A

ablácia AV-junkcie 62
abnormality v cytoskelete a v spojivovom tkanive 42
acetazolamid 88
adiuretín 40
aktivácia imunitného systému 40
aktivácia neurohormonálna 38
aktivácia osi renín-angiotenzín-aldosterón 39
aktivita pravidelná fyzická 278
aktivita telesná 78
aldosterón 39, 110
alopurinol 274
alotransplantácia srdca prvá úspešná ortotopická 21
amiodarón 67
amlodipín 114
amrinón 125
analýza elektrokardiografická 218
angiografia koronárna 53
angioplastika perkutánna transluminálna koronárna 251
angiotenzín I 39
angiotenzín II 39, 98, 110
antagonisty aldosterónových receptorov 67
Antagonisty aldosterónu 110
antagonisty kalciové 114
Antilymfocytové protilátky 194
Antiproliferačné látky 201
Antitrombotická lieeba 120
anuloplastika mitrálna 141
arginín 89
arginín vazopresín 40
Artériová hypertenzia 242
aspergillus 239
asthma cardiale 45
autoprotilátky cirkulujúce 118

B

baktérie gramnegatívne 232
baktérie grampozitívne 230
Baktériové infekcie 230
banka tkanivová 159
baziliximab 196
betablokátory 67
Betablokátory 102
biopsia endomyokardová 53
biopsia myokardu 218
bisoprolol 106
blokáda pravého Tawarovho ramienka 253
blokáda tvorby/pôsobenia angiotenzínu II v prevencii vzniku a rekurencie fibrilácie predsiení 60
blokátory kalciových kanálov 250, 255
Blokátory receptora typu 1 pre angiotenzín II 98
bradydysrytmie 253
bradykardia 107, 253, 255
by-pass aortokoronárny 251

C

Candida albicans 238
Candida tropicalis 238
cefalizácia vaskulatúry 48
Celulárna rejekcia 214
centrum odberové 159
centrum orgánových transplantácií Slovenské 157
centrum transplantačné 159
cestovanie 79
Ciele a všeobecné princípy 76
ciele lieeby srdcového zlyhávania, -základné, -strategické 76
Cryptococcus neoformans 240
cyklofilín 197
cyklofosfamid 202
cyklosporín 198
cyklosporín A 197
cytokíny 40, 117
cytomegalovírus 234
čakatelia elektívni 166
čas decelerácie 49
časovanie transplantácie 165
činnosť transplantovaného srdca 179

D

daklizumab 196
Darca 170
darca matvy 160
darca srdca potenciálny 172
darcovia s bijúcim srdcom 170
darcovia s nebijúcim srdcom 170
defibrilátory 68
definícia 29
definícia náhlej srdcovej smrti 65
Definícia, terminológia a klasifikácia 29
dekontaminácia selektívna intestinálna 118
diabetes mellitus 273
Diagnostika 45
diagnostika akútnej rejekcie nčinvazívna 218
dialýza peritoneálna 128
Diéta a režimové opatrenia 78
diéta nízkocholesterolová 272
Digoxín 91
dihydropyridíny 114
diltiazém 114
Diuretiká 84
diuretiká kálium šetriace 89
diuretiká osmotické 88
diuretiká sluekové 87
diuretiká tiazidové 88
dobutamín 124
domino HTx 170
domino taktika chirurgického výkonu 177
dopad diuretickej liečby metabolický 86
dopamín 124
doppler tkanivový 218
dotazník minesotský 55
dýchanie Cheynesovo-Stokesovo 46
dýchavičnosť 45
dysfunkcia diastolická 49
dysfunkcia ľavej komory systolická 66
dysfunkcia ľavostranných srdcových ústí 257
dysfunkcia myokardu 48
dysfunkcia sinusového uzla 253
dysfunkcia štepu 257
dysfunkcia štepu diastolická 182
dysfunkcia štepu primárna 258
dysfunkcia transplantátu 257
dyssynchrónia elektrická 132
dyssynchrónia mechanická 132

