J. Mašura, V. Vršanská, M. Kaldarárová, V. BZDÚCH, M. ČULEN, R. DINKA, E. GOLDSCHMIDTOVÁ, A. HARENČÁROVÁ, M. HREBÍK, V. ILLÍKOVÁ, A. JURKO ml., M. KARDOŠ, P. KUNOVSKÝ, M. MINÁRIKOVÁ, P. OLEJNÍK, I. SCHUSTEROVÁ, t. šAGáT, I. ŠIMKOVÁ, P. TITTEL, Z. VENCZELOVÁ, J. ZEMÁNKOVÁ

12.1  PATOFYZIOLÓGIA CIRKULÁCIE
12.1.1 Fyziológia srdca
12.1.1.1 Štruktúra myokardu
12.1.1.2 Základné vlastnosti myokardu
12.1.1.3 Systolická funkcia srdca
12.1.1.4 Diastolická (luzitropná) funkcia srdca
12.1.2 Patofyziológia regulácie výkonu srdca
12.1.2.1 Kontraktilnosť myokardu
12.1.2.2 Frekvencia srdca
12.1.2.3 Preload („predzáťaž“)
12.1.2.4 Afterload (následná záťaž)
12.1.3 Zlyhanie srdca
12.1.3.1 Molekulárne a subcelulárne zmeny v myokarde pri srdcovom zlyhávaní
12.1.3.2 neurohumorálna kompenzácia zlyhania srdca

12.2 VYŠETRENIE KARDIOVASKULÁRNEHO SYSTÉMU
12.2.1 Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie v detskej kardiológii
12.2.1.1 Anamnéza
12.2.1.2 Fyzikálne vyšetrenie
12.2.2 Röntgenové vyšetrenie srdca
12.2.2.1 Hodnotenie RTG snímky
12.2.2.2 Typická konfigurácia srdca pri niektorých VCC
12.2.3 Elektrokardiografia (EKG)
12.2.3.1 Vývojové zmeny EKG
12.2.3.2 Hodnotenie EKG
12.2.4 Echokardiografia
12.2.4.1 Technika echokardiografického vyšetrenia
12.2.4.2 Echokardiografia z pohľadu vrodených chýb srdca
12.2.4.3 Prenatálna echokardiografia
12.2.5 Invazívne vyšetrenie srdca a intervenčná katetrizácia
12.2.5.1 Katetrizačné vyšetrenie
12.2.5.2 Intervenčné katetrizácie srdca
12.2.5.3 Komplikácie katetrizačných výkonov
12.2.6 Počítačová tomografia (CT) a magnetická rezonancia (MR)
12.2.6.1 Vyšetrenie počítačovou tomografiou (CT)
12.2.6.2 Vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MR)
12.2.6.3 Porovnanie CTA a CMR – výhody a možnosti použitia
12.2.7 Funkčné vyšetrenia kardiorespiračného systému
12.2.7.1 Dynamické funkčné testy
12.2.7.2 Farmakologické a iné funkčné testy

12.3 PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU
12.3.1 Rozdelenie porúch rytmu
12.3.2 Normálny srdcový rytmus
12.3.3 Bradykardie
12.3.3.1 Dysfunkcia SA uzla
12.3.3.2 Atrioventrikulárne blokády (AVB)
12.3.3.3 Ramienkové blokády
12.3.4 Supraventrikulárne arytmie
12.3.4.1 Supraventrikulárne extrasystoly
12.3.4.2 Supraventrikulárne tachykardie (SVT)
12.3.5 Komorové arytmie
12.3.5.1 Komorové extrasystoly (KES)
12.3.5.2 Komorová tachykardia (KT)
12.3.6 Arytmie pri iónových poruchách a intoxikáciách
12.3.7 Fetálne arytmie
12.3.8 Liečba arytmií
12.3.8.1 Vagové manévre
12.3.8.2 Pažeráková stimulácia
12.3.8.3 Medikamentózna liečba
12.3.8.4 Intervenčná liečba
12.3.8.5 Implantácia kardiostimulátorov (KS)
12.3.8.6 Implantácia kardioverter-defibrilátora (ICD)
12.3.8.7 Mimotelová mechanická podpora cirkulácie (ECMO)
12.3.9 Náhla kardiálna smrť (NKS/SCD)

12.4 SYNKOPA
12.4.1 Reflexná neurálne mediovaná synkopa (NMS)
12.4.2 Kardiálna/kardiovaskulárna synkopa (KVS)

12.5 PĽÚCNA HYPERTENZIA
12.5.1 Pľúcna artériová hypertenzia (PAH)
12.5.1.1 Idiopatická a hereditárna PAH
12.5.1.2 PAH asociovaná s VCC a Eisenmengerov syndróm

