A. Kolenová, E. Kaiserová, V. BAJČIOVÁ, K. BANÍKOVÁ, E. BUBANSKÁ, A. ČIŽMÁR, S. DLUHOLUCKÝ, S. HEDEROVÁ, A. HRAŠKOVÁ, K. HUSÁKOVÁ, K. KRÁLINSKÝ,M. MAKOHUSOVÁ, M. MIKESKOVÁ, B. MLADOSIEVIČOVÁ, Z. PAVLOVIČOVÁ, J, PUŠKÁČOVÁ, D. SEJNOVÁ, T. STANČOKOVÁ

23.1  VŠEOBECNÉ ASPEKTY DETSKEJ ONKOLÓGIE
23.1.1 Biologické vlastnosti nádorových buniek
23.1.2 Mechanizmy onkogénnej transformácie
23.1.2.1 Exogénne faktory
23.1.2.2 Genetické faktory
23.1.2.3 Epigenetické faktory
23.1.3 Bunkový cyklus
23.1.4 Nádorové choroby a imunita

23.2  EPIDEMIOLÓGIA NÁDOROV DETSKÉHO VEKU


23.3  Špecifické vlastnosti nádorov detského veku
23.3.1 Druhy nádorov
23.3.2 Diagnostika nádorových chorôb
2.3.2.1 Klinická diagnostika
2.3.2.2 Zobrazovacia diagnostika
2.3.2.3 Laboratórna diagnostika
23.3.2.4 Morfologická diagnostika (histológia)
23.3.3  Terapia nádorových chorôb
22.3.3.1 Chirurgická liečba
22.3.3.2 Brachyterapia
22.3.3.3 Chemoterapia (CHT)
22.3.3.4 Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek (TKB)
22.3.3.5 Podporná a symptomatická liečba v detskej onkológii
23.3.3.6 Dlhodobé následky liečby detských malígnych chorôb

23.4  MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA DETSKÝCH NÁDOROV

23.5  ŠPECIÁLNA ČASŤ
23.5.1 Leukémie
23.5.1.1 Akútna lymfoblastická leukémia (all)
23.5.1.2 Akútna myeloblastová leukémia (aml)
23.5.1.3 Chronická myelocytová myeloidná leukémia (cml)
23.5.2 Lymfómy a iné fagocyto-makrofágové neoplazmy
23.5.2.1 Nehodgkinov lymfóm
23.5.2.2 Hodgkinov lymfóm
23.5.3 Histiocytózy
23.5.3.1 Histiocytóza z langerhansových buniek (LCH – Langerhans cell histiocytosis)
23.5.3.2 Hemofagocytová lymfohistiocytóza
23.5.4 Nádory centrálneho nervového systému
23.5.5 Neuroblastóm
23.5.6 Nefroblastóm (Wilmsov tumor)
23.5.7 Rabdomyosarkóm
23.5.8 Sarkómy mäkkých tkanív (non RMS)
23.7.9 Retinoblastóm
23.5.10  Malígne nádory kostí
23.5.10.1 Osteosarkóm
23.5.10.2 Ewingov sarkóm
23.5.11  Germinálne tumory
23.5.12  Ostatné detské nádory

23.6  PERSPEKTÍVY DETSKEJ ONKOLÓGIE