Technologický vývoj sa rapídne posúva vpred a súčasne vznikajú aj nové pohľady a techniky v medicíne. Maxilofaciálna chirurgia ako samostatný medicínsky odbor nie je výnimkou, preto pokiaľ chceme poskytovať svojim pacientom up to date zdravotnú starostlivosť, treba sledovať súčasné trendy, ktoré často idú ruka v ruke s vyspelými technologickými riešeniami.

S rozvojom optických a digitálnych technológií sa núkali medicíne nové možnosti nielen v diagnostickom, ale aj v liečebnom procese. Roku 1912 dostali Nobelovu cenu za prvý opis mikrovaskulárnej techniky pri prenose tkanív Guthrie a Carrel. Prvú mikrovaskulárnu operáciu v oblasti hlavy a krku opísali Seidenberg a kol. roku 1959 a prvú rekonštrukciu mikrovaskulárnym lalokom v oblasti tváre publikovali roku 1973 autori Daniel a Taylor.

Problematika onkologických ochorení v oblasti hlavy a krku je vysokoaktuálna. Malignity vo všeobecnosti a obzvlášť malignity zasahujúce oblasť hlavy a krku majú v poslednom čase stúpajúci trend, ako ukazujú nielen dáta z celosvetového, ale aj zo slovenského štatistického vyhodnocovania. Zhubné nádory hlavy a krku sú zaradené ako šiesty najčastejší druh malígneho ochorenia celosvetovo s viac ako 600 000 novými prípadmi ročne. Na Slovensku je zastúpenie onkologických ochorení hlavy a krku približne porovnateľné so svetovými štatistikami. Extrahované dáta pre oblasť maxilofaciálnej chirurgie reprezentujú približne 3,2 – 4 % celkového počtu malígnych ochorení za kalendárny rok.

Rekonštrukčná chirurgia predstavuje výhodnú metódu pre chirurga efektívnym spôsobom riešiť defekty v tvárovej a krčnej oblasti pomocou vlastného tkaniva či už rôznej kvality alebo veľkosti. Ide o komplexný súbor chirurgických techník, z ktorých každá jedna časť je pre úspech operácie kľúčová. Aj práve z tohto dôvodu je dobré špeciálne chirurgické techniky rozdeliť na jednotlivé časti a postupy, aby bol výsledný efekt čo najlepší.