L. Kovács, D. Ilenčíková, V. Bzdúch, Ľ. KÁDASI,  M. ŠAŠINKA, A. HLAVATÁ, D. BEHÚLOVÁ, K. JURÍČKOVÁ, M. LUKÁČOVÁ, J. ZLOCHA

ÚVOD
16.1  GENETIKA ČLOVEKA
16.1.1 Gény a ich vyjadrenie (expresia)
16.1.2 Extragénová DNA a opakujúce sa sekvencie
16.1.3 Projekt ľudského genómu
16.1.4 Lokus, alely, genotyp, fenotyp
16.1.5 Mutácie
16.1.5.1 Polymorfizmy
16.1.5.2 Frekvencia mutácii
16.1.5.3 Nomenklatúra mutácii

16.2  CHROMOZÓMOVÉ ABERÁCIE
16.2.1 Cytogenetické vyšetrovacie metódy
16.2.2 Rozdelenie chromozómových aberácií
16.2.3 Numerické aberácie autozómov
16.2.3.1 Trizómia 21 (Downov syndróm)
16.2.3.2 Trizómia 13 (Patauov syndróm)
16.2.3.3 Trizómia 18 (Edwardsov syndróm)
16.2.3.4 Iné numerické aberácie autozómov (trizómie aj monozómie)
16.2.4 Numerické aberácie gonozómov
16.2.4.1 Monozómia X (Turnerov syndróm)
16.2.4.2 Trizómia X (syndróm XXX)
16.2.4.3 Klinefelterov syndróm (47,XXY)
16.2.4.4 YY syndróm (47,XYY)
16.2.4.5 Karyotyp 46,XX pri mužskom fenotype
16.2.4.6 Karyotyp 46,XY pri ženskom fenotype
16.2.4.7 Chimérizmus 46,XX/46,XY
16.2.5 Štruktúrne aberácie autozómov
16.2.5.1 Syndróm mačacieho plaču (syndróm 5p-, „cri du chat“ syndróm)
16.2.5.2 Wolfov – Hirschhornov syndróm (syndróm 4p-)
16.2.5.3 Syndróm trizómie 9p
16.2.5.4 Syndróm 11p- ( stať 14.6)
16.2.5.5 Syndróm 13q-
16.2.5.6 Syndróm 18p-
16.2.5.7 Syndróm 18q-
16.2.6 Štruktúrne aberácie gonozómov
16.2.7 Syndrómy spontánnej instability chromozómov
16.2.7.1 Syndróm Fanconiho anémie
16.2.7.2 Bloomov syndróm
16.2.7.3 Xeroderma pigmentosum
16.2.7.4 Nijmegenský syndróm chromozómových zlomov
16.2.7.5 Ataxia teleangiektázia (syndróm Louisov – Barrovej)
16.2.8 Mikrodelečné syndrómy
16.2.9 Syndróm fragilného chromozómu X
16.2.10 Chromozómové aberácie a spontánne potraty

16.3  VRODENÉ MALFORMÁCIE
16.3.1 Dysmorfizmy
16.3.2 Malformačné syndrómy
16.3.2.1 Syndrómy s asymetriou tela
16.3.2.2 Syndrómy s kataraktou
16.3.2.3 Syndrómy s anorektálnou malformáciou
16.3.2.4 Syndrómy s kolobómom
16.3.2.5 Syndrómy s rázštepom pery a podnebia
16.3.2.6 Syndrómy s poly- alebo syndaktýliou
16.3.3 Syndrómy s nízkym rastom a spomaleným vývojom
16.3.4 Syndrómy s nadmerným rastom
16.3.5 Iné syndrómy

16.4  MULTIFAKTOROVÁ DEDIČNOSŤ
16.4.1 Polymorfné alely
16.4.2 Genetická heterogénnosť
16.4.3 Prah rizika multifaktorového znaku
16.4.4 Empirické riziko rekurencie multifaktorového znaku
16.4.5 Interakcia medzi genetickými stavmi a environmentálnymi faktormi

