M. ŠAŠINKA, L. KOVÁCS, M. BRNDIAROVÁ, K. FURKOVÁ, I. TOPOĽSKÝ

14.1 ZÁKLADNÁ MIKROŠTRUKTÚRA OBLIČIEK
14.1.1 Kôra obličky
14.1.1.1 Glomerulus
14.1.1.2 Endotelové bunky glomerulových kapilár
14.1.1.3 Glomerulová bazálna membrána (GBM)
14.1.1.4 Viscerálne epitelové bunky
14.1.1.5 Parietálne epitelové bunky Bowmanovho puzdra
14.1.1.6 Mezangium glomerulu
14.1.2 Dreň obličky
14.1.2.1 Proximálny stočený kanálik (proximálny tubulus)
14.1.2.2 Tenké ramienko Henleho slučky
14.1.2.3 Distálny tubulus
14.1.2.4 Spojovací kanálik (spojovací segment)
14.1.2.5. Zberací (vývodný) kanálik
14.1.3 Juxtaglomerulový aparát
14.1.4 Interstícium obličiek

14.2 GLOMERULOPATIE
14.2.1 Renálne syndrómy, hematúria, leukocytúria
14.2.1.1 Renálne syndrómy
14.2.1.2 Hematúria
14.2.1.3 Leukocytúria
14.2.2 Klasifikácia glomerulopatií
14.2.2.1 Klasifikácia glomerulonefritíd
14.2.3 Etiopatogenéza glomerulonefritíd
14.2.4 Akútne glomerulonefritídy
14.2.4.1 Akútna postreptokoková glomerulonefritída
14.2.4.2 Akútna nestreptokoková poinfekčná glomerulonefritída
14.2.4.3 Rýchloprogredujúce glomerulonefritídy
14.2.5 Chronická glomerulonefritída
14.2.5.1 Minimálne zmeny glomerulu
14.2.5.2 Fokálna a segmentová glomeruloskleróza
14.2.5.3 Membránová glomerulo­nefritída (MGN, membránová nefropatia)
14.2.5.4 Membránovoprolife­ratívna glomerulonefritída
14.2.5.5 IgA-mezangiová glomerulo­nefritída

14.3  PROTEINÚRIA A NEFROTICKÝ SYNDRÓM
14.3.1 Proteinúria
14.3.2 Nefrotický syndróm

14.4  DEDIČNÉ CHOROBY OBLIČIEK
14.4.1 Charakteristika dedičných nefropatií
14.4.1.1 História dedičných nefropatií
14.4.1.2 Zriedkavé dedičné nefropatie
14.4.1.3 Kongenitálne anomálie
14.4.1.4 Špecifické problémy dedičných nefropatií
14.4.1.5 Progresia dedičných nefropatií
14.4.1.6 Klasifikácia dedičných nefropatií
14.4.1.7 Terapia a perspektívy
14.4.2 Dedičné glomerulopatie
14.4.2.1 Alportov syndróm (AS)
14.4.2.2 Nefropatia tenkých bazálnych membrán
14.4.2.3 Glomerulopatia kolagénu III. typu
14.4.2.4 Dedičná osteo-onycho-dysplázia
14.4.2.5 Dedičná akroosteolýza s nefropatiou
14.4.3 Glomerulopatie pri dedičných poruchách metabolizmu
14.4.3.1 Fabryho choroba
14.4.3.2 Deficit α1-antitrypsínu
14.4.3.3 Dedičná renálna amyloidóza
14.4.3.4 Familiárna stredomorská horúčka
14.4.3.5 Syndróm Imerslundovej – Najmanov – Grässbeckov
14.4.3.6 Glomerulopatie pri poruchách lipidov
14.4.3.7 Iné dedičné choroby s glomerulo­patiou
14.4.3.8 Glomerulo­nefritídy podmienené dedičnou poruchou imunity
14.4.4 Dedičné glomerulopatie s nefrotickým syndrómom
14.4.4.1 Kongenitálny nefrotický syndróm fínskeho typu
14.4.4.2 Kongenitálny nefrotický syndróm s malformáciami
14.4.5 Dedičné poruchy vývoja nefrónu
14.4.5.1 Fanconiho juvenilná nefronoftíza
14.4.5.2 Akro-reno-retinový syndróm
14.4.5.3 Jeuneov syndróm
14.4.5.4 Oligomeganefronia
14.4.6 Dedičné malformácie UPT
14.4.6.1 Anomálie počtu obličiek
14.4.6.2 Aplázia, hypoplázia a dysplázia obličky
14.4.6.3 Anomálie tvaru a polohy obličky
14.4.6.4 Anomálie obličkových ciev
14.4.7 Dedičné cystické choroby obličiek
14.4.7.1 Autozómovo dominantná polycystická choroba obličiek (ADPCHO)
14.4.7.2 Autozómovo recesívna polycystická choroba obličiek (ARPCHO)
14.4.8 Mitochondriové nefropatie
14.4.8.1 Tubulopatie a tubulointersticiálne mitochondriové nefropatie
14.4.8.2 Glomerulové mitochondriové nefropatie
14.4.8.3 Mitochondriové nefropatie spôsobené mutáciami génu tRNALEU
14.4.8.4 Poruchy biosyntézy koenzýmu Q10
14.4.9 Dedičné tubulopatie
14.4.9.1 Fanconiho syndróm
14.4.9.2 Primárna hyperoxalúria
14.4.9.3 Glykogenózy
14.4.9.4 Renálna glykozúria
14.4.9.5 Renálna aminoacidúria
14.4.9.6 Poruchy metabolizmu vápnika, fosforu a vitamínu D
14.4.9.7 Tubulárne poruchy regulácie elektrolytov
14.4.9.8 Renálna tubulárna acidóza
14.4.9.9 Izolované poruchy tubulárneho transportu urátov
14.4.9.10 Nefrogénny diabetes insipidus

