Kognitívne poruchyPredhovor k 1. vydaniu    9
Predslov    11
Vysvetlivky    13
Použité skratky     15
Úvod     17

1 Starnutie v oblasti kognitívnych funkcií   19
1.1 Kognitívne funkcie vo vyššom veku     19


Internetový obchod ShopHerba


2 Kognitívne deficity nedosahujúce hĺbku demencie    23
2.1 Organický psychosyndróm     23
2.2 Nové koncepty     24
2.2.1 Benígna starecká zábudlivosť    24
2.2.2 AAMI     25
2.2.3 AACD    25
2.2.4 MCI     26

3 Demencie    29
3.1 Epidemiológia demencií vo vyššom veku     30
3.2 Rozdelenie demencií    31
3.3 Klasifikácia demencií     35
3.4 Diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií    37

4 Testy a škály používané v diagnostike demencií     39
4.1 Globálne testy a škály    39
4.1.1 MMSE    39
4.1.2 BDS    41
4.1.3 ADAS     41
4.1.4 ADL, IADL     41
4.2 Testy zamerané na jednotlivé kognitívne funkcie    42
4.2.1 Pamäť     42
4.2.1.1 Krátkodobá pamäť     42
4.2.1.2 Dlhodobá pamäť     43
4.2.1.2.1 Explicitná (deklaratívna) pamäť   43
4.2.1.2.2 Implicitná (procedurálna) pamäť    45
4.2.2 Pozornosť a exekutívne funkcie    46
4.2.3 Vizuopriestorové funkcie    47

5 Najčastejšie demencie vo vyššom veku    49
5.1 Alzheimerova choroba     49
5.1.1 Klinický obraz Alzheimerovej choroby    50
5.1.2 Etiopatogenéza Alzheimerovej choroby   54
5.1.2.1 Senilné plaky    55
5.1.2.2 Amyloid      55
5.1.2.3 Neurofibrilárna degenerácia     56
5.1.2.4 Tau-proteín    57
5.1.2.5 Presenilíny     58
5.1.2.6 Apolipoproteín E   59
5.1.2.7 Cholesterol     61
5.1.2.8 Glutamát    62
5.1.2.9 Apoptóza    63
5.1.2.10 Nervový rastový faktor     65
5.1.2.11 Neurotransmitery    66
5.1.3 Diagnostika Alzheimerovej choroby     67
5.1.4 Predklinické štádiá Alzheimerovej choroby     70
5.2 Vaskulárna demencia    72
5.2.1 Etiopatogenéza vaskulárnej demencie     74
5.2.2 Klinický obraz vaskulárnej demencie    77
5.2.3 Diagnostika vaskulárnej demencie    77
5.2.4 Rizikové faktory pre vznik vaskulárnej demencie, prevencia     81
5.3 Subkortikálna demencia     82
5.4 Frontotemporálna demencia     82
5.5 Demencia s Lewyho telieskami     85
5.6 Zmiešané demencie     87

6 Terapia demencií     89
6.1.Farmakologická terapia demencií     89
6.1.1 Terapia kognitívnej psychopatologickej symptomatiky     90
6.1.1.1 Nootropiká     90
6.1.1.2 Vazoaktívne látky a hemoreologiká     91
6.1.1.3 Antioxidanty (cytoprotektíva)    91
6.1.1.4 Farmaká ovplyvňujúce neurotransmisiu    93
6.1.1.5 Ostatné farmaká na liečbu kognitívnej symptomatiky     96
6.1.1.6 Perspektívy terapie kognitívnej symptomatiky     97
6.1.2 Terapia nekognitívnej (behaviorálnej) psychopatologickej symptomatiky     98
6.1.3 Niektoré špecifiká farmakoterapie demencií    99
6.2 Nefarmakologická terapia demencií    100
6.2.1 Udržiavanie zachovaných schopností a zručností     100
6.2.2 Úprava prostredia     101
6.2.3 Špecializované psychoterapeutické postupy    102
6.2.4 Starostlivosť o telesné zdravie    102

7 Prevencia demencií    103

8 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pri  demenciách     105
8.1 Ošetrovanie chorých s demenciami    105
8.2 Opatrovanie chorých s demenciami v domácom prostredí     107

9 Delírium    111
9.1 Klinický obraz    111
9.2 Vývoj pojmu     116
9.2.1 Akútny exogénny reakčný typ     116
9.2.2 Prechodový syndróm     117
9.2.3 Defektový syndróm     117
9.3 Etiopatogenéza delíria     118
9.3.1 Patogenetické mechanizmy vzniku delíria     119
9.4 Diagnostika delíria     122
9.5 Terapia delíria     125
9.5.1 Farmakologická terapia     126
9.5.2 Nefarmakologická terapia     128

10 Organický amnestický syndróm     129
10.1 Klinický obraz a diagnostika     130
10.2 Konfabulácie     132
10.3 Terapia organického amnestického syndrómu    . 133

Záver     135
Literatúra     137
Register     149