12.6 Vrodené chyby srdca
12.6.1 Úvod
12.6.1.1 Vrodené chyby srdca
12.6.1.2 Rozdelenie VCC
12.6.1.3 Cyanóza a VCC
12.6.2 Genetické syndrómy v kardiológii
12.6.2.1 Chromozómové syndrómy  s postih­nutím kardiovaskulárneho systému
12.6.2.2 Monogénové syndrómy s postihnutím kardiovaskulárneho systému
12.6.3 Kritické chyby srdca v novorodeneckom veku
12.6.3.1 Prenatálna diagnostika
12.6.3.2 Vyšetrenie novorodenca
12.6.3.3 Manažment novorodenca s kritickou VCC
12.6.4 Skratové VCC
12.6.4.1 Ductus arteriosus persistens (PDA)
12.6.4.2 Defekt predsieňového septa (ASD)
12.6.4.3 Anomálie venóznych návratov (pľúcnych a systémových vén)
12.6.4.4 Defekt komorového septa (VSD)
12.6.4.5 Atrio-ventrikulárny septálny defekt (AVSD)
12.6.5 Chlopňové chyby
12.6.5.1 Stenóza pľúcnice (PS)
12.6.5.2 Chyby mitrálnej chlopne
12.6.5.3 Chyby aortálnej chlopne
12.6.6 Anomálie aortálneho oblúka
12.6.6.1 Koarktácia aorty (CoA)
12.6.6.2 Interrupcia aortálneho oblúka (IAA)
12.6.6.3 Cievny prstenec
12.6.6 Cyanotické vrodené chyby srdca
12.6.6.1 Fallotova tetralógia (TOF)
12.6.6.2 Pľúcna atrézia s defektom komorového septa (PA+VSD)
12.6.6.3 Dvojitý výtok z pravej komory (DORV)
12.6.6.4 D-transpozícia veľkých ciev (D-TGA)
12.6.6.5 Spoločný artériový trunkus (Truncus arteriosus communis, TAC)
12.6.6.6 Trikuspidálna atrézia (TA)
12.6.6.7 Pľúcna atrézia s intaktným komorovým septom (PA/IVS)
12.6.6.8 Hypoplastický ľavokomorový syndróm (HLH)
12.6.6.9 Jediná spoločná komora („single ventricle“ – SV) a fontanovská cirkulácia
12.6.8 Iné komplexné VCC
12.6.8.1 Ebsteinova anomália trikuspidálnej chlopne (EA)
12.6.8.2 L-transpozícia veľkých ciev (kongenitálne korigovaná) (L-TGA/cc-TGA)
12.6.8.3 Orgánový situs a malpozícia srdca

12.7 Získané chyby srdca
12.7.1 Reumatická horúčka (RH)
12.7.2 Kawasakiho choroba
12.7.2.1 Koronaropatia pri Kawasakiho syndróme
12.7.2.2 Dlhodobý manažment po prekonaní Kawasakiho syndrómu

12.8     CHOROBY ENDOKARDU, MYOKARDU A PERIKARDU
12.8.1 Infekčná endokarditída
12.8.2 Perikarditída
12.8.3 Myokarditída
12.8.4 Kardiomyopatia
12.8.4.1 Dilatačná kardiomyopatia (DKMP)
12.8.4.2 Hypertrofická kardiomyopatia (HKMP)
12.8.4.3 Reštrikčná kardiomyopatia (RKMP)
11.8.4.4 Arytmogénna dysplázia pravej komory – kardiomyopatia pravej komory (ARVD)
12.8.4.5 Neklasifikované formy kardiomyopatie
12.8.5 Tumory srdca
12.8.5.1 Primárne benígne nádory srdca

12.9 ATRÉRIOVÁ HYPERTENZIA
12.9.1 Fyziológia regulácie tlaku krvi
12.9.1.1 Nervové regulačné mechanizmy
12.9.1.2 Krátkodobá regulácia krvného tlaku
12.9.1.3 Dlhodobá regulácia tlaku krvi
12.9.1.4 Myogénna a metabolická autoregulácia
12.9.1.5 Hormonálna regulácia vazomotoriky
12.9.2 Artériová hypertenzia v detskom veku
12.9.3 Sekundárna artériová hypertenzia

12.10 Rizikové faktory a Prevencia kardiovaskulárnych ochorení v detstve

12.11 Dlhodobá starostlivosť o pacienta s VCC a jeho prechod do dospelosti
12.11.1 Dispenzarizácia pacienta s VCC
12.11.2 Edukácia
12.11.3 Poradenstvo
12.11.4 Kontinuita medicínskej starostlivosti pri prechode do dospelosti