Nie je to ani 10 rokov, čo v Zdravotníckom vydavateľstve Herba v Bratislave začala vychádzať Malá lekárska knižnica pozostávajúca z  postgraduálne orientovaných odborných publikácií pre lekárov 1. kontaktu, no nielen pre nich, ale aj ďalších odborných lekárov v praxi. Publikácie z tejto zbierky mali u nás dobrý ohlas a odbyt, takže niektoré sme museli v krátkom čase vydať v reedícii. V súčasnosti prekročil počet zväzkov tejto edície druhú desiatku a pre budúce roky sa pripravuje ďalších 7 – 8 nových titulov.

Napriek týmto úspechom pociťujeme vo vydavateľstve, ale aj v širšej lekárskej verejnosti, potrebu pokryť takýmito publiká­ciami aj ďalšie oblasti lekárskej praxe. Máme na mysli v prvom rade stomato­lógiu. Táto významná lekárska disciplína, ktorá u nás tvorí asi tretinu všetkých ambulantných lekárskych výkonov, je až neuveriteľne chu­dobná na odbornú časopiseckú, knižnú a elektronickú literatúru vydávanú v slo­venskom jazyku od slovenských autorov. Preto si naše vydavateľstvo dovolilo osloviť popredného slovenského stomatológa, vedca a pedagóga doc. MUDr. Ivana Erdelského, CSc., mim. prof., prednostu Ka­tedry stomatológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratisla­ve, aby sa podujal uvedený nedostatok odstrániť. Ďakujeme mu za pochopenie a láskavosť, s akými sa podujal napísať veľmi aktuálnu stomatologickú príručku o náhlych stavoch pre zubných lekárov v praxi. Zhrnul do nej svoje odborné, vedecké i pedagogické poznatky a praktické skúsenosti.
Kniha sa člení na niekoľko častí. V prvej sú úvodné kapitoly a problematika bolesti. Naj­rozsiahlejšia časť systematicky pojednáva o stavoch a syndró­moch, s ktorými sa stomatológ najčastejšie stretáva a ktorých riešenie často kladie na lekára mimoriadne nároky. Rozoberá sa tu ich definícia, klasifikácia, klinický priebeh, diagnostika a dife­renciálna diagnostika, terapia, prognóza a prevencia. V závere knihy nájdeme vyšetrované a refe­renčné biochemické a hemato­logické hodnoty. Relatívne samostatnou, ale veľmi cennou časťou je abecedný zoznam stomatologických pojmov a hesiel. Knihu uzatvára register pre ľahšiu orientáciu čitateľa a zoznam použitej časopiseckej, knižnej a elektronickej literatúry.
Ďakujeme autorom i recenzentom za vydarené dielo, rovnako aj ďalším pracovníkom vydavateľstva, ktorí k tomu prispeli. Sme presvedčení, že táto príručka obohatí slovenskú stomatologickú spisbu a bude dobrou pomôckou kolegom stomatológom v ich každodennej záslužnej a obdivuhodnej odbornej práci. Veríme, že v tejto publikácii nájdu nemálo odborných informácií i lekári iných odborov, študenti medicíny a ďalší zdravotnícki pracovníci.

V Bratislave 2008   

doc. MUDr. Marián Bernadič, CSc.
odborný redaktor
MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor

Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby