Rozpoznávanie vysokého krvného tlaku a účinná kontrola artériovej hypertenzie v populácii patria k veľmi významným ukazovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto konštatovanie má mimoriadny význam v súčasnosti, ale aj v budúcich rokoch, keďže artériová hypertenzia i pri využití nových, moderných preventívnych, diagnostických a liečebných postupov sa nestáva zriedkavejšou ani v prevalencii, ani v incidencii. Ba naopak, keďže sa predlžuje priemerný vek človeka a výskyt artériovej hyper­tenzie s vekom narastá, zväčšuje sa počet jednotlivcov s vysokým krvným tlakom.

Artériová hypertenzia pôsobí ako nezávislý rizikový činiteľ. Znamená to, že vysoký krvný tlak sám osebe, bez iných pripojených rizikových faktorov a chorobných stavov, vedie nielen k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, ale aj k zlyhaniu ďalších vitálne dôležitých orgánov a systémov. Často sa však artériová hypertenzia spája s inými, najmä metabolickými chorobnými stavmi. Rozpoznávať a adekvátne terapeuticky ovplyvňovať ich je veľmi dôležité, keďže spolu s artériovou hypertenziou ďalej významne zvyšujú kardiovaskulárne riziko pacienta.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2001 zomiera každoročne vo svete 16 miliónov obyvateľov na choroby kardiovaskulárnej sústavy, z toho choroby srdca boli v tom istom roku príčinou smrti u 7,2 miliónov ľudí. A o ďalších 20 rokov, t. j. okolo r. 2020, sa predpokladá, že kardiovaskulárne choroby spôsobia smrť každoročne až 25 miliónom a 11 miliónov z nich zomrie na koronárnu chorobu srdca.

Artériová hypertenzia patrí k hlavným rizikovým činiteľom chorobného poškodenia kardiovaskulárnej sústavy. Súčasnými terapeutickými postupmi však možno vysoký krvný tlak účinne liečiť a minimalizovať jeho následky pre ľudský organizmus. Podmienkou je včasné odhalenie artériovej hypertenzie a jej dostatočná kontrola, t. j. dosiahnutie cieľovej hodnoty krvného tlaku. Prevencia vzniku vysokého krvného tlaku súvisí s jeho etiopatogenézou, ale tú poznáme iba sčasti. Preventívne postupy vzniku artériovej hypertenzie sú preto limitované. Uplatňujú sa v rámci celospoločenských zdravotných programov zdravotnou výchovou obyvateľstva najmä v rodine a v škole. Najúčinnejšou prevenciou následkov artériovej hypertenzie je jej včasné rozpoznanie a liečba.

Cieľom, na ktorý sa predkladaná publikácia zameriava, je poskytnúť čitateľovi najmä lekárom prvého kontaktu, ale aj ďalším odborníkom základné informácie o vysokom krvnom tlaku, predovšetkým o primárnej (esenciálnej) hypertenzii. V publikácii sa rešpektujú nielen aktuálne zásady, názory a odporúčania významných európskych ustanovizní (ESH/ESC – Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardio­logickej spoločnosti z r. 2003), ale aj poznatky z kon­gresov a konferencií i stanoviská európskych a svetových autorít podľa literárnych prameňov z nedávneho obdobia. Cie­-ľom tejto publikácie je v neposlednom rade podať prístupnou formou aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii, chorobe, ktorá patrí k naj­častejším, ktoré lekár v praxi lieči. Tie sa sčasti menia, sčasti dopĺňajú prakticky z roka na rok. Preto je nevyhnutné, aby každý takýto lekár mal k dispozícii praktickú, prehľadnú publikáciu, ale aby súčasne neprestal sledovať aktuálny vývoj na tomto poli. Primárna (esenciálna) artériová hypertenzia vyžaduje spravidla celoživotnú liečbu a po celý život aj nevyhnutnú spoluprácu pacienta i lekára, ktorý nielenže rozhoduje o liečbe jednotlivého chorého, ale za jeho liečbu nesie i zodpovednosť. Preto takáto spolupráca je nevyhnutnou podmienkou účinnej kontroly vysokého krvného tlaku. Tomuto sa snaží publikácia pomáhať.

Publikácia sa delí na 4 časti. Po úvodnej – prvej časti so zoznamom skratiek je ťažisko publikácie v druhej časti, ktorá rozoberá terminológiu vysokého krvného tlaku, epidemiologické faktory, spôsoby merania krvného tlaku a klasifikáciu artériovej hypertenzie. Tretia časť sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe primárnej a sekundárnej artériovej hyperten­zie. Štvrtá časť okrem záveru uvádza odporúčanú literatúru, zoznam tabuliek, schém a obrázkov a končí registrom.

Diskutovanou témou odborných lekárskych publikácií býva terminológia, ktorá sa ustavične mení a vyvíja. V texte som sa snažila pridržiavať terminológie, v súčasnosti najviac používanej v lekárskych kruhoch (pričom som sa snažila vyhnúť žargónu)a  vo viacerých odborných monografiách publikovaných na Slovensku v posledných rokoch, ako aj slovenských názvov účinných látok, používaných Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ktoré sú považované za záväzné. Použitá terminológia nevylučuje, že sú aj iné správne slovenské ekvivalenty použitých výrazov a nemusí byť vždy v súlade s názormi odborníkov na slovenský jazyk.

Vyvinula som maximálne úsilie, aby údaje o liekoch a účinných látkach, najmä o ich dávkovaní a spôsobe použitia, nežiaducich účinkoch a kontraindikáciách ako aj o postupoch liečby zodpovedali súčasnému stavu poznatkov. Medicína sa však ustavične vyvíja a je zodpovednosťou každého ošetrujúceho lekára, aby sa oboznámil s aktuálnymi informáciami o vlastnos­tiach a použití lieku a správnosti liečebného postupu, ktorý zvolí pre individuálneho pacienta.

Moje poďakovanie patrí spolupracovníkom pod vedením doc. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., DrSVS z I. internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Kramáre, najmä prof. MUDr. Milanovi Pavlovičovi, CSc., za cenné rady,  všetkým pracovníkom Vydavateľstva zdravotníckej litera­túry Herba, s. r. o. v Bratislave za záslužný čin vydania tejto publikácie, lebo ide o závažnú problematiku, ktorej správne riešenie má prispieť k zvyšovaniu úrovne zdravotníckej starostli­vosti v našej krajine. Ďakuje editorom doc. RNDr. PhMr. Milanovi Lehkému, CSc. a Mgr. Milanovi Lehkému, posudzovateľovi prof. MUDr. A. Dukátovi, CSc., technickému redaktorovi Mgr. Štefanovi Olexymu i ďalším pracovníkom vydavateľstva, osobitne pani A. Haverlíkovej, vedúcemu redaktorovi MUDr. Radkovi Menkynovi za odborné a kvalitné spracovanie rukopisu a pracovníkom tlačiarne za vzornú realizáciu predkla­danej publikácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD.