Shopherba1. ČASŤ
Zoznam skratiek         9
Predhovor                 13
Úvod                15

2. ČASŤ
1.    Epidemiológia vysokého krvného tlaku        19

1.1    Základné pojmy        19
1.2    Poškodenie cieľových orgánov        20
1.3    Závery pre prax        24
2.    Etiopatogenéza vysokého krvného tlaku        25
2.1 Závery pre prax        31
3.    Meranie krvného tlaku        33
3.1    Úvodné poznámky        33
3.2    Prístrojové meranie krvného tlaku         33
3.3    Meranie kauzálneho krvného tlaku         35
3.4    Meranie krvného tlaku v domácom prostredí         42
3.5    Ambulantné dvadsaťštyrihodinové monitorovanie krvného tlaku         44
3.6    Závery pre prax         47
4.    Klasifikácia krvného tlaku        49
4.1    „Normálny“ a vysoký krvný tlak         50
4.2    Primárna (esenciálna) a sekundárna artériová hypertenzia         51
4.3    Závery pre prax         53

3. ČASŤ
5.    Diagnostika a diferenciálna diagnostika vysokého krvného tlaku        55

5.1    Pracovná diagnóza: Manifestná artériová hypertenzia         57
5.1.1    Artériová hypertenzia bieleho plášťa         58
5.1.2    Normotenzia bieleho plášťa         59
5.2    Diferenciálna diagnostika manifestnej artériovej hypertenzie – vylúčenie sekundárnej príčiny hypertenzie         60
5.3    Diagnóza: primárna (esenciálna) artériová hypertenzia         68
5.4    Faktory ovplyvňujúce prognózu         71
5.4.1    Rizikové faktory kardiovaskulárnej choroby        73
5.4.2    Poškodenie cieľových orgánov         74
5.4.3    Diabetes mellitus         75
5.4.4    Pridružené klinické stavy         76
5.4.5    Stratifikácia kardiovaskulárneho rizika         77
5.5    Závery pre prax          79
6. Princípy liečby vysokého krvného tlaku         81
6.1 Liečebné zmeny životného štýlu         84
6.2 Medikamentózna liečba artériovej hypertenzie         87
6.2.1    Diuretiká         90
6.2.2    Blokátory kalciových kanálov          92
6.2.3    Blokátory betareceptorov sympatika          95
6.2.4    Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín         100
6.2.5    Blokátory receptorov angiotenzínu II         103
6.2.6    Novšie farmaká s účinkom na systém renín-angiotenzín-aldosterón         106
6.2.7    Blokátory alfa-adrenergných receptorov         106
6.2.8    Antihypertenzíva s účinkom na centrálny nervový systém         108
6.2.9    Priame vazodilatanciá         109
6.3    Taktika antihypertenzívnej farmakoterapie         109
6.4    Antihypertenzívna monoterapia a diferenciálna farmakoterapia primárnej hypertenzie         112
6.4.1    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou srdca         114
6.4.2    Pacient s artériovou hypertenziou a cerebrovaskulárnou chorobou         116
6.4.3    Pacient s artériovou hypertenziou a chorobou obličiek         116
6.4.4    Pacient s artériovou hypertenziou a poruchou metabolizmu glukózy          117
6.4.5    Pacient s artériovou hypertenziou a dyslipoproteinémiou         118
6.4.6    Starší pacient s artériovou hypertenziou         118
6.5    Kombinovaná liečba artériovej hypertenzie         121
6.6    Taktika antihypertenzívnej liečby a vyhodnocovanie jej účinnosti         131
6.7    Artériová hypertenzia rezistentná na liečbu        133
6.8    Dodržiavanie zásad liečby a liečebného režimu – spolupráca         134
6.9    Závery pre prax        138
6.10    Tabuľky antihypertenzitívnych liekov        140
7    Sekundárne artériové hypertenzie        153
7.1    Artériová hypertenzia pri endokrinných chorobách        153
7.1.1    Primárny hyperaldosteronizmus        153
7.1.2    Feochromocytóm        156
7.1.3    Cushingov syndróm        159
7.1.4    Akromegália        160
7.1.5    Artériová hypertenzia pri poruchách funkcie štítnej žľazy        161
7.1.6    Artériová hypertenzia pri hyperparatyreóze        161
7.2    Artériová hypertenzia pri chorobách obličiek        162
7.2.1    Renoparenchýmová hypertenzia        162
7.2.2    Renovaskulárna hypertenzia        166
7.3    Artériová hypertenzia v gravidite        171
7.4    Syndróm apnoe v spánku        180
7.5    Koarktácia aorty        183
7.6    Artériová hypertenzia po farmakách a iných xenobiotikách        184
7.7    Závery pre prax        188
8    Hypertenzná kríza        191
8.1    Závery pre prax        198
9    Artériová hypertenzia a chirurgický výkon        199
9.1    Závery pre prax        202
10    Významné epidemiologické a klinické štúdie vo vzťahu k vysokému krvnému tlaku        205
10.1    Závery pre prax        217

4. časť
Záver                219
Použitá literatúra a zdroje informácií        221
Zoznam tabuliek, schém a obrázkov        225
Register                227