A
ACE    enzým konvertujúci angiotenzín
ACEI     inhibítor enzýmu konvertujúceho angiotenzín
ACTH     adrenokortikotropný hormón
ALLHAT     štúdia Antihypertensive and Lipid-Lowering treatment to prevent Heart Attack Trial
ARB    blokátory AT1-receptorov angiotenzínu II
ARR    podiel koncentrácie aldosterónu v sére k plazmatickej renínovej aktivite (aldosterone-renin ratio)
AMKT    ambulantné monitorovanie krvného tlaku
ANP    predsieňový nátriuretický peptid
ATC    anatomicko-terapeutická trieda farmaka
AT1     receptory typu 1 pre angiotenzín II
AT2     receptory typu 2 pre angiotenzín II
AT I     angiotenzín I
AT II     angiotenzín II
ASA     kyselina acetylsalicylová

B
BB     blokátory beta-adrenergných receptorov sympatika (betablokátory)
BHS     Britská hypertenziologická spoločnosť (British Hypertension Society)
BHS IV     Odporúčania Britskej hypertenziologickej spoločnosti pre manažment hypertenzie z roku 2004
BKK     blokátory kalciových kanálov
BMI     index telesnej hmotnosti

C
CALM     štúdia Candesartan and Lisinopril Microalbuminuria
CAPPP     štúdia CAPtopril Prevention Project
CHARM     štúdia Candesartan in Heart failure: Assessment of Reduction in Mortality and morbidity
CHSZ     chronické srdcové zlyhanie
COPD     chronická obštrukčná choroba pľúc
CS     Cushingov syndróm
CT     počítačová tomografia

D
DA     dopamín
dTK     diastolický krvný tlak
DOPA     dihydroxyfenylalanín

E
EUROPA     štúdia EUropean in trial on Reduction Of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease
ESC     Európska kardiologická spoločnosť
ESH     Európska hypertenziologická spoločnosť
ESH-ESC 2003     Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európskej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2003

F
FDA     US Food and Drug Administration

G
GH     rastový hormón

H
HCTZ     hydrochlorotiazid
HDL-C     cholesterol lipoproteínov s vysokou hustotou
HĽK     hypertrofia ľavej komory
HOPE     štúdia Heart Outcomes Prevention Evaluation study

I
IDNT     štúdia The Irbesartan type II Diabetic Nephropathy Trial
ICHDK     ischemická choroba dolných končatín
ICHS     ischemická choroba srdca
IFG     hraničná (zvýšená) glykémia nalačno (impaired fasting glucose)
IGF     inzulínu podobný rastový faktor
IGT     porucha tolerancie glukózy (impaired fasting glucose)
IHA     index hypopnoe – apnoe
IM     infarkt myokardu
IRMA     štúdia IRbesartan MicroAlbuminuria II Trial
ISA     vnútorná sympatikomimetická aktivita (betablokátora)
ISH     izolovaná systolická hypertenzia

J
JNC-7     Siedma správa Spoločnej národnej komisie pre prevenciu, vyhľadávanie, hodnotenie a liečbu vysokého krvného tlaku (odporúčania prijaté v USA v r. 2003)

K
KV     kardiovaskulárny

L
LDL-C     cholesterol lipoproteínov s nízkou hustotou
LIFE     štúdia Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension
LSD     dietylamid kyseliny lysergovej
LVMI     index hmotnosti ľavej komory

M
M     muž
MARVAL    štúdia MicroAlbuminuria Reduction with Valsartan
MAO     monoamínoxidáza
MEN     mnohopočetná endokrinná neoplázia
MIBG     metajodobenzylguanidín
MIH     medikamentózne indukovaná hypertenzia
MKR     mineralokortikoidový receptor
MRC     United Kingdom Medical Research Council
MR     magnetická rezonancia


N
NCMP     náhla cievna mozgová príhoda
NO    oxid dusnatý
NSAID     nesteroidový protizápalový liek
NYHA     New York Heart Association

O
OGTT     orálny glukózový tolerančný test
OSA     obštrukčné spánkové apnoe

P
PET     pozitrónová emisná tomografia
PGE2     prostaglandín E2
PGI2     prostaglandín I2
PH     primárny hyperaldosteronizmus
PPAR-?     receptor ? aktivovaný proliferátorom peroxizómu
PRA     plazmatická renínová aktivita
PROGRESS     štúdia Perindopril pROtection aGainst Recurrent Stroke Study
PTRA     perkutánna transluminálna renálna angioplastika

R
RAA     renín-angiotenzín-aldosterón
RALES     štúdia Randomized Aldactone Evaluation Study
REM     fáza spánku s rýchlym pohybom očných bulbov (Rapid Eye Movement)
RENAAL     štúdia Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan
r-HuEPO     rekombinantný ľudský erytropoetín
RVH     renovaskulárna hypertenzia

S
SHEP     štúdia Systolic Hypertension in the Elderly Program
sTK     systolický krvný tlak
SYST-EUR     štúdia Systolic hypertension – Europe
SZO     Svetová zdravotnícka organizácia

Š
ŠÚKL     Štátny ústav pre kontrolu liečiv

T
TIA     tranzitórny ischemický atak
TK     krvný tlak

V
VALUE     štúdia Valsatran Antihypertensive Long-term Use Evaluation
ValHeFT     štúdia Valsartan Heart Failure Trial

W
WHO-ISH 1999     Odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie a Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu pre manažment artériovej hypertenzie z roku 1999

Ž
ž     žena