Predhovor
Úvodné slovo
Problematika bolesti v zubnom lekárstve
Všeobecná časť


Internetový obchod ShopHerba


1 Anestézia v zubnom lekárstve
1.1 Lokálne anestetiká
1.2 Lokálna a zvodová anestézia v čeľusti
1.2.1 Lokálna anestézia v čeľusti
1.2.2 Zvodová anestézia v čeľusti
1.3 Lokálna a zvodová anestézia v sánke
1.3.1 Lokálna anestézia v sánke
1.3.2 Zvodová anestézia v sánke
1.4 Postanestetické komplikácie
1.4.1 Postanestetické komplikácie lokálne
1.4.2 Postanestetické systémové komplikácie
1.4.2.1 Toxické reakcie
1.4.2.2 Alergické reakcie
1.4.3 Testovanie precitlivenosti na lokálne anestetiká
1.4.4 Opatrenia pri ošetrovaní alergikov
2 Komplikácie ošetrenia v zubnom lekárstve
2.1 Obehové komplikácie
2.2 Respiračné komplikácie
2.3 Neurologické poruchy
2.4 Alergická a anafylaktická reakcia
3 Ošetrenie pacienta v antitrombotickej terapii
3.1 Antiagregačná liečba a stomatologický pacient
3.1.1 Antiagregačná liečba
3.1.2 Indikácie antiagregačnej liečby
3.1.3 Antiagregačná liečba a stomatologické ošetrenie pacientov
3.2 Antikoagulačná liečba a stomatologický pacient
3.2.1 Antikoagulačná liečba
3.2.2 Indikácie heparínov
3.2.2.1 Monitoring liečby heparínom
3.2.3 Nepriame antikoagulanciá
3.2.3.1 Monosti vykonania extrakcií vo vzahu k antikoagulačnej liečbe
3.2.3.2 Zákroky, ktoré možno bezpečne urobiť v ambulancii praktického zubného lekára
3.2.3.3 Možné komplikácie
3.2.3.4 Možnosti farmakoterapie pacientov v antikoagulačnej liečbe
3.2.3.5 Odporúčané schémy ošetrenia rizikových pacientov
3.3 Stomatologické ošetrenie pacientov s patologickou hemostázou
3.3.1 Príprava pacienta pred stomatochirurgickým výkonom
3.3.2 Možnosti zastavenia krvácania z extrakčnej rany, profylaxia postextrakčného krvácania
3.3.3 Praktický postup v prípade jednotlivých typov koagulačných porúch
3.3.4 Medikamentózne navodené koagulačné stavy
4 Profylaxia bakteriálnej endokarditídy z hľadiska stomatológie a postup pri oetrovaní ohrozených pacientov
5 Vybavenie lekárničky ordinácie zubného lekára liekmi a prostriedkami prvej pomoci
6 Antibiotiká

6.1 Základné pojmy
6.2 Názvy antibiotík a skratky
6.3 Antibiotiká a chemoterapeutiká počas gravidity a laktácie
6.4 Dávkovanie antibiotík a chemoterapeutík dojčatám a starším deťom
6.5 Voľba antibiotík pre pacientov so zdravotným rizikom
7 Problematika stomatologického ošetrovania ien v gravidite
8 Choroby ústnej sliznice a jazyka

8.1 Úvod do diferenciálnej diagnostiky ochorenia ústnej sliznice
8.2 Povlak jazyka
8.2.1 Diferenciálna diagnostika ústnych chorôb
Vyľetrované a referenčné biochemické a hematologické hodnoty
Abecedný zoznam stomatologických pojmov a výrazov
Záver
Vecný index
Literatúra