V Malej lekárskej knižnici Vydavateľstva zdravotníckej literatúry HERBA, s. r. o., v Bratislave zameranej na postgraduál­ne neinštitucionál­ne vzdelávanie lekárov zo širokej ambulantnej i klinickej praxe vychádza ako 21. zväzok monografia o beta-talasémii z pera známej odborníčky – internistky a hematolo­gičky MUDr. Viery Fábryovej, CSc., h. doc. Na prvý pohľad by sa zdalo, že to pre našu širokú lekársku verejnosť nie je až taká významná problematika, ktorá by vyžadovala vydať postgraduál­ne zameranú publikáciu. Veď ešte donedávna sa táto choroba a jej príbuzné hemoglobinopatie u nás takmer nevyskytovali, viacej ich bolo v krajinách okolo Stredozemného mora a v nie­ktorých ázijských oblastiach. Vedecké bádanie však preukázalo, že ide o geneticky podmienenú chorobu prenášajúcu sa z pokolenia na pokolenie. V ostatných desaťročiach významná migrácia obyvateľstva zo spomínaných oblastí do iných krajín, nevynímajúc ani celú Európu, a z nej vyplývajúce zmiešané páry mužov a žien viedli cez ich potomkov k významnému rozšíreniu sa genetickej matérie podmieňujúcej beta-talasémiu. Ukázalo sa tak popri inom, že ide nielen o významný, zdravotnícky, ale aj sociálny a ekonomický problém, ktorému sa začala venovať zvýšená pozornosť. Naše vydavateľstvo preto s radosťou a ochotou sa ujalo publikovať vo forme postgraduálne zameranej knižnej príručky dielo MUDr. Viery Fábryovej, CSc., h. doc., ktorá patrí medzi priekopníkov zaoberajúcich sa etiopatogenézou, diagnostikou, liečbou a prognózou spomínanej choroby u nás. Jej práce, či už literárne, alebo prednášky na mnohých domácich a medzinárod­ných odborných podu­jatiach, sú široko známe a uznávané. Predkladaná publikácia je toho dokladom, lebo prináša aj vzácne vlastné pozoro­vania autorky z dlho­ročne sledovaného súboru pacientov s beta-talasémiou u nás. Som presvedčený, že publikácia dosiahne cieľ, ktorý si vytýčila autorka spolu s naším vydavateľstvom, a to najmä veľmi prístupnou formou priniesť čitateľom dobrý prehľad o uvedenej problematike a stať sa dobrou pomôckou pri každodennej práci hematológov, internistov, pediat­rov, genetikov, epidemiológov a ďalších zdravotníckych pra­ňcovníkov, ba i sociológov a ďalších odborníkov.

MUDr. Radko Menkyna vedúci redaktor


Predaj kníh:

SEARCH

You-tube kanál Herby

Kanál Herby