Vážení čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk tretie aktualizované a rozšírené vydanie slovenskej učebnice Pediatrie, ktorú pod editorským aj autorským vedením prof. Šašinku pripravil kolektív jeho spolupracovníkov. Rozsiahla dvojdielna 1600 stranová kniha od prvého vydania (1998) prešla celým radom recenzných aj čitateľských hodnotení a jednoznačne sa osvedčila ako najmodernejšia komplexná učebnica pediatrie, ktorá slúži v pregraduálnom vzdelávaní medikov a aj v postgraduálnom vzdelávaní lekárov pri príprave na atestácie z pediatrie a dorastového lekárstva.


V súčasnom hektickom svete, ktorý je ešte niekoľkonásobne zrýchlený vo vede a osobitne v medicíne, nemožno pripraviť učebnicu, ktorá by pretrvala desaťročie. Aj preto vychádza 2. vydanie Pediatrie r. 2007. Je stále väčším umením vybrať z množstva najnovších informácií tie podstatné, ktoré skutočne ovplyvňujú názory na etiopatogenézu, liečbu a prevenciu závažných ochorení. Je umením zachytiť nové možnosti diagnostiky, ale aj najnovšie chorobné jednotky, ktoré sa vďaka novým poznatkom z genetiky, imunopatológie a klinickej biochémie dnes už reálne odhaľujú nielen na klinikách, ale aj v odborných ambulanciách a dostať tieto nové poznatky do učebníc. Len zriedkavých ochorení je dnes už niekoľko tisíc... Je preto prirodzené, že aj Pediatria vychádza po ďalšej dekáde v treťom aktualizovanom a rozšírenom vydaní. Z pôvodného projektu sa stáva historická báza, východisko a výzva, aby sa na báze tejto učebnice budovala tradícia literárneho zdroja aktuálnych poznatkov z pediatrie, o ktoré sa môžu opierať nielen učitelia na lekárskych fakultách, ale aj pediatri v klinickej praxi. Títo lekári musia mať istotu, že poznatky, ktoré v tejto knihe nájdu sú tie najaktuálnejšie a súčasne overené. Je len samozrejmé, že rovnaký model by sa mal použiť aj pre ostatné odbory medicíny. Na Slovensku takéto projekty máme – stačí si pripomenúť Ďurišovu Internú medicínu a Hrušovského Internistickú propedeutiku, Simanove Princípy chirurgie alebo dnes už klasickú Ponťuchovu Gynekológiu a pôrodníctvo či Hegyiho a Krajčíkovu Geriatriu. Sme naozaj radi, že k týmto projektom radíme aj Šašinkovu Pediatriu. Tieto diela, na ktorých môže stáť výučba medicíny, je nevyhnutné (aj s podporou štátu) dopĺňať a aspoň každé desaťročie ich v reedícii vydávať. Medicína už tisícročia ťaží práve z toho, že získané poznatky lekári odovzdávajú svojim nasledovníkom a tí sa stávajú lekármi až vtedy, keď majstrovstvo svojich učiteľov nielen zvládnu, ale – na radosť svojich učiteľov – aj prekonajú.
Pediatria, ktorú dostávate do rúk, je nielen obrovským zdrojom skúseností vynikajúcich lekárov, ale je to aj naplnenie tohto odvekého Hippokratovho odkazu lekárom odovzdávať svojím nasledovníkom svoje majstrovstvo.
Profesor Šašinka dokázal svojím životom, že je lekár, učiteľ a vedec, že medicína potrebuje všestranne vzdelaných lekárov, ktorí prijímajú neľahké výzvy v podobe stále sa zvyšujúceho počtu neľahko rozpoznateľných a aj dnes mnohokrát ešte neliečiteľných ochorení. Predložená kniha má byť rukoväťou pre každého lekára na ceste k úspešnej diagnostike a liečbe aj takýchto detských pacientov.
Aj tretie vydanie Pediatrie je didakticky usporiadané tak, aby si čitateľ zopakoval potrebné vedomosti z teoretických predklinických predmetov, ktoré sú oporou pre klinické odbory a samozrejme aj z ostatných nadstavbových odborov pediatrie. Všetci vnímame doslova explóziu nových poznatkov z  genetiky, imunológie aj klinickej biochémie a iných teoretických medicínskych odborov, ktoré tvoria základ modernej diagnostiky, liečby aj prevencie chorôb detského veku. Vyvíja sa aj filozofia medicíny, ktorou bola vždy patofyziológia, ale nemení sa poslanie lekára vo vzťahu k pacientovi.