16.5  MONOGÉNOVÉ CHOROBY
16.5.1 Genetická heterogénnosť monogénových chorôb
16.5.2 Autozómovo dominantné (AD) choroby
16.5.3 Autozómovo recesívne (AR) choroby
16.5.4 Choroby viazané na pohlavie
16.5.5 Netradičné formy dedičnosti
16.5.5.1 Expanzia trinukleotidov
16.5.5.2 Selektívna expresia, imprinting, uniparentálna diploidia
16.5.6 Molekulové metódy diagnostiky dedičných chorôb
16.5.6.1 Základné nástroje analýzy DNA
16.5.6.2 Analýza DNA
16.5.7 Prevencia genetických chorôb
16.5.7.1 Genetický skríning
16.5.7.2 Genetické poradenstvo
16.5.7.3 Prenatálna diagnostika genetických chorôb

16.6  Klinické fenotypy dedičných metabolických porúch
16.6.1 Klinické fenotypy DPM v novorodeneckom veku
16.6.1.1 Hypoglykémia v novorodeneckom veku
16.6.1.2 Poruchy acidobázickej rovnováhy v novorodeneckom veku
16.6.1.3 Novorodenecký hepatálny syndróm
16.6.1.4 Neurologická symptomatológia v novorodeneckom veku
16.6.2 Klinické fenotypy DPM v dojčenskom a detskom veku
16.6.2.1 Hepatálna symptomatológia
16.6.2.2 Neurologická symptomatológia
16.6.2.3 Chronické encefalopatie s postihnutím ďalších orgánov
16.6.2.4 Metabolické myopatie
16.6.2.5 Kardiovaskulárna symptomatológia
16.6.2.6 Gastrointestinálna symptomatológia
16.6.2.7 Poruchy trávenia a malabsorpcia
16.6.2.8 Očná symptomatológia
16.6.2.9 Dermatologická symptomatológia
16.6.2.10 Hematologická symptomatológia
16.6.2.11 Dysmorfné prejavy

16.7  Biochemická diagnostika
16.7.1 Selektívny skríning dedičných metabolických porúch
16.7.1.1 Špeciálne biochemické vyšetre­nia pri „chorobách malých molekúl“
16.7.1.2 Špeciálne laboratórne vyšetrenia pri „chorobách organel“
16.7.1.3 Laboratórna diagnostika peroxizómových porúch
16.7.1.4 Laboratórna diagnostika mitochondriových porúch