14.5 TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDY A INFEKCIE MOČOVÉHO TRAKTU
14.5.1 Tubulointersticiálne nefritídy
14.5.1.1 Akútna tubulointersticiálna nefritída
14.5.1.2 Osobitné formy akútnej tubulointersticiálnej nefritídy
14.5.1.3 Chronická tubulointersticiálna nefritída
14.5.1.4 Osobitné formy chronickej tubulointersticiálnej nefritídy
14.5.2 Baktériové infekcie močového traktu
14.5.2.1 Akútna a chronická baktériová infekcia dolných močových ciest
14.5.2.2 Akútna pyelonefritída
14.5.2.3 Chronická pyelonefritída
14.5.2.4 Iné typy infekcií močového traktu
14.5.2.5 Vezikoureterový reflux (VUR)

14.6  CHRONICKÁ OBLIČKOVÁ CHOROBA – SÚČASNÝ STAV
14.6.1 Definícia chronickej obličkovej choroby (CHOCH)
14.6.2 Etiológia chronickej obličkovej choroby
14.6.3 Epidemiológia chronickej obličkovej choroby
14.6.4 Progresia chronickej obličkovej choroby
14.6.4.1 Hemodynamické mechanizmy, artériová hypertenzia, RAAS
14.6.4.2 Proteinúria
14.6.4.3 Cytokíny, rastové faktory
14.6.5 Porucha minerálov a kosti
14.6.6 Extracelulárne a intracelulárne regulačné mechanizmy
14.6.7 Dyslipidémia
14.6.8 Oxidačný stres
14.6.9 Bunky glomerulu
14.6.10 Metabolické a endokrinné faktory
14.6.11 Anémia
14.6.12 Obezita a malnutrícia
14.6.13 Genetické faktory
14.6.14 Apoptóza
14.6.15 Diétne faktory

14.7 Akútna RENÁLNA INSUFICIENCIA
Akútne poškodenie obličiek
Kategórie APO
Špecifické situácie pri APO
14.7.1 Prerenálny typ akútnej renálnej insuficiencie
14.7.2 Renálny typ akútnej renálnej insuficiencie
14.7.2.1 Akútna tubulárna nekróza (ATN)
14.7.3 Postrenálny typ akútnej renálnej insuficiencie
14.7.4  Toxické poliekové nefropatie
14.7.4.1 Polieková ARI prerenálneho typu
14.7.4.2 Polieková ARI renálneho typu
14.7.4.3 Poliekové poškodenie tubulov
14.7.4.4 Tubulointersticiálna nefritída vyvolaná liekmi
14.7.5 Hemolyticko-uremický syndróm
14.7.5.1 Typický hemoliticko-uremický syndróm
14.7.5.2 Atypický hemolyticko-uremický syndróm (AHUS)