Aj v tejto knihe autori prinášajú najnovšie poznatky z teoretických disciplín v miere, ktorá je potrebná pre pochopenie klinických častí. Autori vložili do knihy množstvo schém a obrázkov, aby štúdium bolo efektívne a čitateľovi prinieslo rýchle a trvalé poznatky. Didaktický prístup je vysvetlením aj pre hojne používané rôzne typy písma, čím sa autori snažia zvýrazniť, podčiarknuť a prípadne naznačiť delenie najdôležitejších zložiek textu. Komplexnosť problematiky si vyžiadala aj opakované odvolávky na ďalšie kapitoly knihy.
Majstrovstvo zostavovateľa prvých dvoch vydaní Pediatrie sa prejavilo aj v tom, že dokázal koordinovať prácu celého rozsiahleho tímu špičkových odborníkov z celého Slovenska a výsledný rukopis pôsobí jednotným dojmom, je vyvážený a dobre čitateľný. Prof. Šašinka aj v tomto diele osvedčil svoj cit pre obsah a spracovanie informácií ako skúsený redaktor a autor mnohých vedeckých a knižných publikácií.
Žiaľ, v tomto predslove musím uviesť aj to, že s profesorom Šašinkom sme sa tesne pred dokončením tretieho vydania jeho Pediatrie museli rozlúčiť. Takéto rozlúčky sú mimoriadne smutné a bolestné. Vo svojom diele zanechal však odkaz pre pediatriu, pre nás všetkých. Dielo tohto mimoriadneho človeka prežije a jeho odkaz bude pri štúdiu Pediatrie s nami. Je symbolické, že dokončenia diela sa ujal najbližší spolupracovník prof. Šašinku – prof. Tibor Šagát, ktorý spolupracoval na všetkých doterajších vydaniach Pediatrie a rukopis finalizoval pre vydanie. Aj vďaka jeho práci dnes dostávate 3. vydanie Pediatrie do rúk. Veríme, že vždy sa na Slovensku nájdu  tí, ktorí ponesú tento odkaz ďalej. Na počesť prof. Šašinku som v smútočnom príhovore čitateľom Lekárskeho obzoru (4/2019) nazval toto tretie vydanie „Šašinkovou pediatriou“, v kútiku duše dúfam, že medzi pediatrami a vôbec našimi lekármi sa toto pomenovanie uchytí... Na tomto mieste nemožno nespomenúť aj profesora MUDr. L. Kovácsa, DrSc., dlhoročného prednostu II. detskej kliniky, vynikajúceho vedca, pedagóga a lekára, ktorý sa významne podieľal na 2. vydaní Pediatrie a žiaľ, ani on sa tretieho vydania nedožil...
Vydavateľstvo Herba už pravidelne prináša nové knihy na DVD diskoch, poskytuje texty v elektronickej verzii. Na stránkach Herby čitateľ nájde bezplatný prístup k mnohým vydaným učebniciam či odborným prácam v minulých vydaniach Lekárskeho obzoru. Aj prvé vydania Pediatrie na  optických diskoch (spolu s fi Satus s.r.o, Košice) sa stretli s mimoriadnym záujmom a ocenením u čitateľov. Nikdy nekončiaci vývoj už dnes naznačuje cestu, ktorou by sa mali učebnice dostávať k užívateľom – možno cez mobilné telefóny, čítačky či tablety, ktoré dovoľujú pracovať s literatúrou, rýchle vyhľadávať potrebné údaje a obrazovú dokumentáciu. Veríme, že už v skorej budúcnosti budeme môcť ponúknuť aj tretie vydanie Pediatrie v takomto komplexnom a komfortnom spracovaní.
V závere mi ostáva poďakovať sa všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave rukopisu, spracovaní grafickej časti knihy, finalizácii i tlači knihy. Veríme, že ich podiel vojde do dejín slovenskej pediatrie. Ďakujeme za poskytnutie obrazovej dokumentácie z osobných archívov aj archívov viacerých kliník, ďakujeme recenzentom za starostlivú a dôkladnú recenziu, za pripomienky, ktorými prispeli ku kvalite rukopisu. Úprimne ďakujeme Ministerstvu zdravotníctva SR a viacerým farmaceutickým firmám za finančnú pomoc pri vydaní knihy.
Radi privítame všetky pripomienky čitateľov a prajeme im príjemné štúdium z knihy, ktorá vznikala s láskou a snahou najmä o zlepšenie zdravia našich detí.

Prof. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
Vedúci odborný redaktor Vydavateľstva Herba