V priebehu rokov 1991 – 2006 som sondoval zopár vybraných medicínskych tém, ktoré si zasluhujú čas od času revokáciu, prípadne korekciu, alebo ktoré ešte vôbec nepre­nikli do povedomia, lebo ich na brehy medicíny vyniesli takpovediac až nečakané vlny „cunami“ turbulentného vedomostného príboja. Niektoré z nich skropili pôdu neurológie, na ktorej pôsobím, iné majú viac–menej zovšeobecňujúci dosah. Tieto námety rekognoskujú územie lekárstva vo vzťahu k jeho histórii, vyspelosti, vývoju, ako aj z hľadiska zodpovednosti jeho dejateľov – pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Mapujú vzťahy a väzby medzi myslením, cítením a konaním lekára a postavením pacienta z pohľadu diagnostického, liečebného, prognostického, ale aj právno–spoločenského. Stali sa etickými piliermi lekárskeho cechu.

Obsah jednotlivých pojednaní odhaľuje ich kvintesenciu, pričom vhľadom na dynamiku problematiky práve ponúkané pohľady, postupované postoje a názory nepredstavujú žiadne petrifikované imperatívy. Preberané témy samy nastolujú otázniky alebo výkrič­níky, pričom jestvujúci stupeň ich riešenia prináša aktuálnu katarziu. Keďže jednotlivé príspev­ky majú spoločného eticko–spoločenského spoločného menovateľa, alebo boli publikované nepravidelne a v rôznych periodikách, zdalo sa nám užitočné zoskupiť ich na jednej ploche, ktorou je tento zväzok. Urobili sme tak vďaka ústretovosti redakčnej rady Vydavateľstva zdravotníc­kej literatúry Herba, spol. s r.o. v Bratislave po ich cizelova­nom stmelení.

Bude nám potešením, ak sa stanú užitočnými, vecne inšpirujú­cimi a evokujúcimi pre čitateľa, ktorý si pre ne ukrojil zo svojho času.

Peter Kukumberg