E

efekt diuretickej liečby klinický 87
efekt Quiltyho 214
echokardiografia dobutamínová záťažová 50
echokardiografia tkanivová 218
echokardiografia transezofágová 50
echokardiografia transtorakálna 50
Echokardiografické vyšetrenie 48
elektrokardiografia intramyokardová 219
Elektrokardiografické vyšetrenie 48
enalapril 96
endotelín 1 40
enoximón 125
enterokoky 231
Epidemiológia 32
eplerenón 112
epoprostenol 115
etanercept 117
Etiológia 37
Etiológia a patogenéza 37
etiológia srdcového zlyhávania 66
everolimus 206
expresia fetálneho programu 42
Extrakardiálna morbidita 262

F

fajčenie 79
faktory aloimunitné 248
faktory metabolické 249
faktory myogénne 278
faktory nezávislé od aloantigénov 249
faktory ovplyvoujúce činnosť transplantovaného srdca 179
Farmakologická liečba 84
farmakoterapia 67
felodipín 114
fibrilácia predsiení 58
Fibrilácia predsiení a srdcové zlyhávanie 58
flosequinán 115
fotoferéza 211
furosemid 87
Fyziológia transplantovaného srdca 179

G

globulín antilymfocytový 194
globulín antitymocytový 194
glyceroltrinitrát 114
glykozidy digitálisové 91
gradient transpulmonálny 164

H

hemodialýza 128
hemodynamika intrarenálna 86
História a perspektívy srdcového zlyhávania a transplantácie srdca 19
hodnotenie kvality života 55
hormón antidiuretický 40, 89
Hospitalizácie 33
HTx na Slovensku prvá úspešná 23
HTx prvá klinická v Československu 22
HTx v bývalom Československu prvá úspešná 23
Humorálna rejekcia 216
hydralazín 114
hydrochlorotiazid 88
hydrotorax 48
hyperglykémia 273
hyperlipidémia 271
hyperplázia gingív 199
hypertenzia artériová 242
hypertenzia p3úcna 164, 259
hypertrichóza 199
hyperurikémia 274
hypolipidemiká 250
hyponatrémia dilučná 152
hypotenzia artériová 108
Chirurgia srdcového zlyhávania 138
Chirurgický výkon 176
chlórtalidón 88
cholecystektómia laparoskopická 281
cholecystolitiáza 281
choroba cytomegalovírusová 235
choroba potransplantačná lymfoproliferatívna 264
chrapoty na bázach pľúc symetrické 46
Chronická renálna insuficiencia 266

I

ibopamid 124
Identifikácia darcu 170
impella 146
implantácia kardiostimulátora 130
implantácia umelého srdca 147
imunizácia aktívna 228
imunoadsorpcia 119, 211
imunofilín 197
Imunoglobulíny 209
imunoglobulíny monoklonálne 195
imunosupresia udržiavacia (chronická) 191
Imunosupresívna liečba 189
Incidencia SZ 33
incidencia NSS 65
indapamid 88
index skóre pohybu stien 49
indikácia resynchronizaenej liečby 134
indikácie telesného tréningu 81
indikácie transplantácie srdca 163
infekcia cytomegalovírusová 235, 249
infekcia vírusom Epstčina-Barrovej 234
Infekcie 223
infekcie aspergilové 239
infekcie baktériové 230
infekcie kandidové 238
infekcie mykotické 238
infekcie protozoárne 240
infekcie vírusové 234
infekcie vyvolané Kochovým bacilom (Mycobacterium tuberculosis) 233
infliximab 117
inhibítory ACE 67
Inhibítory angiotenzín konvertujúceho enzýmu 94
inhibítory antidiuretického hormónu 89
inhibítory fosfodiesterázy 125
inhibítory kalcineurínové 197, 273
inhibítory neutrálnych endopeptidáz 116
inkompetencia chronotropná 277
inkompetencia trikuspidálnej chlopne 256
Inotropná a inodilatačná liečba 123
insuficiencia chronická renálna 266
insuficiencia mitrálna 140
interakcie liekové 77
interleukín 1 40
interleukín 6 40
Intervenená a chirurgická liečba 128
Invazívne vyšetrenia 52
inzulty iniciálne 249
iradiácia celotelová 211
iradiácia totálna lymfoidná 212
irbesartan 99, 100

