Artériová hypertenzia predstavovala v minulosti i v súčasnosti závažný medicínsky, sociálny, ale aj ekonomický problém. Nepochybne to bude aj v budúcnosti, nakoľko so starnutím populácie sa dá očakávať nárast výskytu tejto choroby a s ňou spojených problémov, ale i riešení, ktoré prinesú nové poznatky lekárskej vedy. Preto je nanajvýš potrebné, aby všetci, ktorých sa táto problematika dotýka, samotní pacienti a ich rodinní príslušníci, ale aj lekári, najmä v prvej línii kontaktu, sestry, ako aj ďalší pracovníci v zdravotníctve i mimo neho mali k dispozícii príručku pohotovo zhŕňajúcu najnovšie poznatky o etiopatogenéze, diagnostike, liečbe, a najmä o prevencii tejto masovo sa vyskytujúcej choroby v celom svete. Preto Vydavateľstvo zdravotníckej literatúry Herba, spol. s r. o. v Bratislave privítalo iniciatívu MUDr. V. Smetanovej, PhD., pracov­níč­ky Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, spracovať túto tému ako publikáciu v edícii Malá lekárska knižnica. Tá sa zameriava predovšetkým na postgraduálne vzdelávanie pracovníkov zdravotníctva všetkých odborností, ale prináša užitočné zdravotnovýchovné rady aj pre laikov, najmä hypertonikov. Privítali sme túto iniciatívu o to viac, že autorka je uznávaná vysoko odborne erudovaná špecialistka v tejto problematike s dlhoročnou praxou

a s bohatými skúsenosťami a pedagogickou činnosťou. Vďačíme jej za vyčerpávajúce spracovanie témy, zrozumiteľné formulácie i tabuľkovú dokumentáciu a v nemalej miere aj za ústretovú spoluprácu pri tvorbe tejto publikácie, ktorá predstavuje 16. zväzok Malej lekárskej knižnice. Verím, že bude každodenným dobrým pomocníkom lekárov všetkých odborností, najmä v línii prvého kontaktu, ale aj sestier, a čo treba zdôrazniť, i samotných pacientov a ich rodinných príslušníkov v snahe správne liečiť, a najmä predchádzať artériovej hypertenzii a jej neblahým dôsledkom.

MUDr. Radko Menkyna
vedúci redaktor