Register knihy Vývojová dysplázia bedrového kĺbu. Diagnostika a liečba na princípoch vývojovej kineziológie

A
acetábuloplastika 44
acetabulum 10, 15, 30
analýza kineziologická 88
anamnéza rodinná 20
anteverzia femorálna 21
antisepsa 9
aparát lokomočný 33
artrogram 44
artrogrypóza 18, 27
asymetria trupu 55, 101
autoštep kostný 11

B
balenie abdukčné 100
balenie novorodencov 36
báza oporná 52, 58, 65
bolesť 47, 49

C
centrum osifikačné 16
centrum osifikačné akcesórne 19
cieva 46
CNS 52
coxa valga 44

D
DDH 13
deformita kĺbu 13
deformita kolien 21
diagnóza DDH 26
diagnóza neskorá 28
dislokácia kĺbu 18
dlaha Rosenova 36
dĺžka končatín 26
došľapovanie 26
dotyk 58
držanie hlavy 54
držanie tela 76, 79
Dupuytren 9
dvíhanie hlavy 53
dysplázia acetabulárna 13, 20
dysplázia kĺbu bedrového 48
dysplázia kĺbu vývojová 13
dysplázia koxy 13
dysplázia reziduálna 38
dysplázia reziduálna femorálna 43
dysproporcia fetálno-pelvická 21
dystónia fyziologická 57

E
epidemiológia DDH 24
epifýza 16, 31
etiológia DDH 20
extenzia 39
extrarotácia končatín 22

F
faktor konštitučný 20
faktory rizikové DDH 23
femor 10
fixácia optická 56
flexia kolien 22
foramen obturatum 34

G
genetika DDH 20

H
hernia ingvinálna 21
Hippokrates 9
hlava femoru 16
hodnotenie výsledkov liečby 48
hormóny pohlavné 21
hyalín 16
hybnosť 45, 50
hyperlordóza 28
hypertonus akrálny 99

CH
chôdza 63
chôdza kvadrupedálna 84
chrbtica 69
chrupka acetabulárna 15
chrupka artikulačná 16, 44
chrupka Y 15
chyby lekára, strmene 38
chyby rodičov, strmene 38

I
imobilizácia 46
incidencia DDH 24
index acetabulárny 34, 35
instabilita kĺbu 14

J
jadro osifikačné 31
jama acetabulárna 16

K
kazuistika 87, 93
kineziológia vývojová 50, 74
kľak vzpriamený 63
kĺb bedrový 9, 13, 15, 31, 48
kĺb členkový 86
kĺb kolenný 86
kĺb reponovaný 39
komplikácie liečby DDH 43
kontakt 52
kontraktúra 22
kontraktúra flexná 26
kontraktúra v koxe 34
kosť pubická 16
kosť supraacetabulárna 11
koxa 13
koxartróza 25
krívanie 26, 49
kríž osový Ombredanov 35
krok 63
krytie chrupkovité 29
kyfóza 54

L
labrum acetabula 15
labrum hypertrofované 28
laxicita kĺbová 21
laxicita ligamentózna 38
lezenie 63
liečba DDH 36
liečba, hodnotenie výsledku 48
liečba, návrh 75
ligamentum teres 28
limbus hypertrofovaný 28
línia Shentonova 43
Lister 9
lokomócia 61
lokomócia reflexná 75
lordóza 26, 54
Lorenz A. 9
luxácia 38
luxácia kĺbu 9
luxácia kĺbu vrodená 13

M
m. adductor longus 28
m. iliopsoas 22
manéver Ortolániho 10
meningomyelokéla 18
meradlo Mooseho 34
metaplázia fibrózna 44
metóda Paciho-Lorenzova 10
metóda Pavlikova 18
metóda skríningová 29
model motorický 51
model reflexnej lokomócie 79
morbus Perthes 75
motorika 50
motorika ideálna 51
motorika jemná 51
myelodysplázia 27, 38

N
nekróza aseptická 17, 45
nekróza aseptická hlavy femoru 37
nekróza hlavy femoru 38
nekróza tlaková 44
neolimbus 18
nerovnováha svalová 100
neuropatia n. femoralis 38
nohavičky plienkové 36
nohavičky Poštolkove 76
novorodenec, vyšetrenie 30

O
obdobie intrauterínne 21
obdobie perinatálne 22
obdobie postnatálne 22
obrna detská mozgová 75
oligohydramnion 21
ontogenéza motorická 50, 52
ontogenéza posturálna 52
ortopédia 32
osifikácia 16
osteoplastika striešky 11
osteotómia Degova 44
osteotómia Chiariho 44
osteotómia panvy 11
osteotómia Pembertonova 44
osteotómia skracovacia 11
osteotómia Sutherlandova 44
osteotómia Tonnisova 45
otáčanie dieťaťa 59
otáčanie reflexné 79, 80, 102
otáčanie reflexné, schéma 85

P
panva matky 23
paralelogram Kopitsov 35
paréza cerebrálna 38
paréza plexus brachialis 38
patogenéza DDH 23
perinka Frejkova 24
pes calcaneovalgus 26
pes equinovarus 21
plagiocefália 26
plasticita CNS 66
platnička rastová 17
plávanie 60
plazenie 79
plienka 24, 36
plikácia kapsuly 40
Plutarchos 9
pohyb 51, 55
pohyb izolovaný 58
pohyb plodu 13
pohyby koordinované 58
poloha femoru 23
poloha humánna 39
poloha kĺbu 53
poloha končatín 13
poloha Lauensteinova 43
poloha na bruchu 52
poloha na chrbte 56
poloha na štyroch 62
poloha stabilná 59
poloha šermiara 56
poloha tela 51
polohovanie 99
poranenie Y chrupky 44
porucha hybnosti 50
porucha rastu, klasifikácia 47
poruchy rastu 45
postavovanie 63
postup liečebný 33
pôrod 52
pôrod rezom cisárskym 21
pravdepodobnosť postihnutia 20
prax 99
prekrvenie 46
princíp lopkomócie 77
príznak Barlowov 27
príznak hrebeňa 27
príznak Ortolaniho 18, 27
príznak prelupnutia 27
program pohybový 50
punktum fixum 59
puzdro kĺbové 13, 28

R
rádiológia 33
rast 45
rast chrupky 20
rast kosti 16
reaktibilita posturálna 77
real-time usg 29
reč 61
redukcia kĺbu bedrového 36
reflex 51
reflex Moorov 55
reflex objímací 55
reflex šijový 57
reflex vzpriamovací 57
relaxín materský 21, 25
reluxácia kĺbu bedrového 48
remence na repozíciu 11
repozícia 46
repozícia hlavy femoru 18
repozícia kĺbu 10, 39
repozícia otvorená 40
repozícia zatvorená 38
rez cisársky 21
rez Smith-Petersenov 40
rőntgen 29
rovnováha 59, 79
rtg vyšetrenie 29
ryha kožná 26

S
sála operačná 9
sed 62
sed šikmý 86
Semmelweis 9
signe de ressault 27
skóre D’Aubigneho 49
skrátená končatina 26
skríning povinný 33
skúsenosti praktické 99
slza acetabulárna 34
sonografia 27, 29
spika sadrová 10, 39
státie 63
stoj, báza oporná 73
stred hlavy femoru 34
stres test 30
strieška kostná 29
strieška osteoplastická 11
strmene Pavlikove 37
subluxácia 38
súhra ruka-oko-ústa 58
súhra svalová, otáčanie 82
svalstvo gluteálne 31
svaly fázické 60, 74
svaly posturálne 60
svaly tonické 74
syndróm Ehlersov-Danlosov 21, 38
syndróm Marfanov 21
syndróm vývojovej dysplázie 9
synergia svalov 58

Š
šelest repozičný 26
škola morfologická 29
škola sonografická dynamická 29

T
ťažisko tela 65, 79
teratológia 18
test Elyov 26
test Le Dalmaniho 11
test Oberov 26
test Thomasov 26
test Trendelenburgov 26
tlak 21
tlak vnútrokĺbový 40
torticolis 21
trakcia 39
trimenon 51
trochanter altus 46
trochanter veľký 16
tulenenie 61
typ sonografický 31

U
uhol acetabulárny 34
uhol alfa 29
uhol beta 29
uhol CE 34, 43
uhol Sharpov 35, 43
uhol Wibergov 35
úchop 57
úchop laterálny 71
uchopenie predmetu 59
ultrazvuk, vyšetrenie 29
usg 29

V
vek rizikový 20
vek vysoký 46
vyhláška MZ SR 33
vykĺbenie koxy 13
výsledok liečby 48
vyšetrenie klinické 24, 26
vyšetrenie motoriky 90
vyšetrenie rádiologické 24
vývoj dieťaťa 52, 66
vývoj embryonálny 52
vývoj kĺbu 15
vývoj motorický 87
vývoj vnútromaternicový 13
vzdialenosť „d“ 34
vzdialenosť „h“ 34
vzpriamenie trupu 62
vzpriamovanie sa 79

Z
zákon Wolfov 37
zakrivenie chrbtice 53
záťaž 52
záťaž kĺbu 16
zhyb 13
zmena polohy 55
znamenie Galeazziho 26