J

jednotky srdcového zlyhávania ambulantné 82
jednotky Woodove 164

K

Kalcineurínové inhibítory 197
kandesartan 98, 100, 101
kandidáti urgentní 166
kandidóza diseminovaná 238
kanreonát 89
kapacita záťažová 81
kaptopril 96
kardiomegália 46, 47
kardiostimulácia 255
kardiostimulátor biventrikulárny 130
Kardiovaskulárna morbidita po transplantácii srdca 242
kardiovertery implantabilné 68
karty donor 157
karvedilol 106
kašeľ 46
katecholamíny 124
katéter Swannov-Ganzov 53
klasifikácia 30
klasifikácia funkčná 277
klasifikácia podľa NYHA 30
Klinická manifestácia rejekcie 217
klinika denná 82
klopidogrel 121
kolchicín 274
komplikácie chirurgické 258
konivaptán 89
kontraindikácia podávania digoxínu 92
kontraindikácie telesného tréningu 81
kontraindikácie transplantácie srdca 163
kontraindikácie vylueujúce odber orgánov od darcu na úeely transplantácie 171
kontrola frekvencie 59
konzílium transplantačného centra 159
Kortikoidy 204
kortizol 204
kresba pľúcna cievna 47
kritériá na stanovenie mozgovej smrti 161
Kritériá pre darcu srdca a výber vhodného príjemcu 172
kvalita života 55, 81
Kvalita života 186
kyselina acetylosalicylová 121,122
kyseliny omega-3-polynenasýtené mastné 68

L

látka echokontrastná 49
látky antiproliferačné 201
legionely 232
Legislatíva orgánových transplantácií 157
legislatíva Slovenska 157
levosimendan 125
liečba 76
liečba anticytokínová 117
liečba antikoagulačná 59, 120
liečba antimikróbová 228
liečba antitrombotická 120
liečba CRR 146
liečba farmakologická 77, 84
liečba fibrilácie predsiení ablačná 62
liečba chirurgická 77, 128
liečba imunologická 117
liečba imunosupresívna 189
liečba indukená 190, 219
liečba inodilatačná 123
liečba inotropná 123
liečba intervenená 77, 128
liečba intervenená a chirurgická 251
liečba nefarmakologická imunomodulačná 118
liečba nefarmakologická konzervatívna 77
liečba protidoštieková 121
liečba protizápalová 117
liečba resynchronizačná 130 - 134
liečba vazodilatačná 113
lieky štandardné indukené 191
lisinopril 96
Listeria monocytogenes 231
lixivaptán 89
losartan 99, 101

M

malignity 263
manifestácia rejekcie klinická 217
Mechanické podporné systémy 144
mechanizmus "cyklosporínovej" hypertenzie 242
Metabolické zmeny 271
metóda tkanivového dopplerovského zobrazenia 49
metódy eliminačné 128
metódy intravaskulárne podporné 145
metódy rádionuklidové 51, 219
metoprolol s pomalým uvo3oovaním (sukcinát) 106
metotrexát 203
metylprednizolón 204
milrinón 125
monitoring cytoimunologický 219
Monitorovanie rejekcie 218
monitory implantabilné 85
morbidita 104
mortalita 104
Mortalita 34
mortalita na SZ 34
muromonab-CD3 195
mykobaktérie 233
mykofenolát mofetil 201
mykofenolát nátrium 202
mykoplazmy 233
Mykotické infekcie 238
myokard hibernujúci 138
myokard viabilný 138

N

nádory kože 265
nádory pľúc 265
Náhla srdcová smrť a srdcové zlyhávanie 65
náhrada biologického srdca srdcom umelým 24
Najčastejšie používané skratky 9
nález fyzikálny 46
napínanie kardiomyocytov 41
náplo jugulárnych vén zvýšená 46
Natriuretické peptidy 51
Nefarmakologická konzervatívna liečba 77
nefrotoxicita 266
nefrotoxicita funkená 267
nefrotoxicita chronická 267
Nekardiálna chirurgia po transplantácii srdca 281
neseritid 114
nebivolol 106
nifedipín 114
nitroglycerín 114
nitroprusid 114
nitrovazodilatátory 113
nokardie 232
nonrespondéri 136

