Nekognitívna symptomatikashopherba

 

Úvod

1 Demencia

1.1 Definícia demencie a aktuálna klasifikácia demencií   
1.2 Etiologické a epidemiologické aspekty

1.3 Psychopatologický obraz demencie

2 Nekognitívna psychopatologická symptomatika

 

2.1 Vymedzenie pojmu       
2.2 BPSD  
2.2.1 Triedenie BPSD      
2.2.2  Frekvencia výskytu jednotlivých foriem BPSD  
2.2.3  Patogenéza BPSD     
2.2.4  Psychometrické nástroje

3  Apatia

3.1 Neurobiológia apatie  
3.2  Typy apatie    
3.3  Škály a dotazníky používané pri diagnostike apatie

4  Agitovanosť

4.1  Klinické súvislosti   
4.2  Dotazníky a škály používané pri diagnostike agitovanosti 
4.3  Typológia agitovanosti   
4.4  Etiológia a neurobiológia agitovanosti  
4.5  Diferenciálna diagnostika agitovanosti

5  Agresivita

5.1  Biológia agresivity  
5.2  Typy agresívneho správania 
5.3  Agresivita pri demencii vo vyššom veku
5.4  Neurobiologické štúdie agresivity pri demencii 
5.5  Predikcia agresívneho správania u pacientov s demenciou
5.6  Škály používané pri diagnostike a hodnotení agresivity

6  Záver

7  Klinická prierezová štúdia

7.1  Ciele a metodika 
7.2  Výsledky 
7.3  Diskusia

8  Zhrnutie

Literatúra

Súhrn