V zdravotníckom vydavateľ­stve Herba sme pred dvomi rokmi vydali knihu doc. Kokavca Vývojová dysplázia bedrového kĺbu, ktorá si získala pozornosť širokého okruhu čitateľov. Každá kniha otvára nielen novú bránu poznania, ale prináša aj nové smerovania. Doc. Kokavec ďalším svojim dielom vstupuje do prúdu s najmodernejšími trendmi pediatricko-ortopedického smerovania. Sme radi, že vydavateľstvo Herba je aj pri tomto jeho významnom počine.

Predkladáme kandidátom na získanie špecializácie v odbore ortopédia, ale aj graduovaným odborníkom so špecializáciou ortopédia, pediatria, ako aj širokej lekárskej verejnosti prvú časť Aktualít z pediatrickej ortopédie. Od vydania prvotiny v slovenskom písomníctve z problematiky detskej ortopédie uplynulo už 7 rokov. Ortopédia sa medzitým stala špecializovanejšou, zmodernizovali sa mnohé diag­-nostické a liečebné postupy. Zmenil sa aj nadhľad všeobecného ortopéda nad problematikou pediatrickej ortopédie. Určite k tomu prispeli osobné kontakty s významnými osobnosťami Európskej a zámorskej školy detskej ortopédie, či už pri pôsobení v exekutívnej rade Európskej pediatrickej ortopedickej spoločnosti (EPOS) alebo Medzinárodnej fede­rácie pediatricko-ortopedických spoločností (IFPOS). Nadhľad ortopéda vystriedala pokora voči prírode, medicíne a vzdelaniu.

Zámerom autora nie je vydať komplexnú učebnicu pediatrickej ortopédie. Autor pod vplyvom 9. vydania Orthopaedic knowledge update pod patronátom American academy of orthopaedic surgeons sa rozhodol spracovať čo najviac aktuálnych poznatkov sústredených do niekoľkých vybraných kapitol z pediatrickej ortopédie. Veríme, že sa nám čoskoro podarí túto učebnicu vydať aj v elektronickej forme a sprístupniť ju zdarma všetkým členom Slovenskej ortopedic­kej a traumatologickej spoločnosti. Úlohou ostáva uvedené poznatky pravidelne aktualizovať.

Priaznivé hodnotenia rukopisu tejto publikácie recenzentami nás oprávňujú predpokladať, že poslanie knihy a ciele autora sa úspešne naplnia.

V Bratislave 2010

Doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
vedúci redaktor