Rozpoznávanie vysokého krvného tlaku a komplexné zvládnutie problému artériovej hypertenzie v populácii patria k významným ukazovateľom zdravotnej starostlivosti. Toto konštatovanie má mimoriadny význam v súčasnosti i v budúc­nosti, keďže prevalencia a incidencia artériovej hypertenzie neklesá ani pri využití nových, moderných preventívnych, diagnostických a liečebných postupov. Vďaka predlžovaniu priemerného veku vo vyspelých industrializovaných krajinách výskyt artériovej hypertenzie narastá, zväčšuje sa počet jednotlivcov s vysokým krvným tlakom.

Artériová hypertenzia pôsobí ako nezávislý rizikový faktor. Znamená to, že vysoký krvný tlak sám osebe, bez iných pridružených rizikových faktorov a chorobných stavov, vedie nielen k poškodeniu kardiovaskulárneho systému, ale aj k zlyhávaniu vitálne dôležitých orgánov. Často sa však artériová hypertenzia spája s inými, najmä metabolickými poruchami. Je dôležité ich rozpoznávať a adekvátne terapeuticky ovplyvňovať, keďže spolu s artériovou hypertenziou ďalej významne zvyšujú kardiovaskulárne riziko pacienta.

Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie z r. 2001 zomieralo každoročne vo svete 16 miliónov obyvateľov na choroby kardiovaskulárnej sústavy, z toho choroby srdca boli v tom istom roku príčinou smrti u 7,2 miliónov ľudí. A o ďalších 20 rokov, t. j. okolo r. 2020, sa predpokladá, že kardiovasku­lárne choroby spôsobia smrť každoročne až 25 miliónov ľudí a 11 miliónov z nich zomrie na koronárnu chorobu srdca.

Artériová hypertenzia patrí k hlavným rizikovým faktorom poškodenia kardiovaskulárneho systému. Súčasnými tera­peutickými postupmi však možno vysoký krvný tlak účinne liečiť a minimalizovať jeho následky pre ľudský organizmus i negatívne následky tejto „epidémie„ pre spoločnosť. Podmienkou je včasné odhalenie artériovej hypertenzie a jej účinná liečba, čo znamená dosiahnutie individuálnej cieľovej hodnoty krvného tlaku. Prevencia vzniku vysokého krvného tlaku súvisí s jeho etiopatogenézou, ale tú poznáme iba sčasti. Preventívne postupy vzniku artériovej hypertenzie sú preto obmedzené. Uplatňujú sa v rámci celospoločenských zdravotných programov zdravotnou výchovou obyvateľstva najmä v rodine a v škole, zameranou na zdravú životosprávu. Najúčinnejšou prevenciou následkov artériovej hypertenzie je jej včasné rozpoznanie a liečba.

Od 1. vydania knihy Vysoký krvný tlak v tejto edícii začiatkom roku 2006 uplynulo niekoľko rokov a za toto obdobie bolo uverejnených množstvo nových poznatkov o epidemiológii, patofyziológii, diagnostike, liečbe i prevencii primárnej artériovej hypertenzie. Tieto nové poznatky ako aj rýchle rozobratie tejto monografie boli podnetom pre aktualizované 2. vydanie. Epidemiologická analýza v posledných rokoch ukázala, že pre­valencia artériovej hypertenzie na Slovensku je vyššia (45,1 %), než sa dovtedy predpokladalo. Zásadným dokumentom, ktorého uplatnenie v praxi by malo priaznivo ovplyvniť úspešnosť starostlivosti o pacienta s artériovou hypertenziou sú nové Odporúčania Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európ­skej kardiologickej spoločnosti pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2007, uverejnené v júni 2007. Tento dokument prevzala v plnom rozsahu aj Slovenská hypertenziologická a Slovenská kardiologická spoločnosť. Tieto odporúčania boli čiastočne prehodnotené a doplnené Európskou hyper­tenziologickou spoločnosťou v novembri 2009. V uplynulých rokoch pokračovali diskusie o optimálnych postupoch pri farmakologickej liečbe artériovej hypertenzie u osobitných populácií pacientov (pacienti s diabetes mellitus 2. typu, starší pacienti, pacienti s poruchou funkcie obličiek). Do praktického používania sa dostala nová ATC trieda antihypertenzívnych farmák – priame renínové inhibítory. Publikovali sa výsledky viacerých randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré ovplyvňujú klinickú prax.