16.8  Aminoacidúrie a hyperaminoacidémie
16.8.1 Dedičné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín
16.8.1.1 Fenylketonúria (Föllingova choroba, oligophrenia fenylpyruvica)
16.8.1.2 Fenylketonúria z deficitu tetrahydropterínu
16.8.1.3 Iné hyperfenylalaninémie
16.8.1.4 Hypertyrozinémie
16.8.1.5 Alkaptonúria
16.8.1.6 Albinizmus
16.8.2 Dedičné poruchy metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
16.8.2.1 Homocystinúria (homocystinémia)
16.8.2.2 Cystationúria a cystationémia
16.8.2.3 Cystinóza
16.8.2.4 Cystinúria (typ I, II a III)
16.8.2.5 Deficit sulfitoxidázy (deficit molybdénového kofaktora)
16.8.3 Dedičné poruchy metabolizmu kyseliny glutámovej
16.8.3.1 Glutationémia
16.8.3.2 Deficit glutatiónsyntetázy
16.8.3.3 Deficit γ-glutamylcysteínsyntetázy
16.8.3.4 Deficit Gaba
16.8.3.5 Hyperaminoacidémia kyseliny glutámovej
16.8.3.6 Malabsorpcia metionínu
16.8.4 Dedičné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a organické acidémie
16.8.4.1 Leucinóza (choroba javorového sirupu)
16.8.4.2 Hyperleucinémia – izoleucinémia
16.8.4.3 Mnohopočetný deficit karboxyláz (deficity utilizácie biotínu)
16.8.4.4 Deficit β-ketotiolázy (deficit tiolázy 2-metylacetoacetylCoA)
16.8.4.5 Hypervalinémia
16.8.4.6 Metylmalónová hyperacidémia
16.8.4.7 Propiónová hyperacidémia (deficit propionyl-CoA-karboxylázy)
16.8.4.8 Izovalérová aminoacidúria („syndróm potivých nôh“)
16.8.4.9 Ketotické hyperglycinémie
16.8.5 Dedičné poruchy metabolizmu aminokyselín ornitínového cyklu
16.8.5.1 Kongenitálne hyperamoniémie
16.8.5.2 Deficit ornitínkarbamylázy (OTC)
16.8.5.3 Citrulinémia (deficit syntetázy kyseliny argininjantárovej)
16.8.5.4 Arginínjantárová aminoacidúria (deficit lyázy kyseliny arginínjantárovej)
16.8.5.5 Hyperargininémia (deficit arginázy)
16.8.5.6 Hyperornitinémia
16.8.6 DEDIČNÉ PORUCHY METABOLIZMU HETEROCYKLICKÝCH AMINOKYSELÍN
16.8.6.1 Histidinémia
16.8.6.2 Choroba hartnupovcov (aminoacidúria neutrálnych aminokyselín)
16.8.6.3 Aminoacidúria kyseliny urokánovej
16.8.6.4 Histidinúria
16.8.6.5 Formaninoglutamátová aminoacidúria
16.8.6.6 Imidazolpyrohroznová aminoacidúria
16.8.6.7 Tryptofanúria a tryptofanémia
16.8.6.8 Aminoacidúria kyseliny xanturénovej a OH-kynorenínu
16.8.6.9 Malabsorpcia tryptofánu (indikanúria, syndróm modrých plienok)
16.8.7 Dedičné poruchy metabolizmu glycínu
16.8.7.1 Hyperglycinémia
16.8.7.2 Sarkozémia
16.8.7.3 Hyperacidémia D-glycerolová
16.8.7.4 Trimetylaminúria
16.8.7.5 Hyperoxalúria
16.8.8 Dedičné poruchy metabolizmu iminokyselín
16.8.8.1 Hyperprolinémia
16.8.8.2 Hyperhydroxyprolinémia
16.8.8.3 Hyperprolinúria (Josephov syndróm, familiárna iminoglycinúria)
16.8.8.4 Iminopeptidúria (syndróm deficitu prolidázy)
16.8.8.5 Familiárna iminoglycinúria
16.8.9 Dedičné poruchy metabolizmu lyzínu a OH-lyzínu
16.8.9.1 Hyperlyzinémia
16.8.9.2 Familiárna intolerancia bielkovín (lyzinemická intolerancia bielkovín)
16.8.9.3 Aminoacidúria kyseliny α-adipovej
16.8.9.4 Aminoacidúria kyseliny glutarovej
16.8.9.5 Hyperacidémia kyseliny pipekolovej
16.8.10 Dedičné poruchy metabolizmu βeta-aminokyselín
16.8.10.1 Aminoacidúria β-aminomaslová
16.8.10.2 Hyper-β-alaninémiu
16.8.11 Generalizované aminoacidúrie
16.8.12 Sekundárne aminoacidúrie

16.9  Dedičné poruchy metabolizmu sacharidov
16.9.1 Dedičné poruchy metabolizmu galaktózy
16.9.1.1 Klasická galaktozémia z defi­citu galaktózo-1-P-uridyltransferázy
16.9.1.2 Galaktozémia z deficitu galaktokinázy
16.9.1.3 Deficit uridyldifosfogalaktózo-4-epimerázy
16.9.2 DEDIČNÉ PORUCHY METABOLIZMU FRUKTÓZY
16.9.2.1 Benígna fruktozúria (deficit fruktokinázy)
16.9.2.2 Dedičná intolerancia fruktózy
16.9.2.3 Deficit svalovej fosfoglycerátmutázy
16.9.2.4 Deficit svalovej laktátdehydrogenázy (LDH)
16.9.3 HYPERACIDÉMIA KYSELINY MLIEČNEJ
16.9.3.1 Deficit glukozo-6-fosfatázy
16.9.3.2 Deficit fruktozo-1,6-difosfatázy
16.9.3.3 Deficit pyruvátdekarboxylázy
16.9.3.4 Sekundárny deficit pyruvátkarboxylázy
16.9.3.5 Leighov syndróm (subakútna nekrotizujúca encefalopatia)
16.9.4 Glykogenózy
16.9.4.1 Deficit glykogénsyntetázy (glykogenóza typ 0, aglykogenóza)
16.9.4.2 Glykogenóza typ I
16.9.4.3 Glykogenóza typ II
16.9.4.4 Glykogenóza typ IIIa
16.9.4.5 Glykogenóza typ IV
16.9.4.6 Glykogenóza typ V (morbus McArdle)
16.9.4.7 Glykogenóza typ VI (morbus Hers)
16.9.4.8 Glykogenóza typ VII (morbus Tar-Rui, porucha svalovej fosfofruktokinázy)
16.9.4.9 Ostatné typy glykogenóz
16.9.5 Pentozúrie
16.9.6 Hypoglykémie
16.9.6.1 Prechodné hypoglykémie u novorodencov
16.9.6.2 Deti diabetických matiek
16.9.6.3 Hyperinzulinémia
16.9.6.4 Nezidioblastóza
16.9.6.5 Beckwithov – Wiedemannov syndróm
16.9.6.6 Hypoglykémia závislá od leucínu
16.9.6.7 Deficit fosfoenolpyruvát­karbokinázy (PEPCK)
16.9.6.8 Infantilná hypoglykémia McQuarrie
16.9.6.9 Ketotická hypoglykémia

