knihy – zostavovateľ, autori a v neposlednej miere i pracovníci vydavateľstva predpokladajú, že poslúži nielen lekárom – odborníkom vnútorného lekárstva a veľkej rodiny internistických odborov, ale že siahnu po nej aj lekári hraničných, ba i odľahlých, najmä klinických disciplín. Mnohé užitočné poznatky, rady i skúsenosti v nich nájdu aj ďalší pracovníci zdravotníctva, osobitne sestry, a nie je vylúčené, že získa aj používateľov pôsobiacich mimo zdravotníctva.

Týmito niekoľkými myšlienkami vydavateľstvo spolu so zostavovateľom i spoluautormi a recenzentmi posielajú „na cestu“ tejto publikácii želanie úspechu, potreby a obľuby u všetkých, ktorým je určená ako pomôcka v ich zodpovednej práci a v neposlednej miere aj chorým na osoh a radosť z úspešnej zdravotníckej pomoci, čo si tvorcovia tejto knihy určili za predsavzatie.

Nič na svete nie je úplne dokonalé. Odborné medicínske publikácie dnes potrebujú stálu inováciu pre neustále pribúdanie záľahy nových poznatkov. To platí aj pre túto publikáciu. Preto vopred patrí vďaka za každú pripomienku, doplnok, nový poznatok, i hlas kritický, či pochvalný.

Bratislava, jún 2012
MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor