T. ŠAGÁT, M. BEIER, S. DLUHOLUCKÝ, FEDOR, P. GAŠPAREC, M. HARGAŠ, A. KOLLEROVÁ,  J. KÖPPL, K. KRÁLINSKÝ, P. KURUCOVÁ, L. LAHO, K. LAUKOVÁ, B. NEDOMOVÁ, I. NOVÁK,  Ľ. PEVALOVÁ, M. PISARČÍKOVÁ, Ľ. POLÓNIOVÁ, R. RIEDEL, M. ŠAGÁT, I. TOPOĽSKÝ

3.1  ZÁKLADNÉ PRINCÍPY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
3.1.1 Charakteristika a úlohy pediatrickej intenzívnej starostlivosti
3.1.2 Transport
3.1.3 Monitorovanie
3.1.3.1 Neinvazívne monitorovanie
3.1.3.2 Invazívne monitorovanie
3.1.4 Mechanická podpora ventilácie
3.1.4.1 Charakteristika mechanickej podpory ventilácie
3.1.4.2 Kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (CPAP)
3.1.4.3 Prehlbovaná umelá ventilácia pľúc
3.1.4.4 Riadená ventilácia
3.1.4.5 Ventilácia maskou pozitívnym pretlakom – neinvazívna ventilácia pľúc (non-invasive ventilation support, NIVS)
3.1.4.6 Komplikácie umelej ventilácie pľúc
3.1.4.7 Ciele a stratégia umelej ventilácie pľúc
3.1.5 Liečebné a diagnostické výkony
3.1.5.1 Punkcia pneumotoraxu
3.1.5.2 Zabezpečenie žilového prístupu
3.1.5.3. Punkcia a zabezpečenie artériového prístupu
3.1.5.4 Intraoseálna infúzia
3.1.5.5 Koniopunkcia (krikotyreotómia)
3.1.5.6 Endotracheálna intubácia

3.2  SPOLOČNÉ PROBLÉMY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
3.2.1  Ischemicko-reperfúzne poškodenie
3.2.2 Kardiopulmonálna resuscitácia
3.2.2.1 Základná neodkladná kardiopulmonálna resuscitácia
3.2.2.2 Rozšírená kardiopulmonálna resuscitácia
3.2.2.3 Poresuscitačná starostlivosť
3.2.3 Multiorgánová dysfunkcia
3.2.4 Sedácia a analgézia
3.2.4.1 Manažment bolesti
3.2.4.2 Manažment bolesti pri inváznych diagnostických a terapeutických výkonoch
3.2.4.3 Manažment pooperačnej bolesti
3.2.4.4 Manažment bolesti u detí s onkologickou chorobou
3.2.4.5 Špecifiká liečby bolesti u novorodencov
3.2.4.6 Tolerancia, závislosť, ukončenie liečby
3.2.4.7 Bolesť u detí v ambulancii pediatra prvého kontaktu
3.2.4.8 Hodnotenie bolesti
3.2.4.9 Princípy účelnej farmakoterapie pooperačnej bolesti

3.3  ŠPECIFICKÉ PROBLÉMY INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI
3.3.1 Respiračný systém
3.3.1.1 Akútne respiračné zlyhanie
3.3.1.2 Syndróm akútnej dychovej tiesne
3.3.1.3 Aspirácia cudzieho telesa
3.3.1.4 Epiglotitída
3.3.1.5 Laryngitída
3.3.1.6 Ťažká akútna astma (status asthmaticus)
3.3.1.7 Bronchiolitída
3.3.2 Kardiovaskulárny systém
3.3.2.1 Šok
3.3.2.2 Anafylaktický šok
3.3.3 Nervový systém
3.3.3.1 Poruchy vedomia
3.3.3.2 Status epilepticus
3.3.3.3 Trauma mozgu
3.3.3.4 Trauma miechy
3.3.3.5 Smrť mozgu
3.3.3.6 Staroslivosť o darcu orgánov
3.3.4 Akútne zlyhanie pečene
3.3.5 Metabolické krízy
3.3.5.1 Úvod
3.3.5.2 VšeobecnÁ charakteristika metabolického ochorenia
3.3.5.3 Hyperamonémia
3.3.5.4 Metabolická acidóza so zvýšenou aniónovou medzerou
3.3.5.5 Hypoglykémia
3.3.5.6 Diabetická ketoacidóza
3.3.5.7 Hyperosmolárny hyperglykemický syndróm
3.3.6 Trauma
3.3.6.1 Popáleninová trauma
3.3.6.2 Úraz elektrickým prúdom
3.3.6.3 Utopenie
3.3.7 Infekcie
3.3.7.1 Sepsa
3.3.7.2 Meningokoková sepsa
3.3.7.3 Syndróm toxického šoku
3.3.7.4 Nozokomiálne infekcie
3.3.8 Nutričná podpora kriticky chorých detí
3.3.8.1 Zmeny metabolizmu u kriticky chorých
3.3.8.2 Zabezpečenie energie
3.3.8.3 Zložky výživy
3.3.8.4 Enterálna výživa
3.3.8.5 Parenterálna výživa
3.3.9 Perioperačná starostlivosť
3.3.9.1 Predanestetické vyšetrenie
3.3.9.2 Obdobie nalačno
3.3.9.3 Premedikácia
3.3.9.4 Vedenie anestézie
3.3.9.5 Pooperačná analgézia
3.3.9.6 Tekutinová liečba pri operácii
3.3.10 Eliminačné metódy
3.3.10.1 Úvod
3.3.10.2 Cievne prístupy
3.3.10.3 Antikoagulačná liečba
3.3.10.4 Hemodialýza
3.3.10.5 Peritoneálna dialýza
3.3.10.6 Kontinuálne eliminačné metódy
3.3.10.7 Plazmaferéza
3.3.10.8 Adsorpčné metódy
3.3.10.9 Kombinované metódy filtračné a adsorpčné