16.10 Dedičné poruchy β-oxidácie mastných kyselín
16.10.1 Defekty karnitínového cyklu
16.10.1.1 Defekt transportu karnitínu cez plazmatickú membránu (primárny deficit karnitínu)
16.10.1.2 Deficit karnitínpalmitoyltransferázy typ 1
16.10.1.3 Deficit karnitínpalmitoyltransferázy typ 2
16.10.1.4 Sekundárny deficit karnitínu
16.10.2 Defekty β-oxidácie mastných kyselín
16.10.2.1 Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu A mastných kyselín so stredne dlhými reťazcami (MCAD)
16.10.2.2 Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu A mastných kyselín s dlhým reťazcom (VLCAD)
16.10.2.3 Deficit dehydrogenázy 3-hydroxyacylkoenzýmu a mastných kyselýn s dlhým reťazcom (LCHAD)
16.10.2.4 Deficit dehydrogenázy acylkoenzýmu a s krátkym reťazcom (SCAD)
16.10.3 Defekty syntézy ketolátok
16.10.4 Defekty utilizácie ketolátok

16.11  Dedičné poruchy metabolizmu lipoproteínov
16.11.1 Metabolizmus tukov
16.11.2 Primárne genetické dyslipoproteinémie
16.11.2.1 Hypercholesterolémia s normálnou koncentráciou triacylglycerolu
16.11.2.2 Autozómovo dominantná familiárna hypercholesterolémia
16.11.2.3 Familiárny deficit apolipoproteínu B-100
16.11.2.4 Sitosterolémia
16.11.3 Hypercholesterolémie so zvýšenou koncentráciou triacylglycerolu
16.11.3.1 Familiárna kombinovaná hyperlipidémia
16.11.3.2 Familiárna dysbeta­lipo­proteinémia (hyperlipoproteinémia typ III)
16.11.3.3 Familiárna hypertriacylglycerolémia
16.11.4 Hypercholesterolémie s veľmi vysokou koncentráciou triacylglycerolu
16.11.4.1 Familiárny syndróm chylo­mikro­némie (familiárna hyperlipoproteinémia typ I)
16.11.4.2 Familiárna analfalipoproteinémia
16.11.4.3 Familiárny deficit LCAT
16.11.5 Choroby s nízkou plazmatickou koncentráciou cholesterolu
16.11.5.1 Abetalipoproteinémia
16.11.5.2 Smithov – Lemliho – Opitzov syndróm
16.11.5.3 Conradiho – Hünermannov syndróm
16.11.5.4 CHILD syndróm
16.11.5.5 Desmosterolóza
16.11.5.6 Mevalonová acidúria/hyperimunoglubulín D-syndróm
16.11.6 Polygénne podmienené primárne poruchy lipoproteínov
16.11.6.1 Familiárna kombinovaná hyperlipidémia (FKH)
16.11.6.2 Familiárna hypertriacylglycerolémia
16.11.6.3 Familiárna endogénna a exo­génna hypertriacylglycerolémia
16.11.7 Sekundárne poruchy metabolizmu lipoproteínov
16.11.8 Skríning dyslipoproteinémií
16.11.9 Komplexná terapia hyperlipoproteinémií