O

objavenie cyklosporínu 22
obmedzenie a kontrola príjmu tekutín 79
obraz po transplantácii srdca elektrokardiografický 180
Obsah 5
očkovanie 79, 228
očkovanie 228
odhad rizika NSS 66
odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel matvych darcov 160
odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov 159
odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek 158
odpoveď systémová zápalová 40
okno transplantačné 165
omapatrilát 116
opatrenia režimové 78
operácia Batistova 142
ortopnoe 45
Osteoporóza 268

P

pacienti s ischemickou kardiomyopatiou a s angina pectoris 139
pacienti s ischemickou kardiomyopatiou bez angina pectoris 139
pankreatitída akútna 281
Patogenéza 38
pentoxifyilín 118
peptid átriový natriuretický (ANP - typ A) 40
peptid mozgový natriuretický (BNP - typ B) 40
peptid natriuretický typ C (CNP) 40
peptidy natriuretické 40
perspektívy transplantácie srdca 24
pimobendan 125
plastika mitrálnej chlopne Alfieriho 141
Plazmaferéza a iradiácia 210
pľúcna hypertenzia 164
Pneumocystis carinii 239
pneumónie pneumocystové 239
podpora zlyhávajúceho srdca aktívna mechanická 144
pohyb septa, paradoxný 132
pokles bázy srdca 49
polyfarmakoterapia 77
poruchy energetického metabolizmu 42
poruchy prenosu signálov z betaadrenergných receptorov 42
Poruchy rytmu 253
poruchy v celulárnom transporte kalcia 41
poruchy vedenia 253
postup pri úmrtí 158, 160
postupy konzervatívne nefarmakologické 77
použitie polyklonálnych antilymfocytových proti­látok 194
pravidlo "eistých rúk" zdravotníckych pracovníkov 227
Predhovor 15
prednizón 204
prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi 160
Prevalencia 32
Prevencia náhlej srdcovej smrti 67
prevencia náhlej srdcovej smrti nefarmakologická 68
prevencia NSS primárna 68
Prežívanie 34
príčina smrti po HTx 185
príjem alkoholu 79
Príjemca 162
princíp predpokladaného súhlasu 157
princíp vyjadreného súhlasu 157
princípy imunosupresívnej liečby 190
príznaky srdcového zlyhávania 45, 46
profylaxia preemptívna 236
Prognóza SZ 72
Prognóza po HTx 184
Prognóza a kvalita života po transplantácii srdca 184
prognóza dlhodobá 72
Prognóza kandidátov a časovanie transplantácie 165
prognóza strednodobá 72
Programová ambulantná starostlivosť 82
programy transplantačné 157
prostacyklín 115
protilátky antilymfocytové 174, 194
protilátky proti receptoru pre interleukín 2 196
Protizápalová a imunologická liečba 117
protokol antirejekený (záchranný) 193
Protozoárne infekcie 240
psoralén 8-MOP 211

R

Rádionuklidové techniky 51
ramipril 96
rapamycín 206
reflux hepatojugulárny 46
Refraktérne srdcové zlyhávanie 151
regurgitácia po HTx trikuspidálna 182
regurgitácia trikuspidálna 256
Rehabilitácia a telesný tréning 277
Rejekcia 214
rejekcia celulárna 214
rejekcia humorálna 216
rejekcia hyperakútna 217, 258
rejekcia potransplantačná 189
rejekcia protilátkami mediovaná 216
Rekonštrukcia geometrie ľavej komory 141
Rekonštrukcia mitrálnej chlopne 140
remodelácia 43
remodelácia ľavej komory 133
remodelácia predsiení 58
Resynchronizačná liečba 130
retencia tekutín 107
Revaskularizácia 138
rezonancia nukleárna magnetická 51, 219
Riziková stratifikácia 66
Röntgenové vyšetrenie hrudníka 47
Rutinné laboratórne vyšetrenia 51