Atomizácia medicíny pokračuje. Stúpa počet špecialistov. Niektorí, napríklad internisti, prestávajú byť za špecialistov považovaní. Naopak, niektorí nadstavboví špecialisti, ktorí nemajú úplné postgraduálne vzdelanie v odbore vnútorné lekárstvo, alebo ktorí sa nevenujú internej medicíne systematicky v celej jej šírke, sa za internistov považujú. Objavujú sa názory, že artériovú hypertenziu by mali diagnostikovať liečiť predovšetkým špecialisti (kardiológovia, nefrológovia, prípadne „hypertenziológovia„). Nestotožňujem sa s týmito názormi. Ťarcha úlohy zlepšiť vyhľadávanie, diagnostiku a výsledky liečby choroby s masovým výskytom u dospelej populácie, ako je artériová hypertenzia, leží predovšetkým na pleciach lekárov prvého kontaktu (všeobecných lekárov) a špecialistov v odbore vnútorné lekárstvo. Od ich vzdelania, skúseností, znalosti a stupňa akceptácie odporúčaných postupov závisí okrem iného aj to, či sa pacient s podozrením na sekundárnu artériovú hypertenziu, alebo pacient s hypertenziou rezistentnou na liečbu, alebo s hypertenziou a komplikujúcimi sprievodnými chorobami dostane včas k príslušnému špecialistovi (kardiológ, nefrológ, endokrinológ a ďalší) alebo na špecializované pracovisko, kde sa majú riešiť tie najzložitejšie problémy diferenciálnej diagnostiky a liečby artériovej hypertenzie.

Cieľom, na ktorý sa predkladaná publikácia zameriava, je poskytnúť čitateľovi najmä lekárom prvého kontaktu, ale aj ďalším odborníkom základné informácie o vysokom krvnom tlaku, predovšetkým o primárnej (esenciálnej) hypertenzii u dospelých. V publikácii sa rešpektujú nielen aktuálne zásady, názory a odporúčania významných európskych ustanovizní (ESH/ESC – Európskej hypertenziologickej spoločnosti a Európ­skej kardiologickej spoločnosti – z r. 2007), ale aj poznatky z kongre­sov a konferencií i stanoviská európskych a svetových autorít podľa literárnych prameňov z minulého obdobia. Cieľom tejto publikácie je v neposlednom rade podať prístupnou formou aktuálne poznatky o artériovej hypertenzii, chorobe, ktorá patrí k najčastejším, ktoré lekár v praxi lieči. Tie sa sčasti menia, sčasti dopĺňajú prakticky z roka na rok. Preto je nevyhnutné, aby každý takýto lekár mal k dispozícii praktickú, prehľadnú publikáciu, ale aby súčasne neprestal sledovať aktuálny vývoj na tomto poli. Primárna (esenciálna) hypertenzia vyžaduje spravidla celoživotnú liečbu a po celý život aj nevyhnutnú spoluprácu pacienta i lekára, ktorý nielenže rozhoduje o liečbe jednotlivého chorého, ale za jeho liečbu nesie i zodpovednosť. Táto spolupráca je nevyhnut­nou podmienkou úspešného zvládnutia problému vysokého krvného tlaku. Tomuto sa snaží publikácia pomáhať.

Publikácia sa delí na 4 časti. Po úvodnej – prvej časti so zoznamom skratiek je ťažisko publikácie v druhej časti, ktorá rozoberá terminológiu vysokého krvného tlaku, epidemiologické faktory, spôsoby merania krvného tlaku a klasifikáciu artériovej hypertenzie. Tretia časť sa venuje diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe. Štvrtá časť okrem záveru obsahuje odporúčania pre prax, uvádza odporúčaná literatúra a končí registrom

Autorka aj pracovníci vydavateľstva vynaložili maximálne úsilie, aby všetky informácie, najmä informácie o liečivách, liekoch a ich indikáciách, dávkovaní a spôsobe podávania boli presné a aktuálne. Napriek tomu a aj v súvislosti s vývojom aktuálneho stavu poznania nemožno s úplnou istotou zaručiť, že všetky informácie sú presné a bezchybné. Zodpovednosť za správnu indikáciu, dávkovanie a spôsob podávania lieku má výlučne ošetrujúci lekár, ktorý sa má pred predpísaním lieku oboznámiť so súhrnom charakteristických vlastností lieku a zohľadniť pri liečbe individuálne charakteristiky pacienta. Z týchto dôvodov autorka i vydavateľstvo vylučujú akékoľvek nároky na náhradu priamej či nepriamej škody.

Autorka publikácie vyslovuje poďakovanie všetkým pracovníkom Vydavateľstva zdravotníckej literatúry Herba, s. r. o. v Bratislave za záslužný čin vydania tejto publikácie, lebo ide o závažnú problematiku, ktorej správne riešenie má prispieť k zvyšovaniu úrovne zdravotníckej starostlivosti v našej krajine. Ďakuje editorom doc. RNDr. PhMr. M. Lehkému, CSc. a Mgr. M. Leh­kému, posudzovateľovi prof. MUDr. A. Dukátovi, CSc., odborníkovi pre grafickú úpravu Mgr. Š. Olexymu i ďalším pracovníkom vydavateľstva, redaktorovi MUDr. R. Menkynovi za odborné a kvalitné spracovanie rukopisu a pra­covníkom tlačiarne za vzornú realizáciu predkladanej publi­kácie.

MUDr. Viera Smetanová, PhD.