MUDr. Viera Smetanová, PhD, sa narodila r. 1956 v Trnave. Po maturite na tamojšom gymnáziu študovala v rokoch 1975 - 1981 na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave smer všeobecné lekárstvo. V rokoch 1982 - 1987 pracovala ako sekundárny lekár na Internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Myjave. V rokoch 1981 – 1985 absolvovala špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo, ukončenú atestáciou I. stupňa. Neskôr v rokoch 1987 – 1991 pracovala jako sekundárny lekár na Internom oddelení Štátneho ústavu národného zdravia v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Milana Pavloviča, CSc., a neskôr krátko v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. V rokoch 1985 - 1991 úspešne zavŕšila špecializačnú prípravu v odbore vnútorné lekárstvo atestáciou II. stupňa. V rokoch 1991 – 1994 zastávala funkciu samostatne pracujúceho lekára – internistu na I. internej klinike Dérerovej NsP v Bratislave opäť pod vedením prof. MUDr. Milana Pavloviča, CSc. Od roku 1994 až doposiaľ pôsobí ako odborný asistent Katedry vnútorného lekárstva Slovenskej zdravotníckej univerzity (predtým Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny) v Bratislave pod vedením doc. MUDr. Štefana Hrušovského, CSc., DrSVS. kde vedie kolektív mladších lekárov na zverenom úseku I. internej kliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave, pracovisko Kramáre, vykonáva medziklinickú konziliárnu činnosť a intenzívne sa venuje ambulantnej činnosti internistu. Bohaté teoretické vedomosti a praktické skúseností, podložené pravidelnou účasťou na významných podujatiach domácich, európskych a medzinárodných kardiologických a hypertenziologických odborných spoločností využíva aj pri prednáškovej činnosti v rámci školiacich akcií Slovenskej zdravotníckej univerzity, aj ako člen skúšobnej komisie pri atestačných skúškach z vnútorného lekárstva.

V roku 2001 obhájila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dizertačnú prácu na tému „Novšie možnosti diagnostiky a liečby infekcií močového systému“ a získala vedecko-akademický titul „philosophiae doctor“ (PhD). K oblastiam profesionálneho záujmu MUDr. V. Smetanovej, PhD. patrí problematika artériovej hypertenzie, špeciálne vysokého krvného tlaku v gravidite. K tejto problematike publikovala nieko+ko prehľadných článkov v slovenských a českých odborných periodikách. Ako zodpovedný skúšajúci lekár sa od roku 1999 podieľala na piatich medzinárodných klinických skúšaniach nových antihypertentívnych farmák (telmisartan, eplerenon, valsartan, aliskiren). Je členkou Slovenskej lekárskej spoločnosti, a České společnosti pro hypertenzi. K záľubám MUDr. V. Smetanovej, PhD. patrí okrem medicíny umenie, hudba a spoznávanie cudzích krajín a kultúr.