D. Chovancová, K. Demová, F. Bauer, J. BÍROŠ, V. DANCZIOVÁ, S, DLUHOLUCKÝ, I. FRIČ, M. FÜSSIOVÁ, I. HARTMANOVÁ, M. HUTTOVÁ, M. KOVÁCSOVÁ, Ľ. KRALOVIČ, G. MAGYAROVÁ, J. NIKOLINYOVÁ, E. RADVANSKÁ, T. ŠAGÁT, P. ŠIMURKA, M. ZIBOLEN

4.1  ÚVOD
4.1.1 Demograficke ukazovatele a novorodenecká umrtnosť
4.1.2 Základné pojmy novorodeneckeho veku

4.2  OSOBITOSTI FYZIOLÓGIE PLODU A NOVORODENCA
4.2.1 Intrauterinný vývoj
4.2.1.1 Embryonálne obdobie
4.2.1.2 Fetálne obdobie
4.2.1.3 Placenta
4.2.1.4 Plodová voda
4.2.1.5 Hormonálna kontrola rastu plodu
4.2.1.6 Rast plodu a zloženie tela
4.2.1.7 Metabolizmus plodu
4.2.1.8 Sledovanie plodu
4.2.2 Adaptácia novorodenca na extrauterinné prostredie
4.2.2.1 Adaptácia dýchania
4.2.2.2 Adaptácia cirkulácie
4.2.2.3 Adaptácia termoregulácie
4.2.2.4 Adaptácia zažívacieho systému
4.2.2.5 Adaptácia obličiek
4.2.2.6 Adaptácia krvotvorby
4.2.2.7 Hmotnosť novorodenca

4.3  RIZIKOVÁ ŤARCHAVOSŤ A PÔROD
4.3.1  Rizikovosť a chorobnosť v priebehu ťarchavosti
4.3.1.1  Rizikové faktory a plod
4.3.1.2  Fetálna medicína
4.3.1.3  Dôsledky prenatálnej chorobnosti pre dieťa
4.3.2 Rizikovosť a morbidita v priebehu pôrodu
4.3.2.1 Rizikovosť počas pôrodu
4.3.2.2 Chorobnosť počas pôrodu

4.4  POPÔRODNÁ STAROSTLIVOSŤ
4.4.1 Vyšetrenie a ošetrenie novorodenca
4.4.1.1 Bezprostredná popôrodná starostlivosť
4.4.1.2 Ošetrovanie a sledovanie novorodenca v období adaptácie
4.4.1.3 Starostlivosť o zdravého novorodenca
4.4.1.4 Pôrodný traumatizmus
4.4.2 Klasifikácia novorodencov
4.4.2.1 Určenie gestačného veku
4.4.2.2 Intenzita fetálneho rastu
4.4.3 Urgentné stavy v porôdnej sále
4.4.3.1 Oneskorený začiatok pravidelného dýchania
4.4.3.2 Šok
4.4.3.3 Vrodené chyby srdca
4.4.3.4 Nezrelý novorodenec
4.4.4 Resuscitácia novorodenca
4.4.4.1 Ciele, príprava a podmienky na resuscitáciu
4.4.4.2 Prvé kroky pri resuscitáci novorodenca
4.4.4.3 Zabezpečenie ventilácie
4.4.4.4 Podpora cirkulácie
4.4.4.5 Lieky

4.5  STABILIZÁCIA, MONITOROVANIE A TRANSPORT NOVORODENCA
4.5.1  Stabilizácia novorodenca
4.5.2 Monitorovanie novorodenca
4.5.3 Transport novorodenca

4.6  SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA NOVORODENCOV
4.6.1 Povinný skríning
4.6.1.1 Klinický skríning
4.6.1.2 Biochemický skríning
4.6.1.3 Prístrojové skríningové vyšetrenia
4.6.2 Selektívny skríning

4.7  NOVORODENCI S NÍZKOU PôRODNOU HMOTNOSŤOU
4.7.1 Charakterisika
4.7.2 Starostlivosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou
4.7.3 Nedonosený novorodenec
4.7.4 Hypotrofický novorodenec

4.8  CHOROBY RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU NOVORODENCOV
4.8.1  Dychová tieseň
4.8.2  Prechodné tachypnoe novo­rodencov (syndróm vlhkých pľúc)
4.8.3  Apnoe a bradykardia
4.8.4  Pneumónie u novorodencov
4.8.5 Syndróm aspirácie mekoniónu
4.8.6  Pneumotorax
4.8.7 Syndróm dychovej tiesne (syndróm hyalínových blaniek)
4.8.8 Bronchopulmonálna dysplázia

4.9  SYNDRÓM ABÚZU A NÁHLEHO VYSADENIA LIEKOV

4.10  INFEKCIE NOVORODENCOV
4.10.1  Baktériové infekcie
4.10.1.1 Neonatálna sepsa (septikémia)
4.10.1.2 Infekcie vyvolané streptokokom B (GBS infekcie – „group B streptococcal infection“)
4.10.1.3 Novorodenecká meningitída
4.10.1.4 Infekcia uropoetického traktu
4.10.1.5 Osteomyelitída a septická artritída
4.10.1.6 Listerióza
4.10.1.7 Chlamýdiová infekcia
4.10.2 Mykotické infekcie
4.10.3 Vírusové infekcie a toxoplazmóza (torch)
4.10.3.1 Syndróm získanej imunodeficiencie
4.10.3.2 Toxoplazmóza
4.10.3.3 Rubeola
4.10.3.4 Cytomegália
4.10.3.5 Herpes simplex
4.10.3.6 Hepatitis B
4.10.3.7 Varicela

4.11  CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU NOVORODENCOV
4.11.1  Perinatálna tieseň CNS
4.11.2 Kŕče u novorodencov
4.11.3 Hypotonický syndróm
4.11.4  Intrakraniálne krvácanie u novorodencov
4.11.4.1 Peri – intraventrikulárne krvácanie
4.11.4.2 Subarachnoidové krvácanie
4.11.4.3 Subdurálne krvácanie
4.11.4.4 Intracerebelárne krvácanie

4.12  CHOROBY INÝCH SYSTÉMOV
4.12.1 Pohypoxický syndróm novorodenca
4.12.1.1 Hypoxicko-ischemická encefalopatia
4.12.1.2 Polycytémia
4.12.2 Syndróm pretrvávania pľúcnej hypertenzie (primárna pľúcna hypertenzia novorodencov, syndróm pretrvávania fetálnej cirkulácie)
4.12.3  Hyperbilirubinémie novorodencov
4.12.3.1 Hyperbilirubinémia
4.12.3.2 Hemolytická choroba plodu a novorodenca