S

sartany 100
scintigrafia táliová perfúzna 51
selfmonitoring 79
senzitizéry kalciové 125
sirolimus 206
Skratky 9
Skratky citovaných odborných štúdií 12
skúška špecifická krížová 174
smrť mozgová 158
smrť náhla srdcová 65
soor 238
spironolaktón 89, 111
spôsoby telesného tréningu 81
spracovanie dopplerovských meraní matematické 50
stafylokoky 230
Starostlivosť o kandidáta transplantácie srdca 167
starostlivosť o pacientov s fibriláciou predsiení pri srdcovom zlyhávaní 59
starostlivosť peroperačná 282
starostlivosť pooperačná 282
starostlivosť programová ambulantná 82
statíny 118, 272
stimulácia betaadrenergná 103
stimulácia sympatikového systému 38
stratégia kontroly frekvencie fibrilácie predsiení 60
stratégia kontroly rytmu 59
streptokoky 231
syndróm cytokínový 194, 195
syndróm cytomegalovírusový 235
syndróm metabolický 273
syntéza ANP 40
syntéza BNP 40
systém opting-in 157
systém opting-out 157
systém reníno-angiotenzíno-aldosterónový 60
systémy extrakorporálne 145
systémy implantovate3né elektrické 146
systémy intravaskulárne 145
systémy parakorporálne 146
systémy pasívne podporné 148, 149
systémy prognózy skórovacie 72
systémy srdca mechanické podporné 144
štúdia framinghamská 32, 33, 34
štúdia rotterdamská 33
štúdie na liečbu SZ 106

T

tachydysrytmie 254
tachykardie 255
takrolimus 197, 198
talidomid 118
Target of rapamycin inhibítory 206
Telesný tréning 79
telmisartan 99
terapia pulzná 205
Terapia rejekcie 219
terminológia 29
test chôdzou šesťminútový 54
test kardiopulmonálny záťažový 54, 279
test vstupný záťažový 278
tolvaptán 89
tomografia komputerizovaná 51
torasemid 87
toxicita digitalisová 92
Toxoplasma gondii 240
toxoplazmóza 240
trandolapril 96
transplantácia srdca bikaválna 176
transplantácia srdca heterotopická 176
transplantácie - legislatíva 157
transplantácia srdca biatriálna 176
tréning telesný 79, 279
Trikuspidálna regurgitácia 256
tromboembolizmus 120
tumor nekrotizujúci faktor 40, 41
tumory solídne 265

U

účinky inhibítorov angiotenzín konvertujúceho enzýmu hemodynamické 94
účinok diuretík hemodynamický 86
účinok diuretík neuroendokrinný 86
Ultrafiltrácia 128
únava 107
únava pri záťaži 46
ureenie koncentrácie BNP 51
ureovanie smrti 160
urodilatín 40
Úvod 17

V

valsartan 99, 101
vaskulopatia štepu 260
Vaskulopatia štepu 247
Vazodilatačná liečba 113
vazopresín 89
včasná pooperačná rehabilitácia 278
ventrikulektómia ľavej komory parciálna 142
ventrikulografia 53
ventrikulografia rovnovážna rádionuklidová 51
verapamil 114
Vírusové infekcie 234
vplyv inhibítorov ACE na symptómy srdcového zlyhávania 94
výber páru darca - príjemca 173
Výber, indikácie a kontraindikácie 162
výchova pacienta zdravotná 78
výmena plazmy 210
vyšetrenia rutinné biochemické 51
vyšetrenia rutinné hematologické 51
vyšetrenie darcu 171
vyšetrenie darcu na prítomnosť infekcie 226
vyšetrenie echokardiografické 48, 218
vyšetrenie koronarografické 53
vyšetrenie predoperačné 282
vyšetrenie spiroergometrické 73
význam fibrilácie predsiení u chorých so srdcovým zlyhávaním prognostický 59
význam kongescie pri chronickom srdcovom zlyhávaní 84
vzhľad chorých 46

W

warfarín 121

X

xenotransplantácia 24

Z

základ liečby CHSZ 67
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 576/2004 Z. z. 158
zamestnanie 79
Záťažové vyšetrenia 54
záznam dopplerovský 49
Zdravotná výchova pacienta 78
zhoršenie srdcového zlyhávania 107
zloženie stravy 79
zlyhanie štepu nešpecifické 185
zlyhávanie srdcové 32, 45
zmeny metabolické 271
zmeny pri srdcovom zlyhávaní molekulárne a subcelulárne 41
znaky 45
Znaky a príznaky 45
zníženie príjmu sodíka 78

Ž

život sexuálny 79