J. Kovaľ, M. Kuchta

2.1 CHARAKTERISTIKA SOCIÁLNEJ PEDIATRIE
2.1.1 Historické aspekty vývoja sociálnej pediatrie na našom území
2.1.2 Východiská pre činnosť sociálnej pediatrie
2.1.3 Definícia sociálnej pediatrie
2.1.4 Prioritné oblasti sociálnej pediatrie

2.2  Rodina a dieťa
2.2.1 Typy rodín
2.2.2 Zmeny v postavení rodiny, prestavba rodín
2.2.3 Rodiny, ktoré v zmysle zákona vznikajú ako náhradná starostlivosť
2.2.4 Úloha rodiny, výchovné problémy rodiny

2.3  Rómska komunita – vplyv na zdravie detí a adolescentov
2.3.1 Rómske etnikum
2.3.2 História Rómov na Slovensku
2.3.3 Vplyv komunity na zdravie
2.3.4 Správny životný štýl a Rómovia
2.3.5 Vzdelávanie Rómov
2.3.6 Vybrané nežiaduce javy v komunite
2.3.6.1  Predčasná sexualita, pohlavné zneužívania, incest, mladistvé matky
2.3.6.2  Chorobnosť v rómskej populácii
2.3.6.3  Návykové látky
2.3.6.4  Výživa
2.3.6.5  Fyzická aktivita (nechuť k aktivite)
2.3.6.6  Infekčné choroby – sexuálne prenosné choroby, riziká vzniku epidémií
2.3.6.7  Úrazy a násilie
2.3.6.8  Život pod hranicou biedy (veľmi ťažké zaradenie do majoritnej spoločnosti)

2.4 Psychosociálne problémy pri chronickej chorobe dieťaťa
2.4.1 Psychosociálne problémy chronicky chorého dieťaťa
2.4.2 Psychosociálne problémy rodičov chronicky chorého dieťaťa
2.4.3 Súrodenci chronicky chorého dieťaťa
2.4.4 Zdravotníci a chronicky choré dieťa
2.4.5 Spoločnosť a chronicky choré dieťa
2.4.6 Hospitalizácia detí
2.4.7 Iatrogénia
2.4.8 Smrteľne choré dieťa

2.5  Poruchy duševného vývoja
2.5.1  Mentálna retardácia v detskom veku
2.5.2 Poruchy správania
2.5.3 Hyperkinetická porucha, ADHD
2.5.4. Pervazívne vývojové poruchy, autismus
2.5.5 Zdravotné problémy detí školského veku bez biologického podkladu
2.5.5.1 Poruchy učenia
2.5.5.2 Posúdenie zrelosti pre školu
2.5.5.3 Fóbia pred školou

2.6  Násilie na deťoch, Syndróm CAN
2.6.1 Syndróm trasenia dieťaťom (shaken baby syndrome)

2.7  Emocionálne násilie
2.7.1 Münchhausenov syndróm – vymyslená choroba
2.7.2 Inštitucionálne týranie (šikanovanie)

2.8  Postup pri zistení príznakov z násilia na dieťati

2.9  Poruchy životného štýlu – závislosti

2.10  Juvenilná delikvencia

2.11  Samovražednosť a samovražedné správanie

2.12  Defektné detI a mladiství
2.12.1 Zmenená pracovná schopnosť
2.12.2 Posudzovanie schopnosti cvičiť a športovať