16.12  Dedičné choroby intracelulárnych organel
16.12.1 Lyzozómové choroby
16.12.2 Mukopolysacharidózy
16.12.2.1 Mukopolysacharidóza typ I
16.12.2.2 Mukopolysacharidóza typ II
16.12.2.3 Mukopolysacharidóza typ III (Sanfilippova choroba)
16.12.2.4 Mukopolysacharidóza typ IV
16.12.2.5 Mukopolysacharidóza typ VI
16.12.2.6 Mukopolysacharidóza typ VII (Slyova choroba)
16.12.2.7 MukopolysacharIdóza typ VIII
16.12.2.8 Mukopolysacharidóza typ IX (Natowiczova choroba)
16.12.2.9 Atypické mukopolysacharidózy
16.12.3 Sfingolipidózy
16.12.3.1 Gaucherova choroba (glukocerebrozidóza, sfingolipidóza, kerazinóza)
16.12.3.2 Fabryho choroba
16.12.3.3 Niemannova – Pickova choroba
16.12.3.4 Krabbeho choroba (galaktozylceramidová lipidóza, globoidná leukodystrofia)
16.12.3.5 Metachromatická leuko­dystrofia (sulfatidóza, sulfatidové lipidózy)
16.12.3.6 GM1 gangliozidózy
16.12.3.7 GM2 gangliozidózy
16.12.3.8 Farberova lipogranulomatóza
16.12.3.9 Deficit aktivity kyslej lyzozómovej lipázy (LAL-D)
16.12.4 Neuronálna ceroidlipofuscinóza (NCL, CLN)
16.12.5 Oligosacharidózy
16.12.5.1. Manozidóza
16.12.5.2 Fukozidóza
16.12.6 Peroxizómové choroby
16.12.6.1 Adrenoleukodystrofia viazaná na chromozóm X (ALD-X)
16.12.6.2 Primárna hyperoxalúria typ I
16.12.6.3 Mevalonová acidúria/hyperimunoglobulín D-syndróm
16.12.6.4 Refsumova choroba (klasická, adultná forma)
16.12.6.5 Deficit katalázy
16.12.6.6. Deficit bifunkčného enzýmu
16.12.6.7 Generalizované poruchy peroxizómov

16.13  MITOCHONDRIOVÉ CHOROBY
16.13.1 Mitochondriová dedičnosť
16.13.2 Všeobecná charakteristika mitochondriových chorôb
16.13.3 Delécie a duplikácie mtDNA
16.13.3.1 Kearnsov – Sayreho syndróm (KSS)
16.13.3.2 Progresívna externá oftalmoplégia (PEO)
16.13.3.3 Pearsonov syndróm (PS)
16.13.4 Bodové mutácie tRNA
16.13.4.1 MELAS-syndróm
16.13.4.2 MERRF-syndróm
16.13.5 Poruchy syntézy mitochondriových subjednotiek respiračného reťazca
16.13.5.1 Leighov syndróm
16.13.5.2 Leberova hereditárna optická neuropatia (LHON)
16.13.6 Choroby následkom mutácií jadrovej DNA
16.13.6.1 Poruchy kompletizácie komplexov respiračného reťazca
16.13.6.2 Poruchy integrity a replikácie mtDNA
16.13.6.3 Poruchy translokácie proteínov kódovaných nDNA

16.14  Iné dedičné metabolické poruchy
16.14.1 Dedičné poruchy metabolizmu železa a medi
16.14.1.1 Hereditárna hemochromatóza (HFE1, „bronzový diabetes“)
16.14.1.2 Menkesova choroba
16.14.1.3 Wilsonova choroba
16.14.2 Dedičné poruchy metabolizmu purínov a pyrimidínov
16.14.2.1 Dna
16.14.2.2 Leshov – Nyhanov syndróm
16.14.2.3 Získané hyperurikémie a hyperurikozúrie
16.14.2.4 Xantinúria
16.14.2.5 Deficit deaminázy a nukleozidfosforylázy
16.14.2.6 Orotová hyperacidúria
16.14.3 Dedičné poruchy glykozylácie
16.14.3.1 Vybrané CDG choroby
16.14.4  Farmakogenetické dedičné poruchy metabolizmu
14.14.4.1 Cytochrómový systém P-450 (CYP)
16.14.4.2 Deficit UDP-glukuronyltransferázy (UDP-GT)
16.14.4.3 Deficit glukózo-6-fosfátdehydrogenázy
16.14.4.4 Deficit N-acyltransferázy
16.14.4.5 Atypické pseudocholínesterázy
16.14.4.6 Malígna hypertermia
16.14.4.7 Iné farmakogenetické dedičné poruchy metabolizmu
16.14.4.8 Teratofarmakogenetika